Biznews

ทันควัน!เชียงใหม่ลงดาบ’บุฟเฟต์ซูชิบนรถ’ สั่งงดให้บริการ เสี่ยงแพร่เชื้อโควิด!!!

หลังจากเปิดให้บริการได้ 2 วันสำหรับร้าน Daiso Sushi ร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ปรับตัวรับมาตรการงดทานอาหารที่ร้าน มาเปิดให้บริการแบบ Drive-In Buffet หรือเสิร์ฟในรถซึ่งกำลังได้รับการตอบรับที่ดี

 

ล่าสุด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามโดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกหนังสือคำสั่ง ด่วนที่สุด เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานต่อที่ประชุม ในคราวประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 60/2564 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เสียชีวิตรายที่ 6 ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผู้เสียชีวิตรายตังกล่าวไม่ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที และได้รับรายงานว่ามีสถานประกอบการบางแห่งได้ ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยได้ดำเนินการในลักษณะให้ลูกค้าบริโภคอาหารหรือ เครื่องดื่มในพื้นที่ของสถานประกอบการ

ดังนั้น เพื่อให้มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มิให้แพร่ระบาดออกไปในวงกว้างคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีมติให้ดำเนินการ ดังนี้

เน้นย้ำทีมอาสาโควิด-19 หมู่บ้าน/ชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) คณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาล อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตรวจสอบ สร้างความรับรู้ และประชาสัมพันธ์ให้บุคคลที่มีประวัติเดินทางไปสถานที่เสี่ยง ต่อการแพร่ระบาด หรือมีประวัติสัมผัสกับบุคคลที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน และให้สอดส่อง กำกับ ติดตาม ให้บุคคลที่ต้องสงสัยว่ามีความเสี่ยงต่อการติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้แจ้งข้อมูล เบาะแส ให้กับหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) ในพื้นที่เพื่อให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป

มอบหมายให้หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) ทุกอำเภอพิจารณาร่วมกับ คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อเสนอให้มีการตรวจคัดกรองเชิงรุก และค้นหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประชากรกลุ่มเสี่ยงหรือสถานที่เสี่ยง (Sentinel Surveillance) ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของพื้นที่

ในกรณีการออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 48/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ จังหวัดเขียงใหม่ ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 ซึ่งห้ามร้าน หรือสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในลักษณะของการนำกลับไป บริโภคที่อื่นได้เท่านั้น โดยงดการบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม สุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ที่ร้านหรือ สถานที่และบริเวณโดยรอบ

ปรากฎว่ามีสถานประกอบการบางแห่งได้ให้บริการในลักษณะ ให้ลูกค้าอาหารหรือเครื่องดื่มในพื้นที่ของสถานประกอบการ (เช่น ได้ให้บริการ โดยให้ลูกค้าบริโภคอาหารหรือ เครื่องดื่มในยานพาหนะ บริเวณที่จอดยานพาหนะของร้าน) กรณีดังกล่าวคณะกรรมการฯ พิจารณา เห็นว่าการกระทำดังกล่าวยังคงเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงให้ศูนย์ปฏิบัติการ ควบคุมโรคอำเภอขอความร่วมมือ เจรจาโดยสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: