Biznews

พักก่อน! ‘ญี่ปุ่น’ ระงับคนไทยเข้าประเทศถึง 31 พ.ค.63

สถานทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น แจ้งว่า ญี่ปุ่นได้ขยายมาตรการระงับการเดินทางเข้าญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่เดินทางจากไทย จนถึงวันที่ 31 พ.ค.2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
ที่ 24/2563
 
เรื่อง ญี่ปุ่นขยายมาตรการระงับการเดินทางเข้าญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่เดินทางจากไทย จนถึงวันที่ 31 พ.ค.2563
 
อนุสนธิประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวลงวันที่ 27 มี.ค.2563 เรื่อง ญี่ปุนประกาศมาตรการการเดินทางเข้าญี่ปุ่นสำหรับคนไทยนั้น เมื่อวันที่ 29 เม.ย.2563 กระทรวงการต่างประทศญี่ปุ่นได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการการเข้าเมืองของชาวต่างชาติเพิ่มเติมจนถึงวันที่ 31 พ.ค.2563 โดยสำหรับประเทศไทย มีรายละเอียด ดังนี้
 
1.มาตรการปฏิเสธการเข้าเมือง
 
1.1.ปฏิเสธการเข้าเมืองของผู้ที่เคยเดินทางไปประเทศและพื้นที่ต่าง ๆ รวม 87 ประเทศ รวมถึงประเทศไทยในช่วง 14 วันก่อนหน้าวันที่จะเดินทางเข้าญี่ปุ่น สำหรับผู้ที่เดินทางมาจาก 87 ประเทศนี้เพื่อมาเปลี่ยนเครื่อง (transit) หรือเครื่องบินมาจอดเติมน้ำมันที่ญี่ปุ่น ในหลักการแล้วก็จะถูกปฏิเสธการเข้าเมือง เช่นกัน
 
1.2.ชาวต่างชาติที่มีสถานะเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวร (Permanent Resident) คู่สมรสหรือ บุตรของชาวญี่ปุ่น คู่สมรสหรือบุตรของชาวต่างชาติที่มีสถานะเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวร หรือผู้มีถิ่นพำนักระยะยาว (Long Term Resident) จะได้รับการยกเว้น คือ สามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นจากประเทศและพื้นที่ต่าง ๆ 87 ประเทศได้ รวมทั้งประเทศไทย โดยจะต้องมี Re-Entry Permission (การได้รับอนุญาตให้กลับเข้ามาในญี่ปุ่นได้อีก) ซึ่งทางการญี่ปุ่นออกให้ก่อนนั้นวันที่ 2 เม.ย.2563 ส่วนผู้ที่เดินทางออกจากญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 3-28 เม.ย. 2563 แม้จะมี Re-enty Permission แต่หากเดินทางมาจากประเทศที่ระบุไว้ (รวมทั้งประเทศไทย)โดยหลักการแล้วก็จะถูกปฏิเสธการเข้าเมือง
 
2.มาตรการกักตัว ในขณะนี้ ทุกคนที่เดินทางมาจาก 87 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยจะต้องถูกตรวจหาเชื้อ COVID-19 (PCR Test) รวมทั้งต้องกักตัวในสถานที่ที่ทางการญี่ปุ่นกำหนดเป็นเวลา 14 วันและไม่ใช้ระบบขนส่งสาธารณะจนถึงสิ้นเดือน พ.ค. 2563 (และอาจมีการขยายเวลา)
 
3. มาตรการด้านวีซ่า
 
3.1. ยกเลิกวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ของญี่ปุ่นในต่างประเทศ ได้ออกให้แก่ชาวต่างชาติในประเทศนั้น ๆ ทั้งวีซ่าประเภทเดินทางเข้าครั้งเตียวและหลายครั้ง (single and multiple visa) ในกรณีของคนไทย ข้อนี้หมายถึงการยกเลิกวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของญี่ปุ่นในประเทศไทย ได้เคยออกให้ก่อนวันที่ 27 มี.ค.2563
 
3.2. ระงับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าญี่ปุ่น 15 วันสำหรับคนไทยเป็นการชั่วคราว (ข้อนี้จะส่งผลให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยไม่สามารถเข้าญี่ปุ่นได้ 15 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่ามาตรการนี้จะใช้จนถึงสิ้นเดือน พ.ค.2563 (และอาจมีการขยายเวลา)
 
3.3. ระงับสิทธิการเข้าเมืองสำหรับผู้ถือ APEC Business Travel Card เป็นการชั่วคราว
 
4. ระยะเวลาการมีผลบังคับใช้มาตรการข้างต้นมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 31 พ.ค.2563 และอาจมีการขยายเวลา
 
ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ และรายชื่อประเทศทั้ 87 ประเทศ ปรากฏในเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น
 
 
จึงขอประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
(นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์)
เอกอัครราชทูต
 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: