Biznews

พรปีใหม่ 2563 ที่คนไทยอยากขอ

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “พรปีใหม่ 2563 ที่คนไทยอยากขอ” โดยเก็บข้อมูล กับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,154 คน พบว่า

หากขอพร 1 ข้อ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวาระขึ้นปีใหม่ 2563 ประชาชนอยากขอให้สุขภาพแข็งแรงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 37.7 รองลงมาคือ ขอให้เศรษฐกิจ ดีสุดโต่ง คิดเป็นร้อยละ 16.0 ขอให้บ้านเมืองสงบสุข / ไม่มีศึกศัตรูรอบข้าง คิดเป็นร้อยละ 11.4 ขอให้ร่ำรวย/เจริญรุ่งเรือง คิดเป็นร้อยละ 11.0 และขอให้ นักการเมืองเลิกทะเลาะกัน คิดเป็นร้อยละ 10.5

หากขอของขวัญ 1 ชิ้น ในวาระขึ้นปีใหม่ 2563 จากรัฐบาล ประชาชนอยากขอให้แก้ปัญหาค่าครองชีพ เศรษฐกิจ ข้าวของแพงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมาคือ ขอให้ปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น คิดเป็นร้อยละ 17.4 ขอให้ช่วยเหลือเกษตรกร ประกันราคาสินค้าเกษตร คิดเป็นร้อยละ 14.9 ขอนโยบาย ช่วยเหลือคนยากจนแบบบัตรคนจน เพิ่มเงินช่วยเหลือ คิดเป็นร้อยละ 10.1 และขอให้พัฒนาประเทศ ระบบสาธารณูปโภคให้ดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 8.4

1 เรื่อง ที่สัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในวาระขึ้นปีใหม่ 2563 เพื่อตัวเอง ครอบครัว หรือสังคม พบว่า ประชาชนอยากตั้งใจดูแลครอบครัวให้สบาย มีกินมีใช้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.0 รองลงมาคือ ตั้งใจดูแลสุขภาพ ออกกำลังกาย ดูแลร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 32.9 และตั้งใจจะเป็นคนดีของสังคม ไม่ทำผิดกฎหมาย จารีต ประเพณี คิดเป็นร้อยละ 18.5

โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถามดังต่อไปนี้

1. ข้อคำถาม “หากขอพร 1 ข้อ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวาระขึ้นปีใหม่ 2563 จะขออะไร”
ขอให้สุขภาพแข็งแรง                       ร้อยละ 37.7
ขอให้เศรษฐกิจดีสุดโต่ง                      ร้อยละ 16.0
ขอให้บ้านเมืองสงบสุข / ไม่มีศึกศัตรูรอบข้าง              ร้อยละ 11.4
ขอให้ร่ำรวย/เจริญรุ่งเรือง                     ร้อยละ 11.0
ขอให้นักการเมืองเลิกทะเลาะกัน                   ร้อยละ 10.5
ขอให้มีความรัก/ได้คู่/ ชีวิตครอบครัวที่ดี                ร้อยละ 6.3
ขอให้ประสบความสำเร็จด้านการเรียน/การงาน/ตำแหน่งหน้าที่        ร้อยละ 5.0
ขอให้โด่งดังสุดปัง                        ร้อยละ 0.3
อื่นๆ อาทิเช่น ขอให้งานได้เงินเยอะ ขอให้มีรัฐบาลใหม่          ร้อยละ 1.8
2. ข้อคำถาม “หากขอของขวัญ 1 ชิ้น ในวาระขึ้นปีใหม่ 2563 จากรัฐบาล จะขออะไร”
ขอให้แก้ปัญหาค่าครองชีพ เศรษฐกิจ ข้าวของแพง             ร้อยละ 37.5
ขอให้ปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น                   ร้อยละ 17.4
ขอให้ช่วยเหลือเกษตรกร ประกันราคาสินค้าเกษตร            ร้อยละ 14.9
ขอนโยบายช่วยเหลือคนยากจน แบบบัตรคนจน เพิ่มเงินช่วยเหลือ       ร้อยละ 10.1
ขอให้พัฒนาประเทศ ระบบสาธารณูปโภค ให้ดีขึ้น             ร้อยละ 8.4
ขอให้ขึ้นเงินเดือนปริญญาตรี ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ               ร้อยละ 3.5
ขอนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ แบบชิมช้อปใช้               ร้อยละ 3.3
ขอนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวแบบ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย         ร้อยละ 0.7
อื่นๆ อาทิเช่น ค้าขายคล่อง ปราบยาเสพติด แก้รัฐธรรมนูญ         ร้อยละ 4.2
3. ข้อคำถาม “เรื่อง 1 เรื่อง ที่สัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในวาระขึ้นปีใหม่ 2563 เพื่อตัวเอง ครอบครัว หรือสังคม”
ตั้งใจดูแลครอบครัวให้สบาย มีกินมีใช้                 ร้อยละ 33.0
ตั้งใจดูแลสุขภาพ ออกกำลังกาย ดูแลร่างกาย              ร้อยละ 32.9
ตั้งใจจะเป็นคนดีของสังคม ไม่ทำผิดกฎหมาย จารีต ประเพณี         ร้อยละ 18.5
ตั้งมั่นในศีล 5 ทำบุญ เข้าวัดมากขึ้น                  ร้อยละ 8.1
ตั้งใจทำงาน ตั้งใจเรียน                      ร้อยละ 4.0
ตั้งใจเลิกบุหรี่ เลิกเหล้า                      ร้อยละ 2.8
อื่นๆ อาทิเช่น ขอเรื่องส่วนตัว                    ร้อยละ 0.7

รายละเอียดการสำรวจ

วัตถุประสงค์การสำรวจ

1) เพื่อสะท้อนถึงพร 1 ข้อ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวาระขึ้นปีใหม่ 2563 ที่อยากจะขอ

2) เพื่อสะท้อนถึงของขวัญ 1 ชิ้น จากรัฐบาล ที่อยากจะขออะไร

3) เพื่อสะท้อนถึง 1 เรื่อง ที่สัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อตัวเอง ครอบครัว หรือ สังคม

 

 

Related Articles

Back to top button
X