difference-thinkingSpecial Scoop

ดร.เทียม โชควัฒนา (ตอนที่ 25)

โหงวฮก

อักษรีจีน 15 คำนี้ เป็นคำนำหน้าของลูกหลานตระกูลลี้ เตี่ยชู่เลี้ยว หมายถึง 15 ร่น ทุกรุ่นจะมีอักษรจีนนำหน้าชื่อตามลำดับ เพื่อที่จะให้ญาติพี่น้องสามารถลำดับศักดิ์ของตนในตระกูลได้ถูกต้อง

อักษรจีน 15 คำ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คำ

กลุ่มที่ 1 เป็นลำดับของต้นตระกูลข้าพเจ้า คือ เสียง ซือ บ้วน ฮก เฮง

เสียง แปลว่า ทำดี เป็นศักดิ์ของตระกูลรุ่นที่หนึ่ง
ซือ แปลว่า คิดดี เป็นศักดิ์ของตระกูลรุ่นที่สอง
บ้วน แปลว่า เป็นหมื่น เป็นศักดิ์ของตระกูลรุ่นที่สาม
ฮก แปลว่า วาสนา เป็นศักดิ์ของตระกูลรุ่นที่สี่
เฮง แปลว่า โชค เป็นศักดิ์ของตระกูลรุ่นที่ห้า

คุณพ่อของข้าพเจ้าชื่อ ฮกเปียว เป็นตระกูลลี้ เตี่ยชู่เลี้ยว รุ่นที่ 4 และข้าพเจ้าชื่อ เฮงเทียม เป็นตระกูลลี้ เตี่ยชู่เลี้ยว รุ่นที่ ถ
เสียง ซือ บ้วน ฮก เฮง รวมกันหมายความว่า ทำดี คิดดี มีโชค วาสนาเป็นหมื่นแสน

กลุ่มที่ 2 เป็นลำดับของลูกหลานข้าพเจ้าอีก 5 รุ่น คือ ซุ้ง เฮ่า อิ้ว เทียน ต๊ก
ซุ้ง แปลว่า บริสุทธิ์ เป็นศักดิ์ของตระกูลรุ่นที่หก
เฮ่า แปลว่า กตัญญู เป็นศักดิ์ของตระกูลรุ่นที่เจ็ด
อิ้ว แปลว่า เหตุผล เป็นศักดิ์ของตระกูลรุ่นที่แปด
เทียน แปลว่า สวรรค์ เป็นศักดิ์ของตระกูลรุ่นที่เก้า
ต๊ก แปลว่า ซื่อตรง เป็นศักดิ์ของตระกูลรุ่นที่สิบ
ซุ้ง เฮ่า อิ้ว เทียน ต๊ก รวมกันหมายความว่า บริสุทธิ์ กตัญญู มีเหตุผล คือความซื่อตรงของสวรรค์

กลุ่มที่ 3 เป็นลำดับของลูกหลานข้าพเจ้าอีก 5 รุ่น คือ เอ่ง ยิก เทียม แซ เซ้ง
เอ่ง แปลว่า สมควร เป็นศักดิ์ของตระกูลรุ่นที่สิบเอ็ด
ยิก แปลว่า ทุกวัน เป็นศักดิ์ของตระกูลรุ่นที่สิบสอง
เทียม แปลว่า เพิ่มพูน เป็นศักดิ์ของตระกูลรุ่นที่สิบสาม
แซ แปลว่า บังเกิด เป็นศักดิ์ของตระกูลรุ่นที่สิบสี่
เซ้ง แปลว่า สำเร็จ เป็นศักดิ์ของตระกูลรุ่นที่สิบห้า
เอ่ง ยิก เทียม แซ เซ้ง รวมกันหมายความว่า ทำสิ่งที่สมควรทุกวัน บังเกิด และเพิ่มพูนความสำเร็จ

ตระกูลลี้ เตี่ยชู่เลี้ยว เป็นตระกูลใหญ่ มีลูกหลายอยู่ที่เมืองจีน เมืองไทย และที่อื่น ๆ จำนวนมาก รุ่นข้าพเจ้าเป็นรุ่นเฮง ทุกคนจะมีชื่อนำหน้าว่าเฮง เช่น เฮงหมง เฮงเทียม เฮงตี่ เฮงหวี่ ฯลฯ เมื่อคนตระกูลลี้มาพบกัน ก็สามารถลำดับนับศักดิ์กันได้ ที่เมืองไทย ข้าพเจ้ามีญาติรุ่นเฮงที่เป็นลูกของคุณอาหลายสิบคน มีรุ่นซุ้งที่เป็นรุ่นลูกของข้าพเจ้านับไม่ถ้วน

แม้ว่าจะมีการนับรุ่นตระกูลลี้ เตี่ยชู่เลี้ยว แต่พี่น้อง 5 คนของข้าพเจ้าเรียกกันภายในว่า โหงวฮก คือลูก 5 คนของคุณพ่อลี้ฮกเปียว
การลำดับญาติของตระกูลลี้ มีความสำคัญมากสำหรับคนจีนในประเทศจีน เพื่อที่ได้จะเรียกกันตามศักดิ์ ไม่ได้เรียกกันตามอายุ
ข้าพเจ้าและครอบครัวตัดสินใจว่าเราจะอยู่เมืองไทย และเป็นคนไทย จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นไทย และตั้งนามสกุลใหม่ไม่เหมือนกัน ครอบครัวพี่เฮงหมง ดูและเฮียบฮะ ซึ่งปัจจุบันเป็นบริษัท พูนชัย ตั้งอยู่ที่ตึกแถวเจ็ดชั้น มีลูกชาย 2 คน ชื่อ ปรีดา เกรียงปรารถนา และสำเริง เกรียงปรารถนา

ครอบครัวคุณธนา ธนสารศิลป์ ใช้นามสกุล ธนสารศิลป์ มีลูกชาย 3 คน คือ สมศักดิ์ มังกร สมชัย มีลูกสาว 3 คน คือ ศิริกุล ศิริลักษณ์ และศิริวรรณ

ครอบครัวของคุณมนู ขอนามสกุลเป็น ก้องวัฒนา มีลูกสาวคือ สุภาภรณ์ สุภาวรรณ มีลูกชายคือ สุรจิตร สุรชัยและสุรพงศ์

ฮั่งตง มีลูกสาว 6 คน และได้เปลี่ยนสัญชาติเป็นชาวฮ่องกง

ส่วนครอบครัวของข้าพเจ้า เราตั้งนามสกุล โชควัฒนา แปลจากชื่อข้าพเจ้าคำว่า เฮงเทียม

ภรรยาของข้าพเจ้าชื่อ สายพิณ โชควัฒนา ลูกของข้าพเจ้ามี 2 กลุ่ม กลุ่มโต 4 คน บุณย์เอก บุญปกรณ์ บุญยสิทธิ์ ศิริยล กลุ่มเล็ก คือ ศิรินา ณรงค์ บุญชัย บุญเกียรติ

ลูกคนโต 4 คน เกิดในช่วนที่ข้าพเจ้าฝึกทำงานที่ร้านลี้เปียวฮะ ลูกกลุ่มเล็ก 4 คน เกิดในช่วงที่ข้าพเจ้ามีกิจการเป็นของตนเอง คือ เฮียบเซ่งเชียง ลูกกลุ่มโตจะเรียนหนังสือน้อย เพราะเติบโตในช่วงสงคราม แต่ก็ได้ไปเรียนต่อต่างประเทศ บุณย์เอก ไปเรียนวิชาซ่อมเครื่องยนต์ที่ประเทศออสเตรเลีย บุญปกรณ์ ไปเรียนเศรษฐศาสตร์ที่อังกฤษ ส่วนบุณยสิทธิ์ ไปทำงานที่เคียวโกะ ซึ่งเสมือนได้ไปเรียนวิชาการค้านอกมหาวิทยาลัยที่ประเทศญี่ปุ่น ลูกกลุ่มเล็กคือ ศิรินา เรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ที่เดียวกับศิริยล ส่วนณรงค์ บุญชัย และบุญเกียรติ เรียนโรงเรียนอัสสัมชัน

ครอบครัวลี้ฮกเปียว รุ่น 2 รวมกันเป็น โหงวฮก และเรียงอันดับ ดังนี้ คือ ครอบครัว “เฮงหมง เกรียงปรารถนา” ครอบครัว “เทียม โชควัฒนา” ครอบครัว “ธนา ธนสารศิลป์” ครอบครัว “มนู ก้องวัฒนา” ครอบครัว “ฮั่งตง แซ่ลี้”

ครอบครัวของโหงวฮกมีลูกรวมกันทั้งหมด 27 คน เป็นลี้ฮกเปียวรุ่นที่ 3

ข้าพเจ้าหวังว่าลูกหลาน 27 คน จะเข้ามาช่วยกันทำการค้าของตระกูลให้ยิ่งใหญ่และมีความสามัคคี

ข้าพเจ้าขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จ ใช้หลักการทำงานด้วยหลัก เสียง ซือ บ้วน ฮก เฮง ซุ้ง เฮ่า อิ้ว เทียน ต๊ก เอ่ง ยิก เทียม แซ เซ้ง

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: