Biznews

“นิด้า”ชี้ประชาชนดีใจเดินหน้าประเทศไทยต่อไปได้หลังได้นายกฯ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “สมัยที่ 2 ของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนาจน 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศ กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,265 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการเป็นนายกรัฐมนตรี สมัยที่ 2 ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตามภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภูมิภาคสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนด  ค่าความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความรู้สึกของประชาชน เมื่อสมาชิกรัฐสภาลงมติ 500 เสียง เลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 26.77 ระบุว่า ดีใจ เดินหน้าประเทศไทยต่อไปได้ รองลงมา ร้อยละ 25.50 ระบุว่า เฉย ๆ ใครเป็นนายกรัฐมนตรี   ก็ได้  ร้อยละ 24.78 ระบุว่า ผิดหวัง ที่เศรษฐกิจของประเทศอาจต้องหยุดอยู่กับที่ไปอีกระยะหนึ่ง ร้อยละ 15.06 ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่เหมาะสม ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีในสถานการณ์ปัจจุบัน ร้อยละ 11.71 ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  เหมาะสม ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีในสถานการณ์ปัจจุบัน ร้อยละ 10.52 ระบุว่า พอใจที่ประเทศชาติจะเกิดความสงบ ร้อยละ 7.09 ระบุว่า ดูเหมือนว่ารัฐธรรมนูญกำหนดผลไว้ล่วงหน้าแล้วว่าใครจะได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 6.29 ระบุว่า  กังวลว่าประเทศจะเกิดความขัดแย้ง   มากขึ้น ร้อยละ 2.63 ระบุว่า เป็นพิธีกรรมทางการเมืองเพื่อให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีกสมัย ร้อยละ 2.07 ระบุว่า เป็นการเลือกนายกรัฐมนตรีตามระบอบประชาธิปไตย และร้อยละ 1.04 ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่ออายุรัฐบาลใหม่ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 44.11 ระบุว่า รัฐบาลจะอยู่ได้ครบ 4 ปี รองลงมา ร้อยละ 18.47 ระบุว่า อยู่ได้ไม่เกิน 2 ปี ร้อยละ 16.56 ระบุว่า อยู่ได้ไม่เกิน 1 ปี ร้อยละ 10.11 ระบุว่า อยู่ได้ไม่เกิน 6 เดือน ร้อยละ 5.50 ระบุว่า อยู่ได้ไม่เกิน 3 ปี และร้อยละ 5.25 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 9.00 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.63 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 17.99 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.84 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.54 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่างร้อยละ 50.88 เป็นเพศชาย ร้อยละ 49.04 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.08 เป็นเพศทางเลือก

ตัวอย่างร้อยละ 6.69 มีอายุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 15.05 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 21.26 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 34.63 มีอายุ 46 – 59 ปี และร้อยละ 22.37 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่างร้อยละ 93.47 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.50 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1.36 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 1.67 ไม่ระบุศาสนา ตัวอย่างร้อยละ 21.42 สถานภาพโสด ร้อยละ 73.49 สมรสแล้ว ร้อยละ 3.26 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 1.83 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส

 

ตัวอย่างร้อยละ 33.60 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 30.41 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 6.53 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 22.85 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 4.54 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 2.07 ไม่ระบุการศึกษา

ตัวอย่างร้อยละ 10.35 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 14.81 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 20.38 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 16.96 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.84 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 17.12 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 2.31 เป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 0.08 ประกอบอาชีพองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหากำไร และร้อยละ 2.15 ไม่ระบุอาชีพ

ตัวอย่างร้อยละ 14.17 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 27.79 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 25.80 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 11.70 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 5.25 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท ร้อยละ 7.17 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 8.12 ไม่ระบุรายได้

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: