Biznews

เช็คด่วน ! 166 ร.พ. คิดค่ายาราคาถูก

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเริ่มต้น กระทรวงพาณิชย์จะเข้าไปดูแลเรื่องยาก่อน และจะดำเนินการเรื่องเวชภัณฑ์และค่าบริการรักษาพยาบาลต่อไป และจากระเบียบข้างต้น ผู้ประกอบการสถานพยาบาลต้องให้ข้อมูลราคายาผ่าน Qr code เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ใช้บริการ ในการเปรียบเทียบราคา และสถานพยาบาลต้องแจ้งผลการวินิจฉัยเบื้องต้น รวมทั้งค่าบริการ ก่อนการรักษาจริง และสถานพยาบาลต้องออกใบสั่งยาให้ผู้ใช้บริการสามารถตัดสินว่าจะซื้อยาจากสถานพยาบาล หรือจากภายนอก ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อร้องเรียน สามารถติดต่อกรมการค้าภายในได้ที่สายด่วน 1569 เพื่อกรมการค้าภายในจะได้ดำเนินการตามอำนาจและข้อกฎหมายต่อไปทั้งนี้  166   มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนอีก 2 โรงพยาบาล ประกอบด้วย โรงพยาบาลพีรเวช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงพยาบาลไทยจักษุ กรุงเทพฯ
Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: