Real Estate

พฤติกรรมการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค

ศูนย์วิจัยฯ ศุภาลัย ได้สำรวจผู้บริโภคเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยทั้งคอนโดมิเนียมและบ้าน/ทาวน์โฮม ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปัจจัยในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมและบ้าน/ ทาวน์โฮม คือ ทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้กับระบบขนส่งมวลชน , วัสดุที่เลือกใช้ในการตกแต่งภายในมีความแข็งแรงคงทน , คุณภาพและวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง , ราคาโดยรวมและความคุ้มค่า ตามลำดับ

ในการสำรวจยังพบอีกว่า การเลือกซื้อทำเลที่ตั้งของที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้หรืออยู่ในโซนเดียวกับสถานที่ทำงาน ส่วนช่องทางที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการตัดสินใจซื้อ คือ สมาชิกในครอบครัว/ญาติและตัวแทนขายบ้าน/คอนโดฯ โดยความถี่ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยจะหาข้อมูลเป็นบางโอกาส นั่นคือ ผู้บริโถคจะหาข้อมูลที่อยู่อาศัยก็ต่อเมื่อมีความสนใจหรือต้องการที่อยู่อาศัยในช่วงเวลานั้นๆ หากแยกตามประเภทที่อยู่อาศัย จะเห็นว่า

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: