Biznews

เช็คเรตติ้ง ‘คนกรุง’ ครั้งที่ 8 ‘อยากได้ใครเป็น ผู้ว่าฯกทม.’

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “อยากได้ใคร เป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 8” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้ง ในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,318 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับประชาชน “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 8” การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า

อันดับ 1 ร้อยละ 34.37 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

อันดับ 2 ร้อยละ 17.07 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

อันดับ 3 ร้อยละ 11.68 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ

อันดับ 4 ร้อยละ 6.37 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล

อันดับ 5 ร้อยละ 6.15 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย

อันดับ 6 ร้อยละ 5.54 ระบุว่าเป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล

อันดับ 7 ร้อยละ 4.86 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

อันดับ 8 ร้อยละ 3.03 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์

อันดับ 9 ร้อยละ 2.88 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO)

อันดับ 10 ร้อยละ 2.66 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรค พลังประชารัฐ

อันดับ 11 ร้อยละ 2.20 ระบุว่า จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

อันดับที่ 12 ร้อยละ 1.37 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคกล้า

อันดับ 13 ร้อยละ 1.21 ระบุว่าเป็น นายสกลธี ภัททิยกุล และร้อยละ 0.61 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย ผู้สมัครจากพรรค ไทยภักดี และผู้สมัครจากพรรคเสรีรวมไทย

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 7 เดือนพฤศจิกายน 2564 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ , ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล , น.ส.รสนา โตสิตระกูล ผู้สมัครจากพรรคกล้า และนายสกลธี ภัททิยกุล มีสัดส่วนลดลง ในขณะผู้ที่ระบุว่า ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ , พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง , ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย , ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ , ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) } ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ และจะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

 

สำหรับบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. จำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า

1. กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง อันดับ 1 ร้อยละ 37.88 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 21.21 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 3 ร้อยละ 8.33 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล ในสัดส่วนที่เท่ากัน และอันดับ 4 ร้อยละ 6.06 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย

2. กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 31.82 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 15.00 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง และยังไม่ตัดสินใจ ในสัดส่วนที่เท่ากัน อันดับ 3 ร้อยละ 6.36 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล และอันดับ 4 ร้อยละ 5.91 ระบุว่าเป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล

3. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 37.20 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 15.20 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 3 ร้อยละ 13.20 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และอันดับ 4 ร้อยละ 6.00 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล และ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ในสัดส่วนที่เท่ากัน

4. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก อันดับ 1 ร้อยละ 31.10 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 19.06 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 3 ร้อยละ 10.70 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และอันดับ 4 ร้อยละ 7.02 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือ พรรคก้าวไกล

5. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 33.33 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 17.74 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 3 ร้อยละ 12.37 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และอันดับ 4 ร้อยละ 7.53 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย

6. กลุ่มเขตกรุงธนใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 36.80 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 15.58 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 3 ร้อยละ 9.52 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และอันดับ 4 ร้อยละ 7.79 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย และน.ส.รสนา โตสิตระกูล ในสัดส่วนที่เท่ากัน

ด้านบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 24.05 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 12.75 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 11.38 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ อันดับ 4 ร้อยละ 10.93 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 5 ร้อยละ 8.95 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือ พรรคก้าวไกล อันดับ 6 ร้อยละ 6.98 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย อันดับ 7 ร้อยละ 4.63 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์

อันดับ 8 ร้อยละ 4.40 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม น.ส.รสนา โตสิตระกูล อันดับ 9 ร้อยละ 4.02 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ อันดับ 10 ร้อยละ 3.57 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อันดับ 11 ร้อยละ 2.88 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO)

อันดับ 12 ร้อยละ 2.20 ระบุว่า จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง อันดับ 13 ร้อยละ 1.37 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคกล้า และร้อยละ 1.89 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ ผู้สมัครในทีม นายสกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี และผู้สมัครจากพรรค เสรีรวมไทย

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 7 เดือนพฤศจิกายน 2564 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ผู้สมัครอิสระ ที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ และผู้สมัครในทีม น.ส.รสนา โตสิตระกูล มีสัดส่วนลดลง ในขณะผู้ที่ระบุว่า ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ยังไม่ตัดสินใจ ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ ผู้สมัครในทีม ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

สำหรับบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) จำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า

1. กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง อันดับ 1 ร้อยละ 28.03 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 15.15 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ อันดับ 3 ร้อยละ 10.61 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือ พรรคก้าวไกล ในสัดส่วนที่เท่ากัน และอันดับ 4 ร้อยละ 6.82 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย

2. กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 19.54 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 12.27 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ ในสัดส่วนที่เท่ากัน อันดับ 3 ร้อยละ 10.91 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือ พรรคก้าวไกล และอันดับ 4 ร้อยละ 9.09 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

3. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 28.40 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 11.60 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ อันดับ 3 ร้อยละ 10.80 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และอันดับ 4 ร้อยละ 9.60 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

4. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก อันดับ 1 ร้อยละ 22.41 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 15.72 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 3 ร้อยละ 12.38 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และอันดับ 4 ร้อยละ 10.37 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครอิสระ ที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ

5. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 20.43 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 15.59 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 11.83 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ และอันดับ 4 ร้อยละ 9.68 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

6. กลุ่มเขตกรุงธนใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 26.41 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 14.72 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 9.09 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ และผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ในสัดส่วนที่เท่ากัน และอันดับ 4 ร้อยละ 8.23 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือ พรรคก้าวไกล

 

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: