Biznews

เปิดโพลคนทำงานรุ่นใหม่ “อัพสกิล เสริมทักษะรอบด้าน” ตอบโจทย์งานยุค 4.0

ท่ามกลางการแข่งขันของโลกการทำงานในปัจจุบัน แรงงานจะต้องมีการพัฒนาทักษะความสามารถเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ล่าสุด แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ได้ทำโพลสำรวจการพัฒนาทักษะเพื่อตอบโจทย์การทำงานยุค 4.0 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้กับตนเองทั้งด้านสายอาชีพ และเสริมทักษะความรู้ด้านต่างๆให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยผลโพล 3 อันดับแรก พุ่งสูงสุดด้านการพัฒนาทักษะทางภาษา รองลงมาศิลปะ และอันดับต่อมาเป็นการพัฒนาตนเองด้าน Soft Skills (ทักษะทางด้านอารมณ์และสังคม) ต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการที่แรงงานเลือกพัฒนาทักษะด้านการพัฒนาองค์ความรู้แบบรอบด้านเพื่อที่จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

จากผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 891 คนในหัวข้อสิ่งที่คุณต้องการเรียนรู้ พัฒนาทักษะเพื่อตอบโจทย์การทำงานยุค 4.0 จากคำตอบทั้งหมดที่ให้ผู้ตอบจาก 8 คำตอบ ได้แก่ ภาษาต่างประเทศ , ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล , ความรู้ศิลปะแขนงต่างๆ , ความรู้การเงินและการลงทุน, ความรู้ด้านกฎหมาย , ทักษะชีวิต (เช่น กีฬา การทำอาหาร ) , การพัฒนาตนเอง ( เช่น การตัดสินใจ การแก้ปัญหา ) และอื่นๆ

จากกลุ่มตัวอย่างพบว่า การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอยู่ในอันดับสูงสุดคิดเป็น 44% รองลงมาคือ ความรู้ศิลปะแขนงต่างๆ 25% อันดับสามการพัฒนาตนเองด้าน Soft Skill 19% รองลงมาเป็นความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล 6% และความรู้ด้านกฎหมาย 6% ซึ่งการเลือกพัฒนาทักษะจากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามสะท้อนให้เห็นว่าการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศมีความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษและภาษาที่สามต่างๆ ในการติดต่อสื่อสารโดยเฉพาะบริษัทต่างชาติ การที่แรงงานมีทักษะภาษาทำให้เพิ่มศักยภาพทำให้ได้งานและค่าตอบแทนที่สูงขึ้น นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่าการเรียนภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และยังส่งผลให้เกิดเป็นอาชีพใหม่ๆ ทั้งล่าม นักแปล และงานบริการลูกค้าสำหรับผู้เรียนที่สามารถนำไปสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับผลโพลที่ระบุถึงการพัฒนาทักษะด้านความรู้ศิลปะแขนงต่างๆ สะท้อนให้เห็นว่า แรงงานอยากหลีกหนีความเครียด ต้องการเลือกเรียนที่เป็นไลฟ์สไตล์และช่วยผ่อนคลาย เพราะศิลปะแขนงต่างๆ ทำให้คนมีสมาธิในการฝึกทักษะ เช่น การวาดภาพ การทำงานฝีมือ เป็นต้น

 

 

จากผลโพลอันดับรองลงมา สิ่งที่ต้องการเรียนรู้ คือ เรื่องการพัฒนาตนเองด้าน Soft Skills ซึ่งหมายถึงการพัฒนาทักษะทางอารมณ์และสังคม ตั้งแต่บุคลิกภาพ การสื่อสาร การวางตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ การพัฒนาสมาธิเพื่อฝึกให้มีความละเอียดรอบคอบและไตร่ตรองก่อนคิดตัดสินใจ รวมถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งนำมาประยุกต์ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หลายคนคงปฏิเสธไม่ได้เพราะทุกวันนี้เกือบทุกคนใช้เทคโนโลยีทั้งในการดำเนินชีวิตและการทำงาน ดังนั้น การพัฒนาให้สามารถใช้เทคโนฯ อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้การทำงานมีความสะดวกรวดเร็ว จึงนับเป็นสิ่งจำเป็น รวมทั้ง ความรู้ด้านกฎมาย และการบริหารจัดการด้านการเงินและการลงทุนที่กำลังเป็นแนวโน้มที่น่าสนใจของคนทำงานรุ่นใหม่

อย่างไรก็ตาม จากผลโพลที่ทางแมนพาวเวอร์กรุ๊ปได้ทำการสำรวจในครั้งนี้ สะท้อนบางอย่างโดยเฉพาะการให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดของคนรุ่นใหม่ในเรื่องของการบูรณาการความรู้ความสามารถเสริมสร้างทักษะทั้งศาสตร์และศิลป์ของคนในยุคปัจจุบัน เพื่อพัฒนาศักยภาพของแรงงานยุค 4.0 ต่อยอดความสำเร็จชนะทุกการเปลี่ยนแปลงต่อไป

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: