Bizlifestyle

3 องค์ประกอบของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธนาคารและสถาบันการเงิน

 

การดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืนนั้น ไม่เพียงแต่จะต้องดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและมีเงินหมุนเวียนจำนวนมาก แต่ต้องมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธนาคารและสถาบันทางการเงินจะประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งหมด 3 อย่างด้วยกัน 

 

  • มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของธนาคารและสถาบันทางการเงิน รวมถึงองค์กรอื่นๆ ขึ้นอยู่กับการมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยธนาคารและองค์กรต่างๆ นั้น เป็นส่วนหนึ่งของสังคม หากกระทำการใดๆ ที่ขาดความรับผิดชอบหรือปล่อยปละละเลย หากไม่ถูกสังคมโดยรอบประนาม ก็อาจจะทำให้สังคมล่มสลายลงไปได้ เมื่อสังคมล่มสลายไป ธนาคารก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยเช่นกัน

 

  • มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หากว่าเราไม่ร่วมมือกันอนุรักษ์รักษาเอาไว้ อาจจะทำให้เสื่อมและสูญสลายไปในที่สุด เราจึงเห็นได้ว่าสถาบันการเงินต่างๆ จึงนำแผนการดูแลอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการแยกขยะ การประหยัดพลังงาน และสิ่งอื่นๆ เข้าไปในแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธนาคาร 

 

  • การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ เป็นแกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของคนในประเทศ ซึ่งยิ่งเศรษฐกิจในประเทศมีความมั่งคั่ง ธนาคารและสถาบันทางการเงินต่างๆ ก็ยิ่งมั่นคงตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนวางแผนทางการเงิน ออมเงินเพื่อไว้ใช้ยามเกษียณ การปล่อยเงินกู้ 

 

นอกจากองค์ประกอบดังกล่าวแล้ว ธนาคารและสถาบันทางการเงินต่างๆ ควรวางโครงสร้างบริหารภายในองค์กรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธนาคาร ดังต่อไปนี้

  • ดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริตและเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผู้อื่น หรือทำให้ผู้อื่นและสังคมเกิดความเหลื่อมล้ำหรือเดือดร้อนจากการดำเนินธุรกิจของเรา โดยเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสม และมีประโยชน์ ไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้าหรือสังคมในภาพรวม
  • บริหารงานตามหลักประชาธิปไตย ไม่แบ่งแยกสิทธิ และดำรงไว้ซึ่งเสรีภาพของแต่ละบุคคล ไม่ใช้ความเป็นผู้ใหญ่รังแกผู้น้อยหรือข่มขู่ และทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่องค์กรได้ ซึ่งจะช่วยให้แผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธนาคารประสบความสำเร็จ 
  • สนับสนุนและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเหมาะสม มีการนำวัสดุมาหมุนเวียน แยกขยะ และสนับสนุนการรีไซเคิลวัสดุ รวมไปถึงการลดการใช้ไฟฟ้า น้ำ และทรัพยากรสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์
  • สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นการบริจาค บำเพ็ญประโยชน์ หรือการช่วยเหลือสังคมในแง่อื่น เพื่อดำรงไว้เพื่อความยั่งยืน ทั้งการที่ธนาคารเป็นตัวตั้งตัวตีในการทำกิจกรรม การเข้าไปช่วยเหลือหรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ และการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของพนักงาน

 

แผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธนาคารนั้นจะประสบความสำเร็จได้ หากว่าผู้บริหารและคนในองค์กรมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะดำเนินการอย่างจริงจัง

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: