Biznews

‘ไทยเบฟ’ เตรียมจัดงานใหญ่ ‘เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย’ ครั้งที่ 7 พร้อมกัน 4 ภาค 6 จังหวัด

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเครือข่ายพันธมิตรอีกหลายภาคส่วน ร่วมจัดงานแถลงข่าวงาน“Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งเทศกาลวัฒนธรรมระดับประเทศ ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 ตอกย้ำแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทย ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ที่ต้องการ“บอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก”พร้อมขานรับนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนให้ประชาชนท่องเที่ยวตามแบบชีวิตวิถีใหม่ เที่ยวสนุกอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว 

งาน “Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สายน้ำ ยาม ฟ้าใส” เปิดปีใหม่ไทยอย่างเป็นสุข สดใส ดีงาม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นสิริมงคลของไทยและส่งเสริมพหุวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างสันติสุข โดยการผสานความร่วมมือจากบ้าน วัด โรงเรียน และหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท วิสาหกิจ และราชการ รวมเป็น “บ.ว.ร. ยกกำลังสอง” เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดศิลปวัฒนธรรมไทย และร่วมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยชุมชนเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนผ่าน 3 มิติหลัก ESG (Economic & Environment, Social, Governance) ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม เช่น กิจกรรมเก็บกลับ-รีไซเคิล และกิจกรรมเยาวชนเจ้าบ้าน สืนสานวัฒนธรรม เพื่อนำคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ชุมชนและสร้างประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนมากขึ้น และขยายผลคอนเทนต์ที่ให้ความรู้ในวงกว้างขึ้นผ่านสื่อออนไลน์ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น 4 ภาค 6 จังหวัดของประเทศไทย         ในระหว่างวันที่ 11 -15 เมษายน 2565 

ประวิช สุขุม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก        และหัวเรือใหญ่ในการขับเคลื่อนงานนี้ กล่าวว่า ในปีนี้งาน “Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สายน้ำ ยาม ฟ้าใส” เนื่องจากวิถีชีวิตของคนไทยผูกพันอยู่กับสายน้ำมาอย่างยาวนาน สะท้อนให้เห็นจากวัฒนธรรมหรือประเพณีที่ เกี่ยวข้องกับน้ำ แต่ที่ผ่านมาทั่วโลกและประเทศไทย ต้องเจอกับสถานการณ์วิกฤติของโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดความตึงเครียดจากผลกระทบที่ตามมา ขณะนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์กำลังจะเริ่มดีขึ้น ก็เปรียบกับ “สายน้ำ ยามฟ้าใส” ที่เริ่มจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้น งาน Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นการสานต่อความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 

โดยงานนี้ได้เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2558 ซึ่งงาน Water Festival ประสบความสำเร็จได้ด้วยดีจากการขับเคลื่อนการทำงานด้วยหลัก บ.ว.ร. ยกกำลังสอง ที่เกิดจากความร่วมมือกันของพันธมิตรในพื้นที่ อันได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน โดยการสนับสนุนของภาคส่วนภายนอก คือ บริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคม และราชการ ร่วมกัน ที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน และส่งผลให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น จากการจัดงานที่ครอบคลุมพื้นที่ 4 ภาค ที่มีความโดดเด่น เชิงวัฒนธรรมประเพณี ชาติพันธุ์ที่แตกต่าง รวมถึงภูมิทัศน์ และอาหารเฉพาะถิ่นที่ล้วนแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น ชุมชนฝั่งธนบุรี ที่มีความสัมพันธ์แน่นหนา 3 ศาสนา     4 ความเชื่อ รวมไปถึงชุมชนพื้นที่จัดงานในต่างจังหวัด อย่างชุมชนล้านนา ชุมชนไม้ขาว ชุมชนมรดกโลกบ้านเชียง และชุมชนสาวะถี วัดไชยศรี จากความสำเร็จนี้ ทำให้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะยกระดับงาน Water Festival สู่แพลตฟอร์มความร่วมมือ เพื่อรวบรวมและแบ่งปันองค์ความรู้ ยกระดับสินค้าชุมชน เพิ่มขีดความสามารถ โดยการจัดการของชุมชนเพื่อประโยชน์ของชุมชน เพื่อสร้างความยั่งยืนใน 4 มิติ อันได้แก่ ศิลปวัฒนธรรม  สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันผลักดันให้วัฒนธรรมเป็นพลังแห่งชาติและสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน 

 

นายสุรพล เศวตเศรนี  ประธานการจัดงาน Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย เผยว่า “Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย ยังคงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากผู้ให้การสนับสนุน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนรวมไปถึงเครือข่ายมิตรภาคีทุกภาคส่วนที่มาร่วมกันสืบสาน ศิลปวัฒธรรม และประเพณีดีงามอันเป็นมรดกของไทยที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สายน้ำ ยาม ฟ้าใส” เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมสัมสัมผัสกับมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงวิถีไทยให้มีความยั่งยืน   

