BiznewsCSR

“แว่นท็อปเจริญ” ขนพนักงานเก็บขยะริมหาดชะอำพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องทะเลไทย

“แว่นท็อปเจริญ” รวมพลังจิตอาสานำทีมผู้บริหารและพนักงานรักษ์โลกกว่า 200 คน ร่วมกันเก็บขยะและทำความสะอาดริมชายหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้กิจกรรม SAVE THE BEACH เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ทั้งยังเป็นการสนับสนุนความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยไปด้วยกัน

 

นพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการผู้จัดการห้างแว่นท็อปเจริญ เผยว่า “แว่นท็อปเจริญมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในการช่วยเหลือคนไทยทั่วประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน ไม่เว้นแต่การดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นการพัฒนาคุณชีวิตให้คนไทยทางหนึ่ง ด้วยการทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล แนะนำวิธีการลดปริมาณขยะและจัดการขยะอย่างถูกวิธี รวมไปถึงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเริ่มต้นได้จากสังคมเล็กๆ รอบตัวเรา”

 

“แว่นท็อปเจริญ” จึงอยากชวนทุกท่านร่วมกันคนละไม้คนละมือ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่สะอาดสวยงาม นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคมและท้องทะเลไทย

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: