Biznews

กรุงเทพโพลล์ ชี้ ประชาชนพร้อมใจลอยกระทง เน้น “ปลอดภัย/ งดของมึนเมา”

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ลอยกระทงปลอดภัย ใส่ใจสายน้ำ”โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,213 คน พบว่าในงานเทศกาลลอยกระทง 2562 นี้ “ความปลอดภัย” ที่ประชาชนอยากเห็น มากที่สุดร้อยละ 31.7 คือ การงดดื่มสุราและของมึนเมาทุกชนิดเพื่อลดผลกระทบจากการดื่มสุรา อาทิอุบัติเหตุ รองลงมาร้อยละ 23.8 คือ การใช้กระทงที่ประดิษฐ์ด้วยวัสดุที่ย่อยสลายง่ายปลอดภัยต่อสายน้ำสิ่งแวดล้อมและ ร้อยละ 20.0 คือการงดเล่นพลุดอกไม้ไฟโคมลอยโคมไฟในที่ชุมชนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเพลิงไหม้

สำหรับความเห็นต่อแนวคิด #งดลอยกระทงหรือเก็บขยะในแม่น้ำลำคลองแทนการลอยกระทง นั้นพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 63.9 ไม่เห็นด้วย โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 51.3 ให้เหตุผลว่าเป็นประเพณีของไทยที่ทำมาแต่เดิมควรอนุรักษ์ไว้ รองลงมาร้อยละ 7.1 ให้เหตุผลว่าเป็นเอกลักษณ์ไทยที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ดีงามและร้อยละ 3.3 ให้เหตุผลว่างานลอยกระทง 1 ปีมีเพียงหนเดียวขณะที่ประชาชนร้อยละ 36.1 เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว โดยในจำนวนนี้ ร้อยละ 20.3 ให้เหตุผลว่าจะได้ไม่เป็นการเพิ่มขยะในแม่น้ำลำคลอง รองลงมาร้อยละ 13.6 ให้เหตุผลว่าการทำให้แม่น้ำลำคลองสะอาดเป็นการตอบแทนคุณพระแม่คงคา และร้อยละ 2.0 ให้เหตุผลว่าปัจจุบันสามารถลอยกระทงออนไลน์ผ่านเว็บ/app.ได้

 

เมื่อถามว่า “ในปีนี้จะออกไปเที่ยวงานลอยกระทงหรือไม่” ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 43.2 ระบุว่าจะออกไปเที่ยวงานโดยลอยกระทงร่วมกัน (ครอบครัวละ 1 กระทง) รองลงมาร้อยละ 12.3 ระบุว่า จะออกไปเที่ยวงานโดยจะลอยกระทงคนละใบ และร้อยละ 7.1 ระบุว่า จะออกไปเที่ยวงานแต่ในปีนี้จะไม่ลอยกระทงขณะที่ประชาชนร้อยละ 37.4 ระบุว่าจะไม่ออกไปเที่ยวงานลอยกระทง โดยให้เหตุผลว่า คนเยอะวุ่นวายติดงาน/ไม่ตรงวันหยุด และไม่ได้ให้ความสำคัญกับการลอยกระทง

ทั้งนี้เมื่อถามเฉพาะผู้ที่ระบุว่าจะลอยกระทง ว่าจะเลือกซื้อหรือใช้กระทงแบบใด พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 49.4 ระบุว่าจะประดิษฐ์กระทงเองโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ รองลงมาร้อยละ 47.0 ระบุว่าจะซื้อกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติย่อยสลายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้น และร้อยละ 2.2 ระบุว่า จะซื้อกระทงที่เน้นความสวยงามมาก่อน

 

 

Related Articles

Back to top button
X