Biznews

ตรวจสอบสถานะวันนี้!เช็คสิทธิลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ไม่สมบูรณ์

หลังจากที่กระทรวงการคลัง ประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ในรอบที่ 2 เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 65 ซึ่งเป็นผู้ที่ลงทะเบียนในช่วงวันที่ 9-15 ก.ย. ที่่ผ่านมานั้น พบว่า มีจำนวน 625,469 ราย ที่มี “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เพราะจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลกรมการปกครอง

ผู้ลงทะเบียนเป็นพระภิกษุ/สามเณร/แม่ชี
ไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน
สถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง มีสถานะเสียชีวิต หรือย้ายไปต่างประเทศ หรือจำหน่าย
ผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทย
ผู้ลงทะเบียนมีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือรูปแบบวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง
ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส
ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้อง
ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรครบถ้วน แต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้อง
ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของบุตรทุกราย

โดยวันนี้ (27 ก.ย. 65) ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่กระทรวงการคลัง จะอัปเดตสถานะของผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ใน 2 กลุ่มนี้

การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลบกรมการปกครองแล้วพบว่า ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส แต่ข้อเท็จจริงปรากฎว่าคู่สมรสของผู้ลงทะเบียนเสียชีวิต และมีใบมรณบัตรของคู่สมรสแล้วนั้น

ขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนอีกครั้งในวันอังคารที่ 27 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลกรมการปกครองแล้วพบว่า ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของทุกราย แต่ข้อเท็จจริงปรากฎว่าบุตรของผู้ลงทะเบียนมีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์แล้ว

ขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนอีกครั้งในวันอังคารที่ 27 ก.ย. 65 ตั้งแต่ 06.00 น. เป็นต้นไป

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
X
%d bloggers like this: