IT & Digital

20 ปี บราเดอร์ Transform For The Future

 
บราเดอร์เผยแผนธุรกิจระดั บโลกหวังขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่ มธุรกิจองค์กร ภายใต้แนวคิด Transform For The Future การปรับเปลี่ยนเพื่อการเติ บโตอย่างยั่งยืนจากปัจจุบันสู่ อนาคต พร้อมฉลองครบรอบ 20 ปี บราเดอร์ ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง คำนึงถึงความพอใจลูกค้า สร้างความแข็งแกร่งปูทางสู่ผู้ นำทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์

มร.โทชิคะสึ โคะอิเกะ ประธานและกรรมการบริษัทในกลุ่ มบราเดอร์ เปิดเผยถึงภาพรวมการดำเนินธุรกิ จของบราเดอร์ทั่วโลกว่า บราเดอร์เริ่มดำเนินธุรกิ จมานานกว่า 109 ปี และกลายเป็นหนึ่งบริษัทชั้ นนำในด้านธุรกิจเครื่องพิมพ์ โดยสัดส่วนรายได้ของบราเดอร์แบ่ งออกเป็น Printing and Solution Business คิดเป็น 59.8%, Machinery Business คิดเป็น 14.2%, Domino Business คิดเป็น 9.3%, Network and Content Business คิดเป็น 7.8%, Personal and Home Business คิดเป็น 6.9% และอื่นๆ อีก 2% ซึ่งผลการดำเนินธุรกิจในปี งบประมาณ 2559 (เมษายน  2559 – มีนาคม  2560) มียอดขายของบราเดอร์ทั่วโลกอยู่ ที่ประมาณ 6,400 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยทวีปที่มีสัดส่วนรายได้สูงสุ ดได้แก่ สหรัฐอเมริกา 31.6% รองลงมาคือยุโรป 25.1% เอเชียและอื่นๆ 24.6% และญี่ปุ่น 18.6%
 

BROTHER BROTHER

 

ทั้งนี้ บราเดอร์ ได้กำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิ จทั่วโลก เพื่อต่อยอดการเติบโตธุรกิจอย่ างยั่งยืน ครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) หรือ CSB 2018 : Challenge Strategy Brother 2018 ภายใต้คอนเซ็ปต์ Transform For The Future การปรับเปลี่ยนเพื่อการเติ บโตในอนาคตใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านแรก Business Transformation การขยายตลาดนอกเหนือจากตลาดเครื่ องพิมพ์ไปยังตลาด  Multi Business Enterprise จำพวกอุตสาหกรรมและกลุ่มธุรกิ จองค์กรมากยิ่งขึ้น ด้านที่ 2 Operation Transformation การปรับปรุงกระบวนการภายในองค์ กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และด้านสุดท้ายคือ Talent Transformation การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้ งทักษะการทำงานและความรู้ด้านต่ างๆ เพื่อพร้อมสำหรับก้าวสู่การเป็ นผู้นำในอนาคตต่อไป 
 
ด้าน มร.ทาดะชิ อิชิกุุโระ ประธานบริหารอาวุ โสและกรรมการบริษัทในกลุ่ มบราเดอร์ กล่าวถึงภาพรวมด้านธุรกิจเครื่ องพิมพ์ว่า แม้ผลสำรวจของ IDC จะสะท้อนให้เห็นถึ งภาพรวมและเทรนด์ของตลาดเครื่ องพิมพ์ Mono Laser และ Color Laser ทั่วโลกว่าจะไม่มีการเติบโต แต่บราเดอร์ กลับมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่ มขึ้นสวนทางกับตลาดรวม โดยตลาดเครื่องพิมพ์ Mono Laser ของ บราเดอร์ จากเดิมอยู่ที่ 10% ในปี 2554 เพิ่มเป็น 15% ในปี 2559 และในส่วนตลาดเครื่องพิมพ์ Color Laser นั้น บราเดอร์มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้ นจาก 8% ในปี 2554 เป็น 12% ในปี 2559 โดย IDC คาดการณ์ว่าตลาดรวมเครื่องพิมพ์ จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นในกลุ่ มประเทศที่กำลังพัฒนา จากเดิมอยู่ที่ 46% จะเพิ่มขึ้นเป็น 51% ในปี 2564 ถือเป็นโอกาสที่ดีในการสร้ างการเติบโตของบราเดอร์ เนื่องจากบราเดอร์มี การทำตลาดไปยังกลุ่มประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงในกลุ่มประเทศที่กำลังพั ฒนาด้วย ซึ่งการทำตลาดในส่วนของเครื่ องพิมพ์จะสอดคล้ องไปตามแผนการดำเนินงานของบริษั ทฯ ในการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มธุ รกิจองค์กรมากขึ้น โดยนำเสนอผ่านการขายโดยทำสัญญา (Managed Print Services หรือ MPS) 

BROTHER BROTHER

 
สำหรับการดำเนินงานและธุรกิ จของบราเดอร์ ประเทศไทย มร.โทโมยูกิ ฟูจิโมโต กรรมการผู้จัดการ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บราเดอร์ ประเทศไทยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2540 ซึ่งในปีนี้ได้ดำเนินธุรกิจครบ 20 ปี และมียอดขายเติบโตขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในช่วง 6 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ผลการดำเนินธุรกิ จประสบความสำเร็จในระดับที่น่ าพอใจ โดยมียอดขายเติบโตเพิ่มขึ้นกว่า 1 เท่าตัว นอกจากนี้ ยังครองส่วนแบ่งทางการตลาดเป็ นอันดับ 1 ในตลาด Mono Laser Multi-Function อยู่ที่ 34.6% และเป็นอันดับ 2 ในตลาด Mono Laser Printer 28.3% (ข้อมูลจาก GfK) ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2560 บราเดอร์ ประเทศไทยเชื่อมั่นว่ าจะสามารถดำเนินธุรกิจให้เป็ นไปตามเป้าที่วางไว้
โดยคาดว่าทั้งปี งบประมาณจะสามารถสร้างอั ตราการเติบโตประมาณ 5% ซึ่งในไตรมาสแรกที่ผ่านมา (เมษายน-มิถุนายน 2560) สามารถทำยอดขายเติบโตกว่า 12% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกั นของปีที่ผ่านมา  รวมทั้งดำเนินธุรกิจไปในทิ ศทางเดียวกับ บราเดอร์ทั่วโลก ทั้งการรักษาฐานลูกค้าทั่ วไปและขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้ าองค์กร ปรับปรุงระบบการทำงานภายในให้มี ประสิทธิภาพสูงขึ้น และส่งเสริมการเรียนรู้ของบุ คลากรเพื่อให้ได้งานที่มีประสิ ทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ จากการขยายฐานกลุ่มลูกค้าไปยั งธุรกิจองค์กรเพิ่มขึ้น บริษัทฯ ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนรายได้ จากกลุ่มลูกค้าธุรกิจองค์กรเดิ มในปีงบประมาณ 2559 อยู่ที่ 13% เพิ่มเป็น 20% ในปี 2561 โดยที่เหลือจะเป็นสัดส่วนรายได้ จากกลุ่มลูกค้าทั่วไป และกลุ่ม SOHO  (Small Office Home Office) โดยใช้กลยุทธ์การนำเสนอผ่ านระบบโซลูชัน และการทำสัญญาการค้ากับกลุ่มธุ รกิจองค์กร
 
Tags

Related Articles

Close
%d bloggers like this: