Auto

‘ขนส่งฯ’ เปิดแนวข้อสอบใบขับขี่อัปเดตล่าสุดปี 2566 พร้อมแบบทดสอบเสมือนจริง

เพจเฟซบุ๊ก “ขับขี่ปลอดภัย by DLT” โดยสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก (สนภ.) กรมการขนส่งทางบก เผยแนวข้อสอบใบขับขี่อัปเดตล่าสุดปี 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ https://safedrivedlt.com/ฝึกทำข้อสอบใบขับขี่/ ครอบคลุมทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยผู้สนใจสามารถฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง 50 ข้อ พร้อมจับเวลาทำข้อสอบ 60 นาที ใช้คะแนนผ่านเกณฑ์ 90% หรือ 45 ข้อเช่นเดียวกับการสอบจริง

เว็บไซต์ดังกล่าวยังมีการแบ่งหมวดหมู่ข้อสอบย่อย สามารถเลือกได้หลากหลายหมวดตามความสนใจ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยรถยนต์, กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก, สัญญาณ, เครื่องหมายบนพื้นทาง-ขอบทาง, ป้ายบังคับ, ป้ายเตือน/ป้ายเตือนงานก่อสร้าง/ป้ายแนะนำ, การบำรุงรักษารถ, เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย, จิตสำนักและมารยาทในการขับรถ และรูปภาพกฎหมายจราจร

นอกจากนี้ ยังมีการแจก e-Book คู่มือสำหรับขอรับใบขับขี่ ทั้งคู่มืออบรมใบขับขี่รถยนต์ และคู่มืออบรมใบขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://safedrivedlt.com/คู่มืออบรมใบขับขี่/ รองรับทั้งการอ่านผ่านเว็บไซต์และดาวน์โหลดในรูปแบบไฟล์ PDF

คุณสมบัติผู้ขอรับใบขับขี่รถยนต์
ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

เอกสารประกอบคำขอใบขับขี่รถยนต์
บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
ใบรับรองแพทย์ มีอายุไม่เกิน 1 เดือน

ค่าธรรมเนียมทำใบขับขี่รถยนต์
ค่าคำขอ 5 บาท
รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 200 บาท

ขั้นตอนการทำใบขับขี่รถยนต์
1. จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue

เลือกสำนักงานขนส่งใกล้บ้าน และเข้าดูที่เมนู ประเภทงานบริการ งานใบอนุญาต
2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

ทดสอบสายตาบอดสี
ทดสอบสายตาทางลึก – ทางกว้าง
ทดสอบปฏิกิริยาทางเท้า

3. เข้ารับการอบรม 5 ชั่วโมง

กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
กฎหมายว่าด้วยทางหลวง
กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
การขับรถอย่างปลอดภัยและมารยาทในการขับรถ
4. ทดสอบภาคทฤษฎี 50 ข้อ

เข้ารับการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) โดยต้องผ่านเกณฑ์ 90 % (45 ข้อ)
5. ทดสอบภาคปฏิบัติ

เข้ารับการทดสอบขับรถ 3 ท่า ได้แก่

ท่าเดินหน้า ถอยหลังตรง
ท่าถอยหลังเข้าจอด
ท่าจอดรถเทียบทางเท้า
กรณีไม่ผ่าน: เจ้าหน้าที่จะบันทึกผลและออกใบนัดทดสอบครั้งต่อไป นำใบนัดไปจองคิวทดสอบขับรถใหม่
6. รับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ชั่วคราว มีอายุ 2 ปี

ชำระเงิน/ออกใบเสร็จรับเงิน/พิมพ์ใบอนุญาตขับรถ/จ่ายใบอนุญาตขับรถ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: