Biznews

ฟังเสียงจากผู้บริโภค ‘นมผง’ ยี่ห้อใดคือที่หนึ่งในใจคุณแม่?

TheAsianparent เว็บไซต์และคอมมูนิตี้อันดับ 1 แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ผลิตทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันครบทุกมิติของพ่อแม่ยุคใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีจำนวนผู้ใช้งานในแต่ละเดือนกว่า 35 ล้านคน ได้เผยแพร่ผลการสำรวจผู้บริโภคในรายงานฉบับล่าสุดเรื่อง “ปัจจัยในการเลือกซื้อนมผง” ซึ่งทำการสำรวจโดย theAsianparent Insights ศูนย์วิจัยข้อมูลทางการตลาดเชิงลึก

รายงานฉบับล่าสุดนี้เผยผลสำรวจความรู้สึกของเหล่าคุณแม่ที่มีต่อนมผงแต่ละยี่ห้อ โดยแต่ละหัวข้อการประเมิน มีคะแนนสูงสุด 7 คะแนน ซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ของนมผงและคู่แข่งแต่ละยี่ห้อจากความรู้สึกของผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์จริงในแต่ละประเทศได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ การสำรวจกระทำขึ้นใน 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และประเทศไทย

เกณฑ์การประเมินผล: คะแนนรวมของนมผงแต่ละยี่ห้อ

คุณแม่กว่า 5,000 คนได้ให้คะแนนนมผงยี่ห้อต่างๆ ที่ซื้อให้บุตรภายในระยะ 3 เดือนที่ผ่านมา โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนครอบคลุม 7 หัวข้อ ได้แก่

1) ตอบสนองความต้องการ

2) ความน่าเชื่อถือ

3) ความชื่นชอบในยี่ห้อนั้น ๆ

4) มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว

5) ความคุ้มค่า

6) ความพึงพอใจ

7) มีแนวโน้มที่จะแนะนำผู้อื่น

 

ทั้งนี้ คะแนนรวมจะคำนวณตามความสำคัญของเกณฑ์แต่ละข้อ โดยคะแนนที่ได้มีระดับตั้งแต่ 5.31 ถึง 6.13 (เต็ม 7) ซึ่งผลการสำรวจครั้งนี้ได้สร้างดัชนีที่นมผงแต่ละยี่ห้อได้คะแนนเกาะกลุ่มใกล้เคียงกันตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม แสดงให้เห็นถึงการแข่งขันสูงในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมผง ยี่ห้อนมผงที่ครองใจคุณแม่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

จากการสำรวจพบว่า คุณแม่จากทุกประเทศให้คะแนนการประเมินด้านความมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวต่ำกว่าเกณฑ์อื่นทุกข้อ Malena Gong ฝ่ายข้อมูลเชิงลึกระดับภูมิภาค theAsianparent กล่าวว่า “การสำรวจครั้งนี้เป็นการค้นพบที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ซึ่งดิเอเชี่ยนพาเร้นท์ยินดีแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทนมผงทุกยี่ห้อ นับเป็นการตอบสนองวัตถุประสงค์ของดิเอเชี่ยนพาเร้นท์ทางด้านการศึกษาข้อมูลเชิงลึกได้อย่างตรงจุด โดยอาศัยเครื่องมือในการสำรวจ ได้แก่ กลุ่มคุณแม่ในชุมชนขนาดใหญ่อย่างแอปพลิเคชั่นดิเอเชี่ยนพาเร้นท์ ความสามารถทางเทคโนโลยี และความต้องการในการเติมเต็มช่องว่างระหว่างคุณแม่กับนักการตลาด กล่าวได้ว่า ความมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวเป็นทั้งจุดอ่อน และ โอกาสที่นมผงแต่ละยี่ห้อจะสามารถครองใจคุณแม่ได้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นการประเมินจากบรรดาคุณแม่โดยตรง”

ความเข้าใจพฤติกรรมการซื้อนมผงของคุณแม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รายงานยังได้สำรวจปัจจัยเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อยี่ห้อนมผงของคุณแม่ อันประกอบด้วย รูปแบบการซื้อ (purchase patterns) ที่มาของความตระหนักในยี่ห้อสินค้า (Sources of Awareness) และผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ (Circle of Influence)

ในส่วนของ “รูปแบบการซื้อ” ซึ่งพิจารณาจากความถี่ในการซื้อ ปริมาณที่ซื้อและขนาดที่ซื้อต่อการซื้อในแต่ละครั้ง รวมถึงช่องทางในการซื้อที่คุณแม่เลือกทั้งออนไลน์และออฟไลน์ พบว่า คุณแม่ในประเทศไทยมีความถี่ในการซื้อนมผงน้อยที่สุดโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1 ครั้งต่อเดือน แต่ซื้อในปริมาณมากที่สุดโดยมีจำนวน 3 แพ็กต่อการซื้อ 1 ครั้ง คุณแม่ชาวไทยยังซื้อนมผงขนาดกลาง (300 กรัมถึง 699 กรัม) มากที่สุดเมื่อเทียบกับนมผงขนาดอื่น ๆ

สำหรับช่องทางในการซื้อ พบว่าคุณแม่ชาวไทยมีสัดส่วนการซื้อนมผงผ่านช่องทางออนไลน์มากเป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคโดยคิดเป็น 22% รองจากสิงคโปร์ที่เป็นอันดับ 1 หรือคิดเป็น 46% ทั้งนี้ คุณแม่ชาวไทยนิยมซื้อผ่าน Shopee มากที่สุดโดยคิดเป็น 58%

สำหรับปัจจัยเรื่อง “ที่มาของความตระหนักในยี่ห้อสินค้า” และ “ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ” พบว่าในทุกประเทศ คำแนะนำจากครอบครัวและเพื่อนก่อให้เกิดความตระหนักมากที่สุด (42%-54%) และก่อให้เกิดการซื้อสูงสุด (44%-56%)

สำหรับเกณฑ์ “ที่มาของความตระหนักในยี่ห้อสินค้า” และ “ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ” ที่มาจากแหล่งอื่น พบว่าคำแนะนำจากบรรดาคุณแม่ในสื่อโซเชียลหรือแอปพลิเคชันสำหรับการเลี้ยงเด็กเป็นที่มาของความตระหนักในยี่ห้อสินค้า โดยอยู่ในอันดับที่ 2 ใน 3 ประเทศ คิดเป็น 42%-54% ขณะเดียวกัน คำแนะนำจากแพทย์ สูตินรีแพทย์ และกุมารแพทย์อยู่ในอันดับที่ 2 ของการเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของคุณแม่ โดยคิดเป็น 33%-51%

“การที่คุณแม่จะเลือกซื้อนมผงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเกิดจากการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน” Malena Gong กล่าวเพิ่มเติม “การบอกกันปากต่อปากไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การพูดถึงผลิตภัณฑ์ในช่วงเริ่มทำแคมเปญเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือของยี่ห้อสินค้าด้วย เนื่องจากบรรดาคุณแม่มือใหม่มักจะแสวงหาคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้องการอันหลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัว ซึ่งการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดนี้มักเกิดขึ้นออนไลน์ในแวดวงคุณแม่และชุมชนพ่อแม่ขนาดใหญ่ โดยมีการแบ่งปันเรื่องราว เคล็ดลับต่าง ๆ ตลอดจนการแนะนำผลิตภัณฑ์เบื้องต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่เราต้องฟัง”

 

 

Related Articles

Back to top button
X