Financial

ข่าวดีคนมีสตางค์!’ออมสิน’ จัดใหญ่ เงินฝากดอกเบี้ย 9%!

ธนาคารออมสิน เปิดลงทะเบียนโครงการ “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ” เฉพาะบุคคลธรรมดา อัตราดอกเบี้ยแบบ Step Up สูงสุด 9% (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 4.06% ต่อปี) มีการจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นทุกปีและไม่ต้องเสียภาษี เปิดลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเงินรับฝาก

 
ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี
 
– บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
 
ระยะเวลาเปิดรับฝาก
 
– ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบวงเงินรับฝาก 7,000 ล้านบาท
 
จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำและสูงสุด
 
– เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท
 
– รับฝากสูงสุดไม่เกินรายละ 1,000,000 บาท
 
อัตราดอกเบี้ย
 
1.00% – 9.00% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.45% ต่อปี) อัตราดอกเบี้ย Step Up ดังนี้
 
– ปีที่ 1 ร้อยละ 1.00 ต่อปี
 
– ปีที่ 2 ร้อยละ 1.25 ต่อปี
 
– ปีที่ 3 ร้อยละ 1.50 ต่อปี
 
– ปีที่ 4 ร้อยละ 1.75 ต่อปี
 
– ปีที่ 5 ร้อยละ 2.00 ต่อปี
 
– ปีที่ 6 ร้อยละ 3.00 ต่อปี
 
– ปีที่ 7 ร้อยละ 4.00 ต่อปี
 
– ปีที่ 8 ร้อยละ 5.00 ต่อปี
 
– ปีที่ 9 ร้อยละ 6.00 ต่อปี
 
– ปีที่ 10 ร้อยละ 9.00 ต่อปี
 
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 3.45 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 4.06 ต่อปี)
 
ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย
 
– จ่ายดอกเบี้ยทุกปี โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน
 
เงื่อนไขการจองสิทธิ์ฝากเงิน
 
– ลงทะเบียนจองสิทธิ์ฝากเงิน ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบวงเงินรับฝาก 7,000 ล้านบาท เปิดได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น
 
สามารถลงทะเบียนได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคาร 2 ช่องทาง
 
– เว็บไซต์ธนาคารออมสิน : www.gsb.or.th
 
– Line Official : GSB Society
 
ขั้นตอนการลงทะเบียนจองสิทธิ
 
1. เลือกลงทะเบียน
 
2. อ่านและยืนยันตามข้อตกลง
 
3. กรอกข้อมูลส่วนตัวและจำนวนเงินให้ครบถ้วน
 
4. เลือกจังหวัด สาขา และวันที่ต้องการฝาก
 
5. บันทึกภาพหน้าจอการลงทะเบียนจองสิทธิ์สำเร็จ
 
จากนั้นเตรียมหลักฐานและติดต่อฝากเงิน ตามวันที่ สาขา และจำนวนเงินที่ระบุ
 
– บัตรประจำตัวประชาชน
 
– หลักฐานการบันทึกภาพหน้าจอการลงทะเบียนจองสิทธิ์สำเร็จ
 
– เงินที่จะฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
 
 
เงื่อนไขหลัก
 
– ผู้ฝากต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อ-สกุล ตรงกับผู้ลงทะเบียนจองสิทธิ์ฝากเงิน และมีภาพหน้าจอแสดงผลการลงทะเบียนจองสิทธิ์ฝากเงินสำเร็จ
 
– เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น
 
– ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ บัญชีร่วม บัญชีคณะบุคคล และบัญชีนิติบุคคล
 
– ต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกไว้เป็นบัญชีคู่โอน
 
 
เงื่อนไขการฝากและถอน
 
การฝาก
 
– ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท
 
– ฝากสูงสุดไม่เกินรายละ 1,000,000 บาท หากฝากเกินกว่า 1,000,000 บาท ธนาคารจะถอนเงินส่วนที่เกินคืนเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน
 
– เมื่อฝากครบ 10 ปี ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้
 
การถอน
 
– ถอนครั้งละเท่าใดก็ได้
 
– ถอนก่อนฝากครบ 10 ปี จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงเท่านั้น
 
 
ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
X
%d bloggers like this: