Biznews

How to เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดปฏิบัติตัวยังไง

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 2564 ประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและขยายพื้นที่ไปยังหลายจังหวัดทั่วประเทศ แต่ในบางครั้งคนในพื้นที่ที่มีการระบาดก็มีความจำเป็นจะต้องเดินทางข้ามพื้นที่หรือข้ามจังหวัดไปยังพื้นที่อื่นๆ

เนื่องจากหน้าที่การงานหรือมีธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางออกจากพื้นที่ที่มีการระบาด นอกเหนือมาตรการที่ทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้ออก พรก.ในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อบังคับใช้ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้ว ทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข จึงได้มีคำแนะนำในการปฎิบัติตัวสำหรับผู้ที่เดินทางออกมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค ดังนี้

กรณีเดินทางเข้า – ออกพื้นที่จังหวัดต่างๆพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด ให้ดำเนินการ ดังนี้
รับการตรวจวัดอุณหภูมิสังเกตอาการ
ดาวน์โหลดแอปหมอชนะ
ต้องมีเหตุผลและความจำเป็นในการเดินทาง
ต้องแสดงหลักฐานอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต้นทางของผู้เดินทาง

พื้นที่อื่นๆ 49 จังหวัด ให้ปฏิบัติตาม ศปภ./ คกก.โรคติดต่อจังหวัด

ควรงดหรือชะลอการเดินทางโดยไม่จำเป็น ทั้งนี้ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดได้แก่ จังหวัดจันทบุรี,ชลบุรี, ตราด, ระยองและสมุทรสาคร พื้นที่ควบคุมสูงสุดสัญลักษณ์สีแดง พื้นที่ควบคุมสัญลักษณ์สีส้ม และพื้นที่เฝ้าระวังสูงสัญลักษณ์สีเหลือง

1. กรณีมาจากพื้นที่ที่ควบคุมสูงสุด

ให้เฝ้าสังเกตอาการที่บ้านเป็นเวลา 14 วันและหลีกเลี่ยงหรืองดออกจากบ้านโดยเด็ดขาด
ผู้ที่อยู่ในข่ายเสี่ยงต้องยอมรับการกักตามตามระยะเวลาและสถานที่ที่กำหนด
ใส่แมสหากอยู่ร่วมกันกับคนครอบครัว
เว้นระยะห่างกับคนในครอบครัว 1-2 เมตร
แยกของใช้ส่วนตัว เช่น แก้ว ช้อน จาน ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น และไม่ใช้ของร่วมกับบุคคลอื่น
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
ควรติดตั้งแอปไทยชนะ

2. กรณีที่มาจากพื้นที่ควบคุมหรือพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด

ให้เฝ้าสังเกตอาการ 14 วัน โดยสามารถออกนอกบ้านได้แต่ควรปฎิบัติตัวดังนี้
o อยู่ห่างบุคคลอื่นไว้ 1-2 เมตร

o ใส่แมสกันตลอดเวลา

o หมั่นล้างมือบ่อย ๆ

o ควรติดตั้งแอปไทยชนะ

o หากมีอาการป่วยให้ใส่แมส แล้วเดินทางโดยรถส่วนตัว ให้หลีกเลี่ยงรถโดยสารสาธารณะและรีบไปทำการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้านโดยเร็ว

 

ใครบ้างควรสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดเมื่อมีอาการป่วย

นอกจากนี้ยังมีคน 5 กลุ่มได้แก่ 1.ผู้สูงอายุ 2.เด็ก 3.หญิงตั้งครรภ์ 4.ผู้มีประวัติป่วยด้วยโรคปอด และ 5. ผู้ป่วยเบาหวาน ที่ถือเป็นกลุ่มคนที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หากมีอาการป่วยในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 โดยกรมควบคุมโรคให้เฝ้าสังเกตอาการและถ้าหากมีอาการทางเดินหายใจผิดปกติ ได้แก่ 1.ไอ 2.เจ็บคอ 3.หายใจเหนื่อย 4.มีน้ำมูก 5.จมูกไม่ได้กลิ่น 6.ลิ้นไม่รับรส ให้ปฏิบัติตัวดังนี้

อยู่ห่างคนอื่นไว้อย่างน้อย 1-2 เมตร
ใส่แมสกันตลอดเวลาเดินทาง
หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่แออัด
ควรติดตั้งแอปไทยชนะ

และให้รีบไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้านโดยเร็ว หากมาช้าเกิน 48 ชั่วโมงมีโอกาสเสียชีวิตได้

ยึดหลัก D-M-H-T-T รับมือโควิด-19

ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข ได้ให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการปฏิบัติตัวเพื่อรับมือกับโควิด-19 ดังนี้

D-Distancing ให้พยายามรักษาระยะห่างระหว่างกันไว้ 1 – 2 เมตร
M-Mask Wearing ใส่แมสเป็นประจำ
H-Hand Washing หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอร์
T-Testing ตรวจวัดอุณหภูมิ หรือตรวจหาเชื้อโควิด-19 เฉพาะกรณีเป็นกลุ่มเสี่ยงใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ
T-Thai Cha Na ใช้แอปไทยชนะ เพื่อเป็นการเก็บไทม์ไลน์หากเกิดป่วยขึ้นมาจะได้ประเมินความเสี่ยงของบุคคลใกล้ชิดได้

และควรมีแอป “หมอชนะ” ที่สามารถประเมินความเสี่ยงของบุคคลและเมื่อพบผู้ติดโควิด-19 เจ้าหน้าที่จะนำแอปมาตรวจสอบเพื่อติดตามไทม์ไลน์ว่าผู้ติดเชื้อได้เดินทางไปยังจุดไหน ด้วยวิธีการอย่างไร สัมผัสใกล้ชิดกับใครทำให้เจ้าหน้าที่สามารถขีดวงตรวจสอบสถานที่ได้โดยไม่จำเป็นจะต้องปิดสถานที่ในวงกว้าง ทั้งนี้ผู้ที่อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวดต้องดาวน์โหลดทั้งแอป “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” ติดมือถือไว้ ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานและควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ส่วนพื้นที่อื่นๆ ควรดาวน์โหลดแอปทั้ง 2 ตัวนี้เช่นกัน

นอกจากต้องยึดหลัก D-M-H-T-T เพื่อรับมือโควิด-19 แล้ว ควรทานอาหารที่ถูกสุขอนามัย กินอาหารร้อนที่ปรุงสุกใหม่ ไม่กินอาหารดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบ ไม่ใช้ช้อนร่วมกัน หลีกเลี่ยงไม่นำมือมาสัมผัสหรือขยี้ตา แคะขี้มูก ปาก และใบหน้า หลีกเลี่ยงไม่ไปสถานที่ที่มีคนเป็นจำนวนมาก หากเป็นไปได้ควรงดการเดินทางไปยังสถานที่ที่มีการระบาดของโรค ก็จะทำให้สามารถป้องกันและรับมือกับโควิด-19 ได้ และอย่าลืมสังเกตตัวเอง หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ หายใจไม่สะดวก ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที และเพื่อปิดความเสี่ยงควรมีประกันโควิด-19 ติดตัวไว้สร้างความอุ่นใจให้มากขึ้น

ข้อมูล : เว็บไซต์ และ Facebook กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: