Auto

ขาซิ่งฟังทางนี้!เปิดกฎหมายความเร็วรถ 2566 ขับเท่าไรไม่โดนใบสั่ง หากเกินเสียค่าปรับกี่บาท

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่กฎกระทรวง กำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ. 2564 โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งได้จำแนกประเภทรถกับความเร็วที่ขับได้บนทางหลวงแผ่นดิน หรือทางหลวงชนบท รวมถึงทางชนิดอื่น ๆ โดยมีข้อกำหนดดังนี้

1. กำหนดให้ความเร็วขั้นสูงสำหรับการขับรถในทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงชนบท ที่มีทางเดินรถที่จัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่ 2 ช่องเดินรถ มีเกาะกลางถนนเฉพาะแบบกำแพงกั้น (Barrier Median) และไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนน ให้ขับรถแต่ละประเภทในทางเดินรถโดยใช้ความเร็วไม่เกินดังนี้

รถยนต์ ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง
รถจักรยานยนต์ทั่วไป ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง
รถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกิน 2,200 กิโลกรัม รถบรรทุกคนโดยสารที่บรรทุกคนโดยสารเกิน 15 คน ใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง
รถในขณะที่ลากจูงรถอื่น รถยนต์สี่ล้อเล็ก หรือรถยนต์สามล้อ ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 65 กิโลเมตร/ชั่วโมง
รถจักรยานยนต์ (บิ๊กไบค์) ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่ 46 แรงม้าขึ้นไป หรือมีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่ 400 ซี.ซี. ขึ้นไป ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง
รถโรงเรียน หรือรถรับ-ส่งนักเรียน ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง
รถบรรทุกคนโดยสารเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง
รถแทรกเตอร์ รถบดถนน รถใช้งานเกษตรกรรม ใช้ความเร็วไม่เกิน 45 กิโลเมตร/ชั่วโมง

ทั้งนี้ จะมีการกำหนดความเร็วขั้นต่ำสำหรับการขับรถในช่องเดินรถช่องทางขวาสุดของทางเดินรถในทางหลวง ซึ่งจัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่ 2 ช่องทางขึ้นไป โดยให้รถยนต์ที่ขับในช่องทางเดินรถช่องขวาสุดใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่า 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง

2. กำหนดความเร็วสำหรับการขับรถในทางเดินรถที่อยู่ ‘ใน’ เขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาลนคร เขตเทศบาลเมือง หรือเขตชุมชน และทางขนาน

รถยนต์ส่วนบุคคล ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง
รถจักรยานยนต์ ใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง
รถจักรยานยนต์ขนาดเครื่องยนต์ 400 ซี.ซี. ขึ้นไป ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง
รถโดยสาร 5-7 คน ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง
รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถเกิน 2,200 กิโลกรัม หรือรถโดยสารที่มีที่นั่งผู้โดยสารเกิน 15 คน ใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง
รถโรงเรียน ใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง
รถลากจูง รถสามล้อ รถยนต์สี่ล้อเล็ก ใช้ความเร็วไม่เกิน 45 กิโลเมตร/ชั่วโมง
รถแทรกเตอร์ รถบดถนน รถที่ใช้ในการเกษตร ใช้ความเร็วไม่เกิน 45 กิโลเมตร/ชั่วโมง

3. ความเร็วสำหรับการขับรถในทางเดินรถที่อยู่ ‘นอก’ เขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาลนคร เขตเทศบาลเมือง หรือเขตชุมชน

รถยนต์ส่วนบุคคล ใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง
รถจักรยานยนต์ ใช้ความเร็วไม่เกิน 70 กิโลเมตร/ชั่วโมง
รถจักรยานยนต์ขนาดเครื่องยนต์ 400 ซี.ซี. ขึ้นไป ใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง
รถโดยสาร 5-7 คน ใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง
รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถเกิน 2,200 กิโลกรัม หรือรถโดยสารที่มีที่นั่งผู้โดยสารเกิน 15 คน ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง
รถโรงเรียน ใช้ความเร็วไม่เกิน 70 กิโลเมตร/ชั่วโมง
รถลากจูง รถสามล้อ รถยนต์สี่ล้อเล็ก ใช้ความเร็วไม่เกิน 55 กิโลเมตร/ชั่วโมง
รถแทรกเตอร์ รถบดถนน รถที่ใช้ในการเกษตร ใช้ความเร็วไม่เกิน 45 กิโลเมตร/ชั่วโมง

 

4. ความเร็วสำหรับการขับรถในทางเดินรถบนทางพิเศษ และทางเดินรถนั้นอยู่ในระดับเหนือหรือใต้พื้นดินหรือพื้นน้ำ

รถยนต์ส่วนบุคคล ใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง แต่ถ้าอยู่ในเลนขวาสุด ความเร็วต้องไม่ต่ำกว่า 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง
รถโดยสาร 5-7 คน ใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง
รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถเกิน 2,200 กิโลกรัม หรือรถโดยสารที่มีที่นั่งผู้โดยสารเกิน 15 คน ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง
รถโรงเรียน ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง
รถลากจูง รถสามล้อ รถยนต์สี่ล้อเล็ก ใช้ความเร็วไม่เกิน 65 กิโลเมตร/ชั่วโมง

5. ความเร็วสำหรับการขับรถในทางเดินรถบนทางพิเศษ และทางเดินรถนั้นอยู่ในระดับพื้นดิน

รถยนต์ส่วนบุคคล ใช้ความเร็วไม่เกิน 110 กิโลเมตร/ชั่วโมง แต่ถ้าอยู่ในเลนขวาสุด ความเร็วต้องไม่ต่ำกว่า 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง
รถโดยสาร 5-7 คน ใช้ความเร็วไม่เกิน 110 กิโลเมตร/ชั่วโมง
รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถเกิน 2,200 กิโลกรัม หรือรถโดยสารที่มีที่นั่งผู้โดยสารเกิน 15 คน ใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง
รถโรงเรียน ใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง
รถลากจูง รถสามล้อ รถยนต์สี่ล้อเล็ก ใช้ความเร็วไม่เกิน 65 กิโลเมตร/ชั่วโมง

อัตราโทษปรับหากใช้ความเร็วเกินกำหนด
สำหรับอัตราโทษปรับเมื่อโดนใบสั่งใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด จะมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

อย่างไรก็ตาม กฎกระทรวงที่ประกาศออกมานั้นไม่ได้บังคับใช้กับทุกพื้นที่ แต่ให้ยึดจากป้ายกำกับหรือเครื่องหมายจราจรในพื้นที่นั้น ๆ แต่เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโดนใบสั่งจากกล้องตรวจจับความเร็ว ควรใช้ความเร็วให้เหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด หรือใครจะลองโหลดแอปพลิเคชันกล้องตรวจจับความเร็วมาใช้ก็ได้เช่นกัน

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: