Biznews

ทุกข์คนกรุงวันนี้ ‘รถเมล์น้อย-รอนาน’ ไปเรียน-ทำงานสาย

กรุงเทพโพลล์ โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สํารวจความเห็นประชาชนเรื่อง “ความเดือดร้อนของประชาชน ต่อการใช้บริการรถเมล์ไทย” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ใช้บริการรถเมล์จํานวน 1,151 คน เมื่อวันที่ 17-21 มิ.ย. 2565 ที่ผ่านมาพบว่า 1.ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดจากการใช้บริการรถเมล์ในปัจจุบันคือเรื่องใด (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ตําตอบ) อันดับ 1 รถขาดระยะ ต้องรอรถนาน ร้อยละ 89.2 อันดับ 2 รถแน่น/ขึ้นไม่ทัน โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน ร้อยละ 44.4

อันดับ 3 รถเก่า/ชํารุด/รถสกปรก ร้อยละ 35.5 อันดับ 4 ช่วงเช้ามืด ตอนคํ่าไม่มีรถเมล์วิ่ง/มีรถน้อย ร้อยละ 30.2 อันดับ 5 ขับรถเร็ว/ขับคร่อมเลน/ไม่ทําตามกฎจราจร ร้อยละ 27.6 อันดับ 6 รถไม่จอดตามป้าย/จอดเลยป้าย ร้อยละ 26.0 อันดับ 7 พนักงานไม่สุภาพ ร้อยละ 16.0 อันดับ 8 สายรถเมล์ที่ใช้ประจํายกเลิกบริการ ร้อยละ 10.8 และอันดับ 9 อื่นๆ อาทิ ค่าโดยสารแพงขึ้น ปล่อยควันดํา เครื่องสแกนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ไม่ค่อยได้ ฯลฯ ร้อยละ 0.9

2.ผลกระทบที่ได้รับจากปัญหา รถเมล์ขาดระยะ ลดเที่ยววิ่ง และยกเลิกสายรถเมล์บางเส้นทาง คือ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ตําตอบ) อันดับ 1 ไปเรียน/ทํางานสาย/ถึงที่หมายช้ากว่ากําหนด ร้อยละ 74.5 อันดับ 2 ต้องใช้บริการขนส่งทางอื่น ทําให้เพิ่มภาระค่าใช้จ่าย ร้อยละ 61.4 อันดับ 3 ต้องต่อรถเมล์หลายสาย จากเดิมที่นั่งสายเดียวถึง ร้อยละ 37.3 อันดับ 4 ต้องมาสูดดมมลภาวะริมถนนนานขึ้น ร้อยละ 34.5 อันดับ 5 กลับบ้านดึกขึ้น เสี่ยงอันตราย ร้อยละ 30.8 อันดับ 6 ไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 8.0 และอันดับ 7 อื่นๆ อาทิ ต้องตื่นเช้ากว่าเดิม ต้องเดินกลับบ้าน ไม่รู้ว่าสายไหนยกเลิกบ้าง ฯลฯ ร้อยละ 0.8

3. มั่นใจหรือไม่ว่า ขสมก. จะสามารถแก้ปัญหาการให้บริการรถเมล์ที่เกิดขึ้นภายใน 15 วัน ได้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 77.3 ระบุว่า ไม่ค่อยมั่นใจถึงไม่มั่นใจเลย (โดยแบ่งเป็น ไม่ค่อยมั่นใจ ร้อยละ 44.8 และไม่มั่นใจเลย ร้อยละ 32.5) ขณะที่อีกร้อยละ 22.7 ระบุว่า ค่อนข้างมั่นใจถึงมั่นใจ (โดยแบ่งเป็น ค่อนข้างมั่นใจ ร้อยละ 17.1 และมั่นใจ ร้อยละ 5.6)

4.สิ่งที่อยากฝากถามผู้บริหาร ขสมก. และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง มากที่สุดในการให้บริการรถเมล์แก่ประชาชนคือ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ตําตอบ) อันดับ 1 มีรถเมล์ให้บริการครอบคลุมทุกเส้นทางได้หรือไม่เพื่อคํานึงถึงผู้มีรายได้น้อย ร้อยละ 56.9 อันดับ 2 ทําไมรถเมล์ถึงมีให้บริการน้อย ร้อยละ 53.2 อันดับ 3 ประชาชนจะได้รับผลกระทบจากปัญหารถเมล์ขาดระยะ ลดเที่ยววิ่ง และยกเลิกสายรถเมล์บางเส้นทาง นานแค่ไหน ร้อยละ 51.0

อันดับ 4 เมื่อไหร่รถเมล์จะมาตรงเวลา ร้อยละ 44.2 อันดับ 5 เส้นทางที่ยกเลิกบริการจะมีแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรือไม่ ร้อยละ 31.6 และอันดับ 6 อื่นๆ อาทิจะมีรถเมล์ฟรีอีกไหม ทําไมรถเมล์ไม่ค่อยจอดป้าย ไม่รับผู้โดยสาร ทําไมบอกหมดระยะทั้งที่บอกว่าไปสุดสาย ทําไมรถเก่า ปล่อยควันดํา ยังมีวิ่งอยู่อีก ฯลฯ ร้อยละ 4.9

 

Related Articles

Back to top button
X