ปีนี้การจัดงานยังคงการผสานความร่วมมือจากบ้าน วัด โรงเรียน และหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท วิสาหกิจ และราชการ รวมเป็น “บ.ว.ร. ยกกำลังสอง” เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดศิลปวัฒนธรรมไทย และร่วมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยชุมชนเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนผ่าน 3 มิติหลัก ESG (Economic & Environment, Social, Governance) ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม  และเพื่อนำคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ชุมชนและสร้างประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนมากขึ้น และขยายผลคอนเทนต์ที่ให้ความรู้ใน        วงกว้างขึ้นผ่านสื่อออนไลน์ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น 4 ภาค ของประเทศไทยในระหว่างวันที่ 11 -15 เมษายน 2565 

พร้อมกันนี้ได้ยกระดับกิจกรรม “กิจกรรมเยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม” ในปีนี้ได้ต่อยอดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “เยาวชนเจ้าบ้านสตอรี่” สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านการบอกเล่าของเยาวชนเจ้าบ้านฯ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่และชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างคอนเทนต์ มีความคิดสร้างสรรค์ถ่ายทอดออกมาเป็นรูปแบบรายการโทรทัศน์ ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 19.30 น. ในรายการบันทึกไทยเบฟ ช่องอมรินทร์ทีวี และยังคงสานต่อกิจกรรมดีงามด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม “เยาวชนเจ้าบ้านฯ และ เก็บกลับ-รีไซเคิล” ที่เพิ่มทักษะให้กับเยาวชนและตัวแทนชุมชน พร้อมให้ความรู้และแนะนำวิธีบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ดีขึ้น เปิดโอกาสให้เยาวชนเจ้าบ้านฯ มาช่วยสร้าง Landmark จากขวด PET                                     

เพื่อใช้ตกแต่งงานร่วมกับนักศึกษาจาก EISA นับเป็นการต่อยอดเวิร์คชอป เก็บกลับ รีไซเคิล เพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี ลดปริมาณขยะและจัดการอย่างเป็นระบบโดยชุมชน ปีนี้กิจกรรม Bike Walk Talk Boat ยังคงจัดต่อเนื่องเพื่อสร้างประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน และความพิเศษปีนี้พบกับ Water Fest Trip 2022 “KAYAK The Series”พายเรือคายัค ชมบรรยากาศวิถีชีวิตชุมชนและสถาปัตยกรรมสองฝั่งคลองบางกอกน้อย ช้อปของกินพื้นบ้านตลาดน้ำชุมชน นับเป็นอีกกิจกรรมไฮไลน์ที่ส่งเสริมรายได้แก่ชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน 

โดยพื้นที่การจัดงาน “Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย”  ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย จึงมีความมั่นใจได้ว่างานของเรามีความปลอดภัย และมีมาตรการในการคัดกรองป้องกัน COVID-19 เป็นอย่างดี ทั้งหมดนี้เพื่อขานรับนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนให้ประชาชนท่องเที่ยวตามแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal เที่ยวสนุกอย่างปลอดภัย  

กิจกรรมแต่ละจังหวัด ยังคงจัดเต็มมหกรรมความสุข และความสนุกดีงามเพื่อร่วมก้าวข้ามปีใหม่ไทยกับวิถีความเป็นไทยที่งดงาม ที่จะจัดขึ้นพร้อมกัน ทั้ง 4 ภาค ของประเทศไทย คือ

 

กรุงเทพมหานคร สุขใจรับสิริมงคล ณ 9 ท่าน้ำวิถีไทย ประกอบด้วย วัดพระเชตุพนวิมล มังคลาราม ราชวรมหาวิหาร, วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร, วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร, วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร, วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร, ท่ามหาราช, เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์, เดอะล้ง 1919 ริเวอร์ไซด์ เฮอริเทจ เดสติเนชั่น และสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ที่จัดเต็มทั้งกิจกรรมเสริมสิริมงคล ร่วมบุญปีใหม่ไทย อาทิ งานแห่พระพุทธสิหิงค์จำลองทางน้ำ จาก 5 พระอารามหลวงสำคัญริมแม่น้ำเจ้าพระยา สักการะ และสรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญประจำพระอารามหลวง ร่วมทำบุญ ทำทาน เถลิงศกปีใหม่ไทย สรงน้ำพระประจำวันเกิด 65 องค์ ที่เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ และการแสดงมหรสพที่หาดูได้ยาก เลือกซื้อ ช็อปของกิน ชมการแสดง      ที่ท่าน้ำพันธมิตรเอกชน นอกจากนี้ยังมีบริการเรือด่วนรับส่งให้บริการฟรี ใน 9 ท่าน้ำ แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงแรกเวลา  08.00-17.00 น. และช่วงที่สอง เวลา 15.00-22.00 น. ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2565 

เชียงใหม่ สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ณ บ้านโบราณเชียงใหม่ (ริมแม่น้ำปิง) จัดเต็มกิจกรรมมงคล และกิจกรรมดีงามเพื่อความยั่งยืนอาทิ โซนมงคล กราบไหว้พระพุทธรูปและประพรมน้ำมนต์ หรือ “น้ำมงคล” จากวัดทั้ง 9 ตามหลักทักษาเมือง สรงน้ำพระและครูบางศรีวิชัย / ไม้ค้ำ / เบี้ยเสี่ยทาย ตุงพระธาตุประจำปีนักษัตรเกิดทั้ง 12 ราศี แท่นพิธีไหว้ท้าวทวารบาลทั้ง 4 รวมถึงพระอินทร์และพระแม่ธรณี ซุ้มมงคล รับพรล้านนารับปีใหม่ โซนสล่าเมือง Workshop งาน Craft ล้านนากับแหล่งเรียนรู้อารยธรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านต้นน้ำ สล่าแดง เรียนรู้การปั้นดินเป็นรูปสัตว์ต่างๆ เครื่องประดับล้านนา ลูกปัดดิน ถ้วยกาแฟ เป็นต้น ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2565 

 

ลำพูน ณ อินทยงยศ และวัดมหาวัน จัดเต็มกิจกรรมมงคล อาทิ ขบวนแห่สรงน้ำพระ อย่างสร้างสรรค์ โดยเยาวชนเจ้าบ้าน 3 ขบวน ขบวนแห่การแสดงกลองสะบัดชัย ผ่านถนนอินทยงยศและซุ้มสรงน้ำ ตลาดนัดชุมชนและการแสดงดนตรีบริเวณถนนรถแก้ว นอกจากนี้ยังต่อยอดกิจกรรมดีงาม โครงการ เก็บกลับ รีไซเคิล ทำกิจกรรมจัดการขยะ 3 เขต 12 ชุมชน เป็นต้น ในวันที่    13 เมษายน 2565

ภูเก็ต Phuket Water Festival 2022 Discover Phuket แลงานอาร์ต ช้อปของกิน ถ่ายรูปบ๊ายใจ…สไตล์บาบ๋า         สืบสานวิถีแห่งไทยประเพณีสงกรานต์ ณ สี่แยกชาร์เตอร์ (เมืองเก่าภูเก็ต) สรงน้ำพระพุทธสิงหิงค์ จำลอง ถ่ายรูปสุดแนว กับศิลปะสื่อผสม Projection Mapping  ชั้น 2 ในหอนาฬิกา ประกวดภาพถ่ายทาง IG หัวข้อ Phuket Water Festival 2022  ช้อปงานฝีมือนักศึกษาและงานศิลปะของนักเรียน โรงเรียนบ้านไม้ขาว ช้อปของกินของเด็ดร้านดังในอ่องหลายคาเฟ่ กิจกรรมรื่นเริงในวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-12 เมษายน 2565 และร่วมกิจกรรมเสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทย ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และตักบาตรข้าวสุก ณ วัดไม้ขาว ในวันที่ 13 เมษายน 2565 

 

ขอนแก่น วัดไชยศรี ณ ตำบลสาวะถี ร่วมสืบสาน รักษา อัตลักษณ์ท้องถิ่น ต่อยอดคุณค่าวัฒนธรรมประเพณีในชุมชนให้ยั่งยืน สิมอีสาน ฮูปแต้มสินไซ และหมอลำ ร่วมสืบสานประเพณีบุญสงกรานต์อีสานดั้งเดิมวัดไชยศรี ทำบุญตักบาตรหน้าสิมอิ่มบุญสาวะถีวิถีสุข เจริญพระพุทธมนต์ บายศรีพระพุทธรูปและพระสงฆ์ ก่อพระเจดีย์ทราย พิธีเสียเคราะห์ประจำปี สรงน้ำพระพุทธรูป สักการะปูชนียสถานภายในวัด และเพลิดเพลินกับการแสดงและการละเล่นพื้นบ้าน (การแสดงหมอลำ) วันที่ 13-15 เมษายน 2565

อุดรธานี ณ ณ วัดสระแก้ว วัดสันติวนาราม  และลานวัฒนธรรมมรดกโลกบ้านเชียง สืบสานวัฒนธรรมประเพณีชุมชน      ไทพวน ร่วมกิจกรรมมงคล ตักบาตรวิถีไทพวน ที่เป็นเสน่ห์ในวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ผู้มาเยือนได้สัมผัส สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของชุมชน และร่วมชมขบวนวัฒนธรรมไทพวนบ้านเชียง อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญลงสรงน้ำ สืบสานประเพณีและสร้างความสามัคคีในชุมชน ระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน 2565

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: