Biznews

ไปเที่ยวกาญจน์ไหม! ‘เมืองกาญจน์’ไฟเขียวเที่ยวแพ ยกเว้น”แพเธค”

สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 บ้านเรามีแนวโน้มที่ดีขึ้น ภาครัฐเริ่มมีมาตรการคลายล็อคในหลายพื้นที่แล้ว เพื่อให้ธุรกิจบางประเภทขับเคลื่อนต่อได้ 

ล่าสุด นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดกาญจนบุรี ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องมาตรการผ่อนคลายคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 7) (เพิ่มเติม)

โดยมีใจความสำคัญ ดังนี้ เพื่อให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตและทำมาหากินได้ จึงผ่อนคลายให้แพเพื่อการท่องเที่ยวหรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกัน ยกเว้นแพเธค สามารถประกอบกิจการได้ โดยมีข้อกำหนด ห้ามจำหน่ายสุรา จ่าย แจก และห้ามมีการบริโภคสุรา หรือ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดในบริเวณแพ หรือ ในสถานประกอบการ ซึ่งจะต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ก็อาจระงับหรือเปลี่ยนแปลงการผ่อนคลายสถานประกอบการ และสถานที่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: