Biznews

เปิดประวัติเส้นทาง “ปรีดี ดาวฉาย” ว่าที่ รัฐมนตรีคลังคนใหม่

หลังถูกทาบทามเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คนที่ 4 ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นาย ปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทย มาดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการการกระทรวงการคลัง ตำแหน่งสำคัญในทีมเศรษฐกิจ แทนที่ นาย อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการการกระทรวงการคลังที่ลาออกไปก่อนหน้านี้ 

ปรีดี ดาวฉาย เกิดวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2501 เป็นประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยคนปัจจุบัน อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทย กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ประธานกรรมการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด กรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 และเป็นกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 55/2557 กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ตามพระราชบัญญัติ การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560

 

ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2525 เริ่มงานที่สำนักกฎหมาย ธนาคารกสิกรไทย
พ.ศ. 2538 ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ ทำหน้าที่ Co-General Manager สาขาฮ่องกง ธนาคารกสิกรไทย
พ.ศ. 2540 ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อฝ่ายอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ธนาคารกสิกรไทย
พ.ศ. 2541 ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมงานสินเชื่อและหลักประกัน ธนาคารกสิกรไทย
พ.ศ. 2542 ผู้อำนวยการฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้ ธนาคารกสิกรไทย
พ.ศ. 2544 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย
พ.ศ. 2547 รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย
พ.ศ. 2553 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ทำหน้าที่ผู้ประสานงานภูมิด้านบริหารความเสี่ยง ธนาคารกสิกรไทย
พ.ศ. 2556 กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย
พ.ศ. 2557 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
พ.ศ. 2559 ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
พ.ศ. 2561 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

การศึกษา
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาโท กฎหมายเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

และนี่คือหนึ่งในคีย์แมนคนสำคัญที่จะเข้าร่วมนำพาประเทศสู้วิกฤตเศรษฐกิจจากพิษโควิด-19 ที่รออยู่เบื้องหน้า ซึ่งว่ากันว่าหนักหนาสาหัสครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยทีเดียว!

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: