Biznews

เริ่มจังหวัดแรก’ อุดรฯ ‘สั่งร้านสะดวกซื้อ เปิด 05.00-22.00 น.

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี 3 ฉบับรวด ประกอบด้วย

ฉบับที่ 6 คำแนะนำการปฏิบัติของประชาชน

1. ให้ประชาชนทุกคน ทุกครัวเรือน ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน ใน จ.อุดรธานี สวมใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาทุกครั้ง ทั้งในและนอกเคหสถาน

2. ให้ประชาชนอยู่บ้านตามแนวทาง “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” และปฏิบัติตัวป้องกันตัวเอง ให้ใช้หลักที่ว่าทุกคนที่เราเจอมีโอกาสติดเชื้อ ดังนั้นจึงควรอยู่บ้าน อย่าไปไหน ล้างมือทั้งวัน กินร้อน ช้อนฉัน ห่างกัน 2 เมตร

3. ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ให้สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ในส่วนราชการทุกแห่งจัดให้มีจุดคัดกรองและวัดอุณหภูมิร่างกาย จนท. และผู้มาติดต่อราชการทุกคนที่เข้ามาในอาคาร

4. งดหรือเลื่อนการจัดงานประเพณีสงกรานต์ หรืองานที่มีลักษณะเป็นการชุมนุมประชาชน ของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนออกไปก่อน ยกเว้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง และมีการปฏิบัติด้านสาธารณสุขครบถ้วน

ฉบับที่ 7 งดให้บริการเป็นการชั่วคราว

1. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ตั้งแต่ 26 มีนาคม 2563 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เฉพาะส่วนที่เข้ารับบริการด้วยตัวเอง ประชาชนสามารถร้องเรียนผ่านช่องทาง โทรศัพท์สายด่วน 1567, โทรศัพท์-โทรสาร 0-4222-3180 และอีเมล udonthani_6@hotmail.com

2. สำนักงานปฏิรูปที่ดิน จ.อุดรธานี สำหรับการคัดค้านหรือขอโอนสิทธิ์หรือรับมรดก ให้ใช้สิทธิ์ผ่านทางไปรษณีย์ภายในกำหนดตามประกาศ การชำระเงินให้ชำระผ่านช่องทาง ธ.ก.ส. ติดต่อสอบถามทางโทรฯ 0-4292-0033

ฉบับที่ 8 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อโควิด-19 ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่ จ.อุดรธานี ชั่วคราว

1. ร้านสะดวกซื้อที่เปิดบริการ 24 ชม. ให้เปิดจำหน่ายในช่วงตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.

2. โรงรับจำนำของรัฐทุกแห่ง ประกอบด้วย สถานธนานุบาล ทน.อุดรธานี 1, 2 สถานธนานุบาล ทต.กุมภวาปี และสถานธนานุเคราะห์ 38 ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

โดยก่อนหน้านี้ ผู้ว่าฯ ออกคำสั่งปิดหน่วยงานราชการ (ชั่วคราว) ดังนี้

1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี

2. สำนักงานที่ดิน จ.อุดรธานี/สาขา ส่วนแยก ทุกแห่งในท้องที่ จ.อุดรธานี ปิดการให้บริการจดทะเบียนสิทธิ์ และนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินทุกประเภท เว้นแต่ธุรกรรมบางประเภทที่มีเงื่อนไข หรือเงื่อนเวลา ได้แก่ การใช้สิทธิ์คัดค้านนิติกรรมระหว่างประกาศ (มรดก, ใบแทน, ขาย, ให้, จํานอง), การใช้สิทธิ์คัดค้านการออกโฉนดที่ดิน-การคัดค้านแนวเขตกรณีสอบเขต แบ่งแยก รวมโฉนดที่ดิน เป็นต้น

การไถ่ถอนจากขายฝากที่จะครบกําหนด-การอายัดที่ดิน, การจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมเฉพาะกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายแก่คู่กรณี หรือส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง

3. สำนักงานประกันสังคมอุดรธานี และสาขากุมภวาปี ณ สถานที่ทําการ และสาขากุมภวาปี โดยให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (www.sso.go.th) และสามารถติดต่อสอบถามผ่านช่องทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4292-0345 -8 (วันเวลาราชการ) Hotline : 1560 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

4. สำนักงานขนส่ง จ.อุดรธานี ประกอบด้วย สนง.ขนส่งจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 1, แห่งที่ 2, สาขากุมภวาปี, สาขาหนองหาน, สาขาบ้านผือ, สาขาอําเภอเพ็ญ ปิดให้บริการด้านทะเบียนรถ ด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจํารถ เว้นการรับชําระภาษีรถ ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522, การตรวจสภาพและชําระภาษีรถตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 สําหรับรถขนส่งที่ครบกําหนดสิ้นงวดภาษีเดือนมีนาคม 2563 เท่านั้น และสั่งปิดสำนักทะเบียนทุกแห่ง ยกเว้นแจ้งเกิด-ตาย.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: