Financial

‘กรมบังคับคดี – บสย.’ ยกระดับความร่วมมือ  รับ– ส่งข้อมูลบุคคลล้มละลาย อิเล็กทรอนิกส์

นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี และ นายจตุฤทธิ์ จันทรกานต์ รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานปฏิบัติการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  ร่วมลงนามบันทึกความตกลงการรับ – ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างกรมบังคับคดี กับ บสย. 

นายจตุฤทธิ์ จันทรกานต์ รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานปฏิบัติการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  กล่าวว่า  การลงนามบันทึกความตกลงการรับ – ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างกรมบังคับคดี กับ  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในวันนี้จะเป็นก้าวสำคัญของการยกระดับการพัฒนาและต่อยอดความร่วมมือ  ซึ่งเห็นความสำคัญของข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลล้มละลาย และการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวกับบุคคลล้มละลาย ซึ่งเป็นข้อมูลสาธารณะที่สามารถเปิดเผยได้ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ กรมบังคับคดี ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลของบุคคลล้มละลายเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์กรมบังคับคดีได้อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งในปี 2561 กรมบังคับคดี ได้เปิดโอกาสให้ บสย.ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน นับเป็นโครงการความร่วมมือครั้งแรกร่วมกัน

 

สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นก้าวสำคัญในการทำงานเชิงรุก ทันสมัยตอบโจทย์ในยุคดิจิทัล การสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกัน โดยคำนึกถึงความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ระหว่างกรมบังคับคดี และ บสย. ตอบโจทย์การทำงานที่สะดวกรวดเร็วของการรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ลดการใช้เอกสาร และยังเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ให้มีความรวดเร็วขึ้น  เป็นการส่งเสริม สนับสนุนภารกิจของกรมบังคับคดี และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  ตรงตามวัตถุประสงค์ 3 ข้อคือ

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมทรัพย์สินของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ สร้างความเชื่อมั่นในการลงทุน และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม

2.เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบรรดาเจ้าหนี้ในคดีล้มละลายและประชาชนทั่วไปจากการจำหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์

3.เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ลดการใช้เอกสาร อันเป็นการบูรณาการและสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
X
%d bloggers like this: