Biznews

GDP ไทยQ3 หดตัวน้อยกว่าที่คาด จากการฟื้นตัวเร็วของการบริโภคภาคเอกชน-การใช้จ่ายภาครัฐ

เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3/2020 หดตัวน้อยลงที่ -6.4%YOY (เทียบกับ -12.1%YOY ในไตรมาส 2/2020) สะท้อนเศรษฐกิจไทยผ่านจุดต่ำสุดหลังมีมาตรการผ่อนคลายการปิดเมือง รวมถึงได้รับปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐที่ช่วยกระตุ้นการบริโภคภาคเอกชน

ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2020 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง แต่ในอัตราที่ชะลอลง ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากฐานต่ำในปี 2019 ที่มีการจัดทำงบประมาณล่าช้า และการส่งออกที่เริ่มฟื้นตัว อย่างไรก็ดี การลงทุนเอกชนและภาคการท่องเที่ยวมีแนวโน้มซบเซาต่อเนื่อง

 

ทั้งนี้การหดตัวที่ -6.4%YOY ของเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาส 3 นับเป็นการหดตัวที่น้อยกว่าที่ EIC คาด สะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวเร็วกว่าที่เคยคาดไว้เล็กน้อย โดยเฉพาะ
ในส่วนของการส่งออกและการบริโภคภาคเอกชน จึงทำให้เศรษฐกิจไทยทั้งปี 2020 มีโอกาสหดตัวน้อยกว่าที่คาดที่ -7.8%

สำหรับในปี 2021 คาดว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวอย่างช้า ๆ จากผลของแผลเป็นทางเศรษฐกิจ (scarring effects) แต่การค้นพบวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงอาจทำให้เศรษฐกิจคู่ค้า รวมถึงการท่องเที่ยวระหว่างประเทศฟื้นตัวได้มากกว่าคาด ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยมีโอกาสฟื้นตัวสูงกว่าที่เคยคาดไว้ที่ 3.5%

 

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: