Auto

จบมหากาพย์คดีดัง!ศาลฎีกาฯตัดสิน ‘โตโยต้า’แพ้คดีภาษีพรีอุส 1.16 หมื่นล้าน

วันนี้ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา องค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากร อ่านคำพิพากษาศาลฎีกา โดยวิธีถ่ายทอดภาพและเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปยังศาลภาษีอากรกลาง

คดีระหว่าง บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โจทก์ กรมศุลกากร จำเลยที่ ๑ และกรมสรรพากร จำเลยที่ ๒ รวม ๑๐ คดี คิดเป็นทุนทรัพย์รวม ๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทเศษ คดีท้ังสิบเรื่อง โจทก์ฟ้องว่า ระหว่างปี ๒๕๕๓ ถึง ๒๕๕๕ โจทก์นำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์เพื่อนามาผลิตรถยนต์โตโยต้า รุ่นพรีอุส โดยอาศัยสิทธิตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.๒๕๓๐ และตามความตกลง ระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่น สาหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (JTEPA) โจทก์จึงขอให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

 

จำเลยทั้งสองให้การว่า การประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ศาลภาษีอากรกลาง พิพากษาให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษพิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากร เห็นว่า ช้ินส่วนรถยนต์ที่โจทก์นำเข้า เมื่อประกอบเข้าด้วยกันแล้ว มีลักษณะอันเป็นสาระสาคัญของรถยนต์โตโยต้า รุ่นพรีอุส และสามารถนำไปประกอบเป็นรถยนต์โตโยต้า รุ่นพรีอุส ได้ทันที จึงต้องจำแนกเข้าประเภทพิกัดของชิ้นส่วนที่สมบูรณ์หรือสาเร็จแล้วท่ีนำเข้ามา โดยถอดแยกออกจากกัน หรือยังไม่ได้ประกอบเข้าด้วยกันในฐานะที่เป็นชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ ประเภท พิกัด ๘๗๐๓.๒๓.๔๑ หรือ ๘๗๐๓.๒๓.๕๑ (ตามช่วงเวลาที่นาเข้า) ตามหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตรา ศุลกากร ข้อ ๑ ข้อ ๒ (ก) และ ข้อ ๖ ในภาค ๑ ท้ายพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ จึงไม่ได้รับยกเว้นอากรและลดอัตราอากรตามประกาศกระทรวงการคลังที่ออกมาเพื่อให้เป็นไปตาม ความตกลง JTEPA และไม่ได้รับสิทธิยกเว้นอากรตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากร และยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับท่ี ๑๘) ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ ท้ังไม่ได้รับสิทธิลดอัตราอากรในอัตราอากรขาเข้าร้อยละ ๓๐ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ การประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ให้คิดอัตราอากรขาเข้าร้อยละ ๘๐ ชอบแล้ว ส่วนประเด็นอื่นศาลไม่รับวินิจฉัย
พิพากษายืน

สำหรับความเป็นมาของคดีก่อนหน้านี้ หลังจากที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ยื่นเรื่องฟ้องสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ต่อศาลภาษีอากรกลาง ในช่วงเดือนมิ.ย.2560 ที่ผ่านมา ศาลชั้นต้น ได้มีคำพิพากษาตัดสินให้ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นฝ่ายชนะคดี แต่หลังจากนั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ได้พิพากษากลับให้ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นฝ่ายแพ้คดี 

โดยในการพิจารณาคดีนี้มีการนำเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมใหญ่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ก่อนที่จะมีคำพิพากษากลับให้ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นฝ่ายแพ้คดีดังกล่าวด้วย 

อย่างไรก็ดี หลังจากที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พิพากษากลับคดีนี้แล้ว ฝ่ายโตโยต้าได้ยื่นฎีกา แต่ตามขั้นตอนของกฎหมาย ต้องให้ศาลฎีกา(แผนกคดีภาษีอากร)อนุญาตให้ฎีกาก่อนซึ่งในที่สุดศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรอนุญาตให้ฎีกาเพราะเข้าหลักเกณฑ์หลายประการตามกฎหมาย เช่น คำพิพากษาของ 2 ศาล ขัดกัน 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
X
%d bloggers like this: