Biznews

‘ตรุษจีน 2563’ นักท่องเที่ยวจีนเบนเข็มเที่ยวไทยอันดับ 2  รองจากญี่ปุ่น

โดยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่  24 – 30 มกราคม 2563 ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการของสาธารณรัฐประชาชนจีน จะมีปริมาณเที่ยวบินรวม ทั้งเที่ยวบินระหว่างประเทศ เที่ยวบินภายในประเทศ และเที่ยวบินที่ทำการบินผ่านน่านฟ้าประเทศไทย ทั้งสิ้น 21,199 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 3,028 เที่ยวบิน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลตรุษจีนเมื่อปีที่ผ่านมา (วันที่ 4 -10 กุมภาพันธ์ 2562) มีปริมาณเที่ยวบินโดยรวมจำนวน 22,015 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 3,145 เที่ยวบิน ลดลงร้อยละ 3.71 เนื่องจากการเติบโตแบบชะลอตัวอย่างต่อเนื่องของปริมาณเที่ยวบินในประเทศตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2562 จนถึงปัจจุบัน
        ประกอบกับการเปลี่ยนเป้าหมายในการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวจีนไปประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะเห็นได้จากจำนวนเที่ยวบินของจีนที่เดินทางมายังประเทศไทยมีจำนวน 3,261 เที่ยวบิน ในขณะที่เที่ยวบินของจีนเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นมีจำนวน 3,899 เที่ยวบิน ซึ่งคาดการณ์ว่าการเปลี่ยนเป้าหมายในการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวจีน จะมีแนวโน้มเช่นนี้ทั้งปี ทำให้ปริมาณเที่ยวบินของจีนมายังประเทศไทยลดลงเป็นอันดับ 2 รองจากการไปประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้อีกปัจจัยที่สำคัญคือปัญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจทั่วทั้งทวีปเอเชียที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทาง จึงทำให้ปริมาณเที่ยวบินในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2563 นี้ลดลงตามไปด้วย
สำหรับปริมาณเที่ยวบินภาพรวม ณ สนามบินหลักของไทยที่มีปริมาณเที่ยวบินสูงสุดในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2563 จำนวน 5 อันดับ ประกอบด้วย สนามบินสุวรรณภูมิ จำนวน 7,784 เที่ยวบิน สนามบินดอนเมือง จำนวน 5,541 เที่ยวบิน สนามบินภูเก็ต จำนวน 2,547 เที่ยวบิน สนามบินเชียงใหม่ จำนวน 1,733 เที่ยวบิน และสนามบินสมุย จำนวน 611 เที่ยวบิน

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: