Biznews

ผู้หญิงพลิกโลก!!!!

ปัจจุบันประชากรครึ่งหนึ่งของโลก หรือประมาณ. 49.6% คือผู้หญิง และในหลายประเทศทั่วโลกผู้หญิงก็มีสัดส่วนมากกว่าผู้ชายอย่างชัดเจน จากการคาดการณ์อนาคตอันใกล้ ประเทศไทยในปีค.ศ.2020 จะมีจำนวนประชากรหญิงมากกว่าชายถึง 1.5 ล้านคน

ผู้หญิงจึงเป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะในฐานะแรงงานหรือผู้บริโภคที่มีอำนาจต่อรองและกำลังซื้อสูง จนอาจกล่าวได้ว่าผู้หญิงเป็นตัวแม่ของฟันเฟืองการพัฒนาเศรษฐกิจโลกและอาจเป็นกำลังสำคัญในการพลิกโฉมโลกไปเลยก็ว่าได้

จำนวนประชากรหญิงที่เพิ่มมากขึ้นทำให้สตรีมีโอกาสเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทั้งในฐานะผู้นำ ผู้ประกอบการหรือผู้บริโภค ในศตวรรษที่ 21 นี้ ผู้หญิงเป็นกลไกที่ไม่อาจมองข้ามในความสามารถและตลาดที่กว้างใหญ่ไพศาล

ที่สำคัญ กำลังซื้อและการตัดสินใจซื้อของผู้หญิงน้่นมีมูลค่าและความถี่สูงกว่าบุรุษหลายเท่า

เศรษฐกิจพลังผู้หญิง เป็นแนวคิดที่เชื่อว่า ผู้หญิงจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพราะเมื่อผู้หญิงมีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ไม่ว่าจะในฐานะแรงงาน ผู้บริโภค หรือแม้แต่ผู้ประกอบการจะทำให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตพร้อมส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงให้มากขึ้นตามไปด้วย

จากการคาดการณ์พบว่า ภายในปี 2018. ผู้หญิงจะเป็นผู้กำหนดค่าใช้จ่ายร้อยละ. 75. ของค่าใช้จ่ายครัวเรือนที่เกิดขึ้นทั่วโลกสอดคล้องกับการสำรวจพฤติกรรมโดย. The Economist intelligence. Unit ในปี 2014. ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ผู้หญิงเอเชียเป็นผู้ตัดสินใจหลักในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก และอุปกรณ์ดูแลตกแต่งบ้านให้กับครอบครัวและเป็นผู้ร่วมตัดสินใจในการซื้อสินค้าประเภทอื่นๆ

แนวโน้มที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือ ผู้หญิงจะทำงานหาเงินใช้เองมากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าอำนาจในการใช้จ่ายนั้นเธอสามารถควบคุมได้เอง และหากสินค้าและบริการตอบโจทย์หรือเป็นที่โปรดปราน เงินในกระเป๋าของเธอก็พร้อมที่จะหลั่งไหลไปสู่ผู้ประกอบการที่โดนใจได้ตลอดเวลา

คาดการณ์ว่า ภายในปี 2020 ผู้หญิงจะตัดใจใช้จ่ายด้วยตัวเองถึงร้อยละ 80.43%. นับแต่นี้ การขับเคลื่อนธุรกิจของโลกจะมองข้ามพลังสตรีไม่ได้อีกต่อไป หากแต่จะต้องเข้าใจความละเอียดอ่อน ความต้องการที่ซับซ้อน แต่เปี่ยมไปด้วยกำลังซื้อที่ถล่มทลาย นี่ก็นับเป็นตลาดที่น่าสนใจและสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจโลกมิใช่หรือ. ???

Related Articles

Back to top button
X