Biznews

“มาสเตอร์การ์ด” เผย 20 ประเทศที่ส่งเสริมผู้ประกอบการสตรี

ประเทศนิวซีแลนด์ถูกจัดให้เป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และอันดับสองของโลก รองจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจสำหรับผู้หญิง มาสเตอร์การ์ดเผยดัชนีผู้ประกอบการสตรี (Mastercard Index of Women Entrepreneurs) เป็นฉบับที่สาม เพื่อฉลองให้กับประเทศที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้เติบโต ขณะเดียวกันเพื่อส่งสัญญาณให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันที่ยังคงมีอยู่ในสังคม

ดัชนีผู้ประกอบการสตรีของมาสเตอร์การ์ดรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานระหว่างประเทศ องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ยูเนสโก และรายงานการศึกษาความเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (The Global Entrepreneurship Monitor) เพื่อติดตามความก้าวหน้าและความสำเร็จของผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจที่เป็นผู้หญิงใน 58 ประเทศ (คิดเป็นเกือบร้อยละ 80 ของแรงงานหญิงทั่วโลก) พิจารณาจากสามองค์ประกอบ ได้แก่ 1) ผลลัพธ์ด้านความก้าวหน้าของสตรี 2) สินทรัพย์ด้านความรู้และการเข้าถึงทางการเงิน และ 3) สภาพที่เอื้อต่อการประกอบกิจการ

รายงานนี้ได้ตอกย้ำถึงความสามารถของผู้หญิงในการทำธุรกิจและการมีส่วนร่วมในการทำงานที่มากขึ้นในประเทศที่เปิดกว้างอย่างนิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และออสเตรเลีย ประเทศเหล่านี้มีอัตราการสนับสนุนการทำธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่สูงและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ ผู้หญิงในประเทศเหล่านี้สามารถเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินทุน การให้บริการด้านการเงินและหลักสูตรให้ความรู้ในด้านต่างๆ โดยทั่วไปแล้วประเทศเหล่านี้มีบรรทัดฐานทางสังคมที่ส่งเสริมความสำเร็จของบุคคลที่มีความพยายาม คิดสร้างสรรและกล้าได้กล้าเสีย รวมถึงให้โอกาสผู้หญิงอย่างเท่าเทียมในการเป็นผู้นำทางธุรกิจ ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และให้การยอมรับในฐานะผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งร้อยละ 80 จาก 20 อันดับประเทศทั่วโลกที่ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการสตรี เป็นประเทศที่มีฐานรายได้สูง

20 อันดับประเทศที่ส่งเสริมผู้ประกอบการสตรี

อันดับ ประเทศ คะแนนความเกื้อหนุนต่อผู้ประกอบการสตรี อันดับ ประเทศ คะแนนความเกื้อหนุนต่อผู้ประกอบการสตรี
1 สหรัฐอเมริกา 70.3 11 ฟิลิปปินส์ 65.1
2 นิวซีแลนด์ 70.2 12 ฝรั่งเศส 64.8
3 แคนาดา 69.0 13 ออสเตรเลีย 64.7
4 อิสราเอล 68.4 14 ไทย 64.62
5 ไอร์แลนด์ 67.7 15 เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 64.61
6 ไต้หวัน (สาธารณรัฐจีน) 66.2 16 สเปน 64.5
7 สวิตเซอร์แลนด์ 65.8 17 เดนมาร์ก 64.3
8 สิงคโปร์ 65.6 18 โปตุเกส 64.2
9 สหราชอาณาจักร 65.6 19 เวียดนาม 63.4
10 โปแลนด์ 65.1 20 โคลอมเบีย 63.3

คำบรรยายตาราง: เจ้าของธุรกิจที่เป็นผู้หญิง (จากร้อยละของเจ้าของธุรกิจทั้งหมด) เป็นตัวชี้ค่าดัชนีผู้ประกอบการสตรีคำนวณจาก 3 องค์ประกอบในข้างต้น

จาก 58 ประเทศในดัชนีนี้ มี 8 ประเทศที่มีการเลื่อนอันดับมากกว่า 5 อันดับในแต่ละปี ประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีการเลื่อนอันดับเร็วที่สุดและเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน คือ อินโดนีเซีย (+13 อันดับ) ไต้หวัน (สาธารณรัฐจีน) (+9 อันดับ) และไทย (+5 อันดับ)

ในอีกด้านหนึ่ง ผู้หญิงที่อยู่ในประเทศที่อยู่อันดับล่างของดัชนีนี้ไม่ได้รับโอกาสในการทำงานในตำแหน่งระดับสูง ถูกจำกัดโอกาสทางธุรกิจเนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนที่เพียงพอ  โอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินต่ำ ได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาน้อย และระบบธุรกิจและการเงินที่ด้อยพัฒนาทำให้การทำธุรกิจเป็นเรื่องยาก ที่สำคัญ สังคมและกฎระเบียบทางสังคมไม่สนับสนุนให้พวกเธอทำงาน ไม่สนับสนุนความก้าวหน้า และไม่สนับสนุนให้ผู้หญิงสวมบทบาทผู้นำ

“สิ่งที่เห็นได้ชัดจากการศึกษานี้คือ ความไม่เท่าเทียมทางเพศยังปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วทุกมุมโลกแม้จะแตกต่างกันออกไป ซึ่งไม่เกี่ยวกับการเป็นประเทศพัฒนาแล้วหรือกำลังพัฒนา เพราะแม้กระทั่งในประเทศที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจก็ยังไม่สามารถผลักดันให้ผู้หญิงเป็นเจ้าของธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ สถานการณ์เช่นนี้เป็นอุปสรรคสำคัญต่อความสำเร็จของผู้หญิงทั้งทางสังคม อาชีพ เศรษฐกิจและการเมือง ทำให้เกิดความเสียหายต่อสังคมในภาพรวม ด้วยเหตุนี้มาสเตอร์การ์ดจึงเดินหน้าสู้กับปัญหานี้ทั่วทุกมุมโลก โดยจัดหาเครื่องมือและโครงข่ายที่จะผลักดันสังคมสู่การเติบโตแบบทั่วถึง และนำเศรษฐกิจดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับทุกคนในทุกที่” จูเลียน โลห์ รองประธานกรรมการบริหารความร่วมมือระหว่างองค์กร ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มาสเตอร์การ์ด กล่าว

ร้อยละของผู้หญิงที่เป็นเจ้าของธุรกิจจากจำนวนเจ้าของธุรกิจทั้งหมดใน 5 ประเทศอันดับต้นของโลกและประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

อันดับ ประเทศ ร้อยละ อันดับ ประเทศ ร้อยละ
1 ยูกันดา 38.2% 27 จีนแผ่นดินใหญ่ 25.6%
2 กานา 37.9% 33 ไทย 23.4%
3 บอตสวานา 36.0% 40 อินโดนีเซีย 20.3%
4 สหรัฐอเมริกา 35.1% 41 ไต้หวัน (สาธารณรัฐจีน) 20.2%
5 นิวซีแลนด์ 31.8% 42 เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 19.8%
6 รัสเซีย 31.2% 46 ญี่ปุ่น 17.3%
8 ออสเตรเลีย 30.9% 47 เกาหลี 16.8%
20 เวียดนาม 27.0% 48 มาเลเซีย 16.2%
24 สิงคโปร์ 26.3% 53 อินเดีย 7.4%
25 ฟิลิปปินส์ 25.8% 56 บังกลาเทศ 4.4%

“ธุรกิจที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของและเป็นผู้นำสามารถสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ ทำให้ทุกชีวิตดีขึ้น จากการศึกษานี้ มาสเตอร์การ์ดได้ส่องไฟไปสู่กลุ่มที่ไม่ได้รับการพูดถึงมากนัก เพราะทุกวันนี้ยังมีความไม่เท่าเทียมและการกีดกันที่ดึงรั้งผู้หญิงไว้ มาสเตอร์การ์ดเชื่อว่าความคิดที่ดีเริ่มต้นได้ทุกที่ และถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลและองค์กรต่างๆ จะร่วมมือกันผลักดันให้ผู้หญิงได้ก้าวหน้าทางธุรกิจมากขึ้น โดยกำจัดอคติทางเพศและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและโอกาสทางการเงิน” แอนน์ แคนส์ รองประธานกรรมการบริหาร มาสเตอร์การ์ด กล่าว

Related Articles

Back to top button
X