Biznews

เตะฝุ่นหนักมาก! ว่างงานเพียบ เหตุจากถูกเลิกจ้างและปิดกิจการ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรในประเทศไทย พบว่าในเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวนผู้มีงานทำอยู่ที่ 37.71 ล้านคน ซึ่งมีจำนวนลดลง 5.5 แสนคน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ที่มีจำนวนผู้มีงานทำ 38.26 ล้านคน

โดยในจำนวนผู้มีงานทำ เป็นภาคเกษตรกรรมลดลงสูงถึง 4.7 แสนคน ส่วนใหญ่เป็นการลดลงในสาขาปลูกข้าวเหนียว กิจกรรมอื่น ๆ ที่สนับสนุนการผลิตพืชผล และการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ส่วนผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรกรรมนั้น ภาพรวมลดลง 8 หมื่นคน ซึ่งหากพิจารณาเป็นรายสาขา จะพบว่าผู้มีงานทำสาขาการผลิตลดลง 2.1 แสนคน สาขาที่พักแรม ลดลง 1.4 แสนคน และสาขาขายส่งขายปลีก ลดลง 1.1 แสนคน ขณะที่สาขาที่ผู้มีงานทำเพิ่มขึ้น ได้แก่ สาขากิจกรรมด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น 7 หมื่นคน และสาขาก่อสร้างเพิ่มขึ้น 6 หมื่นคน เป็นต้น

สำหรับจำนวนผู้ว่างงานในเดือนพฤศจิกายน 2562 พบว่าอยู่ที่ 4.29 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราว่างงาน 1.1% โดยจำนวนผู้ว่างงานดังกล่าวเพิ่มขึ้น 6 หมื่นคน หรือเพิ่มขึ้น 16.2% เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่มีผู้ว่างงาน 3.69 แสนคน (อัตราว่างงาน 1.0%) และหากเทียบกับเดือนตุลาคม 2562 ที่มีผู้ว่างงาน 3.55 แสนคน (อัตราว่างงาน 0.9%) พบว่าจำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 7.4 หมื่นคน หรือเพิ่มขึ้นถึง 20%

โดยจำนวนผู้ว่างงานที่เพิ่มขึ้นเป็น 4.29 แสนคน ในเดือนพฤศจิกายน 2562 นั้น ถือเป็นจำนวนที่สูงที่สุดในรอบ 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 ที่มีจำนวนผู้ว่างงาน 4.36 แสนคน ซึ่งจำนวนผู้ว่างงาน 4.29 แสนคน เป็นผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อน 1.87 แสนคน และเคยทำงานมาก่อน 2.42 แสนคน ส่วนใหญ่มาจากภาคการบริการและการค้า ภาคการผลิต และภาคเกษตรกรรม ตามลำดับ

ส่วนเหตุผลที่ทำให้แรงงานว่างงาน พบว่าแรงงานจำนวน 4.75 หมื่นคน ระบุว่า ถูกนายจ้างเลิกจ้าง หยุด ปิดกิจการ โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีเพียง 1.89 หมื่นคน หรือเพิ่มขึ้น 251% และมีแรงงานจำนวน 3.85 หมื่นคน ระบุว่า ว่างงานเพราะหมดสัญญาจ้างงาน เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีเพียง 6,000 คน หรือเพิ่มขึ้น 641%

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากระดับการศึกษาของผู้ว่างงาน พบว่า ผู้ว่างงานมีระดับการศึกษาระดับอุดมศึกษา มากที่สุด คือ 1.32 แสนคน รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1.07 แสนคน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 9.1 หมื่นคน

ที่มา  สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: