Biznews

CENTEL เผยตัวเลข Q2 ธุรกิจโรงแรมอ่อนตัว ส่วนธุรกิจอาหารรายได้เติบโตดี

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (CENTEL) มีรายได้รวม 5,225.6 ล้านบาท ทรงตัวเทียบปีก่อน มีกำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ (EBITDA) จำนวน 906.7 ล้านบาท ลดลง 9.6% เทียบปีก่อน บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติจำนวน 290.5 ล้านบาท ลดลง 81.2 ล้านบาท หรือ 21.8% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน  ทั้งนี้ในไตรมาส 2/2562 มีการตั้งสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจำนวน 58.1 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 232.4 ล้านบาท ลดลง 37.5% เทียบปีก่อน

 

ธุรกิจโรงแรม รายได้รวมอยู่ที่ 2,000.7 ล้านบาท ลดลง 138.7 ล้านบาท (หรือ 6.5%) เทียบปีก่อน สืบเนื่องจากการลดลงของนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสำคัญในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว ประกอบกับการปิดปรับปรุงโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  บีช รีสอร์ท สมุยจากตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 อีกทั้งผลการดำเนินงานของโรงแรมในประเทศมัลดีฟส์ระดับ 5 ดาวอ่อนตัวลงเทียบปีก่อน ในไตรมาส 2/2562 บริษัทฯ มีกำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ (EBITDA) จำนวน 543.1 ล้านบาท หรือคิดเป็น 27.1% ของรายได้รวม

ธุรกิจอาหาร รายได้รวม 3,224.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.7% เทียบปีก่อน เป็นผลจากการขยายสาขาจำนวนสุทธิ 99 สาขา อัตราการเติบโตของยอดขายรวมทุกสาขา (TSS) เพิ่มขึ้น 5.7% ในขณะที่อัตราการเติบโตจากสาขาเดิม (SSS) ลดลง 1.8% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ปรับตัวดีขึ้นเทียบไตรมาสที่ผ่านมา โดยเฉพาะแบรนด์มิสเตอร์ โดนัท และอานตี้แอนส์ อย่างไรก็ดีการจัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อดึงยอดขาย กอปรกับต้นทุนคงที่ เช่น ค่าแรง มีการปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้อัตราการทำกำไรลดลง ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทฯมีกำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ (EBITDA) จำนวน 363.6 ล้านบาท หรือคิดเป็น 11.3% ของรายได้รวม

ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 2 ปี 2562 และปี 2561

 

(หน่วย: ล้านบาท)

ไตรมาส 2/2562 ไตรมาส 2/2561 เปลี่ยนแปลง
(เพิ่มขึ้น + / ลดลง -)
จำนวนเงิน % จำนวนเงิน % จำนวนเงิน %
รายได้จากธุรกิจโรงแรม (1) 2,000.7 38.3% 2,139.4 41.2% (138.7) -6.5%
รายได้จากธุรกิจอาหาร 3,224.9 61.7% 3,051.7 58.8% 173.2 5.7%
              รวมรายได้ 5,225.6 100.0% 5,191.1 100.0% 34.5 0.7%
ต้นทุนขาย – ธุรกิจโรงแรม 743.2 37.1% 821.5 38.4% (78.3) -9.5%
ต้นทุนขาย – ธุรกิจอาหาร 1,552.2 48.1% 1,439.7 47.2% 112.5 7.8%
              รวมต้นทุนขาย(2) 2,295.4 43.9% 2,261.2 43.6% 34.2 1.5%
หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,030.5 38.9% 1,933.6 37.2% 96.9 5.0%
บวก ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 7.0 0.1% 6.9 0.1% 0.1 1.4%
กำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ (EBITDA) 906.7 17.4% 1,003.2 19.3% (96.5) -9.6%
หัก ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (515.2) -9.9% (507.4) -9.8% (7.8) -1.5%
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ (EBIT) 391.5 7.5% 495.8 9.6% (104.3) -21.0%
หัก ต้นทุนทางการเงิน (57.4) -1.1% (52.2) -1.0% (5.2) -10.0%
หัก ภาษีเงินได้ (43.9) -0.8% (67.6) -1.3% 23.7 35.1%
หัก (กำไร) ขาดทุน สุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 0.3 0.0% (4.3) -0.1% 4.6 107.0%
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ 290.5 5.6% 371.7 7.2% (81.2) -21.8%
รายการพิเศษ
ตั้งสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (58.1) -1.1% (58.1) NA
กำไรสุทธิ 232.4 4.4% 371.7 7.2% (139.3) -37.5%
  • รวมรายได้จากการตัดจำหน่ายค่าเช่ารับล่วงหน้า-เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท สมุย จำนวน 1 ล้านบาท/ไตรมาส
  • ต้นทุนขายไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายส่วนที่ปันส่วนเป็นต้นทุนขาย

สำหรับ 6 เดือน ปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 10,868.6 ล้านบาท ทรงตัวเทียบปีก่อน กำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ (EBITDA) รวม 2,404.3 ล้านบาท ลดลง 9.9% เทียบปีก่อน จากทั้งธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหาร กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติจำนวน 1,035.8 ล้านบาท ลดลง 17.5% เทียบปีที่ผ่านมา บริษัทฯตั้งสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจำนวน 58.1 ล้านบาท และได้รับเงินชดเชยความเสียหายจากประกัน (สุทธิจากภาษี) จำนวน 80.6 ล้านบาท ส่งผลให้มีกำไรสุทธิ 1,058.3 ล้านบาท ลดลง 15.7% เทียบปีก่อน

 

ผลการดำเนินงานสำหรับ 6 เดือน ปี 2562 และปี 2561

 

(หน่วย: ล้านบาท)

6 เดือน 2562 6 เดือน 2561 เปลี่ยนแปลง
(เพิ่มขึ้น + / ลดลง -)
จำนวนเงิน % จำนวนเงิน % จำนวนเงิน %
รายได้จากธุรกิจโรงแรม (1) 4,756.4 43.8% 5,088.3 46.5% (331.9) -6.5%
รายได้จากธุรกิจอาหาร 6,112.2 56.2% 5,844.1 53.5% 268.1 4.6%
              รวมรายได้ 10,868.6 100.0% 10,932.4 100.% (63.8) -0.6%
ต้นทุนขาย – ธุรกิจโรงแรม 1,610.2 14.8% 1,744.2 16.0% (134.0) -7.7%
ต้นทุนขาย – ธุรกิจอาหาร 2,942.1 27.1% 2,765.3 25.3% 176.8 6.4%
              รวมต้นทุนขาย(2) 4,552.3 41.9% 4,509.5 41.2% 42.8 0.9%
หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 3,926.9 36.1% 3,783.2 34.6% 143.7 3.8%
บวก ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 14.9 0.1% 27.9 0.3% (13.0) -46.6%
กำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ (EBITDA) 2,404.3 22.1% 2,667.6 24.4% (263.3) -9.9%
หัก ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (1,025.8) -9.4% (1,003.4) -9.2% (22.4) -2.2%
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ (EBIT) 1,378.5 12.5% 1,664.2 15.2% (285.7) -17.2%
หัก ต้นทุนทางการเงิน (111.0) -0.9% (101.4) -0.9% (9.6) -9.4%
หัก ภาษีเงินได้ (182.9) -1.7% (250.0) -2.3% 67.1 26.8%
หัก กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (48.8) 0.4% (58.0) -0.5% 9.2 15.9%
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ 1,035.8 9.5% 1,254.8 11.5% (219.0) -17.5%
รายการพิเศษ
เงินชดเชยความเสียหายจากประกัน (สุทธิจากภาษี) 80.6 0.7% 80.6 NA
ตั้งสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (58.1) -0.5% (58.1) NA
กำไรสุทธิ 1,058.3 9.7% 1,254.8 11.5% (196.5) -15.7%
  • รวมรายได้จากการตัดจำหน่ายค่าเช่ารับล่วงหน้า-เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท สมุย จำนวน 8 ล้านบาท
  • ต้นทุนขายไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายส่วนที่ปันส่วนเป็นต้นทุนขาย

ข้อมูลบริษัท ณ ปัจจุบัน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทมีโรงแรมภายใต้การบริหารทั้งสิ้น จำนวน 71 โรงแรม (13,783 ห้อง) โดยเป็นโรงแรมที่เปิดดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 40 โรงแรม (7,716 ห้อง) และเป็นโรงแรมที่กำลังพัฒนา 31 โรงแรม (6,067 ห้อง) ในส่วน 40 โรงแรมที่เปิดดำเนินการแล้วนั้น 17 โรงแรม (4,192 ห้อง) เป็นโรงแรมที่บริษัทฯเป็นเจ้าของ และ 23 โรงแรม (3,524 ห้อง) เป็นโรงแรมที่อยู่ภายใต้สัญญาบริหาร

 

สำหรับธุรกิจอาหาร CENTEL มีจำนวนร้านอาหารที่เปิดดำเนินการรวม 1,007 สาขา ดังนี้ 1.เคเอฟซี (272) 2.มิสเตอร์โดนัท (364)  3.โอโตยะ  (46)  4.อานตี้แอนส์ (173)    5.เปปเปอร์ลันช์ (41)   6.ชาบูตง ราเมน (19)   7.โคลด์สโตน ครีมเมอรี่ (18)  8.โยชิโนยะ (21)   9.เดอะ เทอเรส (9)  10.เทนยะ (11)  11.คัตสึยะ (28)  12. อร่อยดี (4) 13. สุกี้ เฮาส์ (1)

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: