Biznews

“ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ชวนประชาชนร่วมงาน “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ชมนิทรรศการภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และนิทรรศการไปรษณีย์ไทย “ทุกดวงตราจารึกไว้..สถิตใจไทยนิรันดร์” ที่อีเว้นต์ ฮอลล์ จีเอ ชั้น จี เดอะมอลล์ บางกะปิ ตั้งแต่วันนี้ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ, งามวงศ์วาน, บางแค และ บางกะปิ ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด จัดงาน “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” พร้อมเชิญชวนประชาชน ร่วมชมนิทรรศการภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ จำนวน ๔ ชุด ได้แก่ พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์, กษัตริย์นักพัฒนา พระราชานักปราชญ์, สืบสานพระราชปณิธาน และ ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ อันแสดงถึงความรัก ความห่วงใยของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดการครองราชย์กว่า ๗๐ ปี

พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๐ ณ โรงพยาบาลเมานท์ออเบิร์น เมืองแคมบริดจ์ มลรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และทรงเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙ เป็นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องด้วยทรงมีพระราชภารกิจด้านการศึกษาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๔๘๙ ระหว่างที่รถยนต์พระที่นั่งแล่นผ่านฝูงชนบริเวณถนนราชดำเนิน ได้มีเสียงหนึ่งตะโกนแทรกมาเข้าพระกรรณว่า “ในหลวงอย่าทิ้งประชาชน” ในขณะนั้นทรงนึกตอบในพระทัยว่า “ ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้า แล้วข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนได้อย่างไร” ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวยังคงติดตรึงอยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์ท่านจนมิรู้ลืม ด้วยทรงตระหนักถึงภารกิจและทรงมีหน้าที่เพื่อชาติและประชาชนทั่วทุกหมู่เหล่าบนผืนแผ่นดินไทย

กษัตริย์นักพัฒนา พระราชานักปราชญ์

๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓ ทรงพระราชกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกตามแบบอย่างโบราณราชประเพณี พระองค์ทรงพระราชทานพระบรมราชโองการว่า
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนชาวสยาม” พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมดูแลทุกข์สุขราษฎรทั่วทุกภูมิภาค ไม่ว่าจะห่างไกลการคมนาคมจะยากลำบาก หรือเป็นดินแดนแห้งแล้งทุรกันดาร พระองค์ทรงบากบั่นเสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย ที่ประทับส่วนพระองค์ พระตำหนักสวนจิตรลดารโหฐาน ทรงจัดให้มีโครงการศึกษาทดลองทางเกษตรกรรม การปศุสัตว์ และการศึกษาทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะสามารถนำไปปรับใช้ และพระราชทานแก่ราษฎรในท้องถิ่นต่าง ๆ ได้

สืบสานพระราชปณิธาน

นับตั้งแต่พระองค์ทรงเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ทรงวางรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนให้แก่พสกนิกรชาวไทยได้ยึดถือปฏิบัติตามแนวพระราชดำริต่อมา ทั้งในด้านการเกษตร การฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ป่าไม้, แหล่งน้ำ, ดิน, พลังงาน, การสาธารณสุข, การศึกษา, การสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานรวมถึงด้านการคมนาคมและการจราจรในเมืองใหญ่ ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถอย่างหาที่สุดมิได้ ทรงคิดค้นแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างแยบยล แนวทางพระราชดำริ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ท่านทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยให้นำมายึดถือปฏิบัติ เพื่อปูทางสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ล้วนเป็นที่ชื่นชมของนานาประเทศอย่างแพร่หลาย และเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ องค์การสหประชาชาติ (United Nations ; UN) โดย นายโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ ทูลเกล้าถวายรางวัล “ความสำเร็จสูงสุด ด้านการพัฒนามนุษย์ The Human Development Lifetime Achievement Award” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระปรีชาสามารถ และพระราชกรณียกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพสกนิกรไทยตลอดรัชสมัย ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของรางวัลดังกล่าว

ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์

ณ บัดนี้พระองค์ได้ทรงแสดงให้ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎร์ ว่า “ตลอดระยะเวลากว่า ๗๐ ปีแห่งการครองราชย์ ทรงดำเนินการบรรลุพระราชสัตยาธิษฐาน ตามพระปฐมบรมราชโองการอย่างแท้จริงด้วยพระวิริยะอุตสาหะ, พระปรีชาสามารถ, พระจริยวัตรอันงดงามเปี่ยมล้นด้วยน้ำพระทัย และพระมหากรุณาธิคุณเอนกอนันต์ ทรงทำนุบำรุงบ้านเมือง ปกครองแผ่นดิน และดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดินให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขด้วยพระราชปณิธานอันมุ่งมั่นที่จะปกครองแผ่นดินและพสกนิกรของพระองค์โดยธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาชนชาวไทยอย่างแท้จริง

แม้ว่าพระองค์จะเสด็จสวรรคตสู่สวรรคาลัยไปแล้ว แต่พระเกียรติยศ พระเกียรติศักดิ์ พระเกียรติคุณของพระองค์ยังปรากฏขจรขจายท่วมท้นเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า เสมือนหนึ่งว่าพระองค์ยังทรงพระชนม์ชีพอยู่ พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ผู้ยิ่งใหญ่ ทรงสถิตอยู่ในความเคารพสักการะนับถือบูชาอย่างยิ่งของปวงชนชาวไทยตราบชั่วนิจนิรันดร์

พร้อมกันนี้ เดอะมอลล์ ร่วมกับ “ไปรษณีย์ไทย” จัดจำหน่ายแสตมป์พระบรมฉายาลักษณ์ และจัดแสดงนิทรรศการแสตมป์ “ทุกดวงตราจารึกไว้…สถิตใจไทยนิรันดร์” ประกอบด้วย ชุดพระบรมฉายาลักษณ์ ชุดวาระเฉลิมพระชนมพรรษา ชุดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ชุดพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ชุดพระราชกรณียกิจและพระราชอัจฉริยภาพ และชุดอื่นๆ สิ่งสะสมพิเศษที่เกี่ยวเนื่องและชมการแสดงบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ให้ฟังตลอดการจัดงาน

ทางด้าน นายสราวุธ อิสรานุวรรธน์ พูดถึงผลงานที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ว่า “ภาพภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่นำมาจัดแสดง จำนวน ๑๗ ภาพ จัดทำขึ้นพิเศษด้วยเทคนิคการรีโพสต์ องค์ประกอบใหม่ทั้งหมด เพื่อนำมาจัดแสดงในนิทรรศการในครั้งนี้โดยเฉพาะ เป็นผลงานที่ทำมาเป็นเวลาสิบกว่าปี ทำให้เราเห็นว่าพระองค์ท่านทรงงานหนักเพียงใด แม้จะทรงงานหนัก แต่ยังทรงมีงานอดิเรกอยู่เสมอ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ จึงเป็นต้นแบบของความเพียร และความพยายามสำหรับผม ถ้ารู้จักแบ่งเวลา บาลานซ์ชีวิต และมีความเพียรอยู่ในนั้น เราทุกคนสามารถทำให้ทุกอย่างสำเร็จได้”

Related Articles

Back to top button
X