Biznews

ถือโอกาสวันสตรีสากล “Shell” เปลี่ยนชื่อเป็น “She’ll”

ในโอกาสวันสตรีสากลอย่างวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี  (International Women’s Day) ยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานระดับโลกอย่าง “Shell” (เชลล์) ในสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อแบรนด์ชั่วคราวเป็น “She’ll” เพื่อเป็นการตอกย้ำนโยบายสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศภายในองค์กร

การเปลี่ยนชื่อแบรนด์ พร้อมทั้งเปลี่ยนโลโก้เป็น “She’ll” มีขึ้นเฉพาะที่สถานีน้ำมันเมือง San Dimas ในแคลิฟอร์เนีย เนื่องมาจากเจ้าของ และการบริหารจัดการปั้มแห่งนี้เป็น “ผู้หญิง”

นอกจากนี้ “Shell” ยังได้เปิดตัวหนังโฆษณา “She Will” โดย Key Message อยู่ที่ การสร้างความเท่าเทียมทางเพศของการจ้างงานในองค์กรและคาดว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นให้องค์กรอื่นๆ  ไปในตัว

 

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: