difference-thinkingSpecial Scoop

ดร.เทียม โชควัฒนา (ตอนจบ)

มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา

ข้าพเจ้าขอขอบใจทุกท่านที่มาแสดงความยินดีกับข้าพเจ้าที่ได้ดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยบูรพา และได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อตั้งกองทุนสำหรับทำการกุศลร่วมกัน ข้าพเจ้าเรียนหนังสือมาน้อย จึงอยากจะสนับสนุนให้ลูกหลานของพนักงาน มีโอกาสได้เล่าเรียนตามความสามารถ และอยากจะเห็นทุกคนร่วมกันทำการกุศลให้แก่สังคม เปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่เป็นร่มเงาให้ประโยชน์สุข

ข้าพเจ้าเห็นชอบด้วยกับวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการ ที่จะก่อตั้ง มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา เพื่อส่งเสริมสาธารณประโยชน์ ร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศ ข้าพเจ้าขอขอบคุณ ดร.บุญเอิญ มิลินทสูต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานโครงการส่งเสริมเยาวชน ดร.เทียม โชควัฒนา และคุณหญิงเต็มสิริ บุณยสิงห์ ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบทุนการศึกษา

ข้าพเจ้าขอให้มูลนิธีมีหลักการ 10 ประการในการทำการกุศล คือ

1. ขอให้ช่วยด้านการศึกษาโดยมุ่งให้การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเบื้องต้นเป็นหลัก เช่น ให้ทุนการศึกษา สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา สร้างโครงการเสริมสร้างความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ สร้างอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน เป็นต้น

2. ร่วมบริจาคให้สาธารณประโยชน์และบริจาคช่วยเหลือสาธารณภัย

3. บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้

4. ร่วมมือกับองค์กรการกุศลต่าง ๆ และบริจาคให้แก่มูลนิธิอื่น ๆ

5. ช่วยเหลือสังคมและจรรโลงสังคม โดยไม่ขัดต่อศีลธรรม

6. สนับสนุนและส่งเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ

7. สร้างให้พนักงานบริษัทในเครือสหพัฒน์นึกถึง มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา เมื่อต้องการสร้างกุศล

8. เป็นตัวกลางให้พนักงานบริษัทในเครือสหพัฒน์ได้ร่วมกันทำบุญและทำประโยชน์ให้แก่สังคม

9. ขอให้กรรมการและพนักงานบริษัทในเครือสนับสนุนด้วยความเสียสละโดยไม่มีสิ่งตอบแทน

10. มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา จะช่วยเหลือสังคมส่วนรวม ไม่ใช่สวัสดิการเฉพาะพนักงานในเครือสหพัฒน์

ข้าพเจ้าทราบว่าใน 5-6 ปีที่ผ่านมานี้ คณะกรรมการบริษัทในเครือสหพัฒน์ ได้ร่วมทำบุญทำกุศลมากมาย โดยเสียสละเงิน เสียสละเวลาและกำลังกาย ไปช่วยกันแจกสินค้าอุปโภคบริโภคให้คนยากจนตามถิ่นแดนไกล ทั้งการแจกทุนการศึกษา การสร้างโรงพยาบาล การซื้อเครื่องมือการแพทย์ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

ข้าพเจ้าทราบจาก ดร.บุญเอิญ มิลินทสูต ว่ามูลนิธิฯ จะเริ่มทำโครงการส่งเสริมเยาวชนให้สนใจการประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งสามารถเริ่มต้นด้วยทุนทรัพย์อันเล็กน้อย และสามารถทำรายได้ให้พอสมควร หากมีความขยันหมั่นเพียร โดยการจัดการประกวดแนวคิดในการสร้างอาชีพอิสระและรวบรวมเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาให้เยาวชน

สิ่งทั้งหมดที่ท่านทั้งหลายได้ทำอย่างเสียสละ ข้าพเจ้าขอขอบใจทุกคน ขอให้จงเจริญ… จงเจริญ
ข้าพเจ้าหวังว่า ข้าพเจ้าจะมีอายุที่ยืนยาว จะได้มีโอกาสเห็นความเจริญของทุกท่าน

วันคล้ายวันเกิดครบรอบ 71 ปี
งานฉลองรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยบูรพา
ฉลองการก่อตั้งมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา
20 มิถุนายน 2529

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: