Biznews

ดูเป็นตัวอย่าง! ชำระหนี้ กยศ.ครบแล้ว แต่ยังถูกยึดบ้าน….

จากกรณี นางสาวทิพย์รัตน์ แสงใส ลูกหนี้ ได้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จำนวน 151,760 บาท และได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษา จำนวน 201,646 บาท ให้กับ กยศ. ครบถ้วนแล้ว แต่ กยศ. ไม่ได้ถอนการบังคับคดี ทำให้กรมบังคับคดีได้ทำการขายทอดตลาดที่ดินและบ้านของลูกหนี้โดยมีบุคคลภายนอกซื้อไป ในราคา 1,650,000 บาท และผู้ซื้อทรัพย์มีหนังสือให้ลูกหนี้และบิดามารดาออกจากที่ดินและบ้าน ทำให้ลูกหนี้ได้รับความเสียหาย ซึ่งต่อมา ลูกหนี้ได้ติดต่อขอความช่วยเหลือจาก กยศ. แล้ว แต่ กยศ. แจ้งว่า เป็นความผิดพลาดของลูกหนี้ ไม่ไปยื่นขอถอนการบังคับคดี จึงไม่สามารถช่วยเหลือเรื่องนี้ได้

นางสาวทิพย์รัตน์ แสงใส จึงได้ร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือจากสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ต่อมา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 สมาคมทนายความฯ ได้ยื่นฟ้องคดีแพ่ง กับ กยศ. กับพวก ต่อศาลแพ่ง เป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ.312/2564 เพื่อให้ กยศ. ทำการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและบ้านคืนให้กับ นางสาวทิพย์รัตน์ฯ และเรียกค่าเสียหาย ซึ่งศาลแพ่งนัดชี้สองสถานในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

หลังจากยื่นฟ้องคดีแล้ว กยศ. ได้แสดงความรับผิดชอบ และเยียวยาความเสียหายให้กับลูกหนี้ โดยได้ดำเนินการซื้อที่ดินและบ้านคืนจากผู้ซื้อทรัพย์ ในราคา 2,500,000 บาท แล้วโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและบ้านให้กับนางสาวทิพย์รัตน์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564

หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 สมาคมทนายความฯ จึงได้ยื่นคำบอกกล่าวขอถอนฟ้องคดีแพ่งดังกล่าว โดยศาลแพ่ง มีคำสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้อง และสมาคมทนายความฯ ได้ดำเนินการให้ ลูกหนี้ได้รับเงินค่าธรรมเนียมที่ศาลสั่งคืนเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 68,100 บาท ด้วย ข้อพิพาทในคดีแพ่งดังกล่าวจึงยุติแล้ว

กรณีดังกล่าว จึงเป็นกรณีศึกษาสำหรับลูกหนี้ กยศ. และเป็นตัวอย่างที่ดีให้ประชาชนทั่วไปทราบว่า เมื่อเป็นหนี้ต้องมีวินัยทางการเงินในการชำระหนี้ที่ตนเองก่อขึ้น และเมื่อชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้แล้วก็ต้องติดตามตรวจสอบเก็บหลักฐานการชำระหนี้ไว้ และหากเกิดข้อพิพาททางคดีแล้ว ก็ต้องติดตามกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและใช้สิทธิตามกฎหมายให้ถูกต้อง ซึ่งในกรณีนี้ สมาคมทนายความฯ ได้ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ให้ได้รับความเป็นธรรม และได้รับการเยียวยาความเสียหายจาก กยศ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณข้อมูล สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: