Biznews

เปิด 10 จังหวัดนำร่อง ‘ฉีดวัคซีนเข็ม 3’ ผู้ประกันตน ม. 33

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิด 10 จังหวัดนำร่อง “ฉีดวัคซีนเข็ม 3” ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ลงทะเบียนในระบบ e-Service เว็บไซต์ www.sso.go.th

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการดำเนินการ “ฉีดวัคซีนโควิด” ให้แก่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศรวมทั้งภาคแรงงานไทยและต่างด้าวไปแล้วกว่า 100 ล้านโดส จึงทำให้มีภูมิคุ้มกัน รวมถึงการตรวจคัดกรองเพื่อคัดแยกผู้ติดเชื้อเข้าสู่รักษาตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และในวันที่ 17 มกราคม 2565กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม จะมีการดำเนินการฉีดวัคซีนให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 เข็มที่ 3 ต่อไป

สำหรับ 10 จังหวัดนำร่อง “ฉีดวัคซีนเข็ม 3” ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ลงทะเบียนในระบบ e-Service ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี สมุทรปราการ นครปฐม สงขลา ระยอง ปทุมธานี และสมุทรสาคร

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: