Biz PRFinancial

‘ออมสิน’ เปิดรับรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต ดอกเบี้ยต่ำ ลดผลกระทบโควิด-19

ธนาคารออมสิน บรรเทาผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้ถือบัตรเครดิต เพื่อให้มีเงินหมุนเวียนใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เปิดรับรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต วงเงิน 10,000-100,000 บาท ชำระต่ำสุด 2.5% ของวงเงินอนุมัติ ผ่อนนาน 48 เดือน ฟรีค่าธรรมเนียมใช้วงเงินตลอดการผ่อนชำระ คิดดอกเบี้ยต่ำสุด 8.5% ต่อปี เริ่มแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของประชาชนรวมถึงกลุ่มผู้ถือบัตรเครดิต อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายจากบัตรเครดิตที่คิดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรมเนียมต่างๆ สูง ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการผ่อนชำระลดลง ธนาคารออมสินได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาดังกล่าว ด้วย สินเชื่อบัตรเงินสด GSB Refinance สำหรับผู้ที่ต้องการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตจากสถาบันการเงินต่างๆ มายังธนาคารออมสิน เพื่อลดค่าใช้จ่ายลง ซึ่งพร้อมเปิดให้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ สาขาธนาคารออมสินทุกแห่งทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ธนาคารฯ พิจารณาวงเงินบัตรต่อรายอยู่ที่ 10,000-100,000 บาท ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 48 เดือน โดยการชำระยอดเงินตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนนั้นสามารถชำระเพียง 2.5% ของวงเงินอนุมัติเท่าๆ กันทุกเดือนจนหมดสัญญา หรือชำระมากกว่า 2.5% แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท

สำหรับผู้ที่สามารถยื่นใช้บริการได้นั้น ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ อายุ 20 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป ประกอบอาชีพอิสระอายุงาน 6 เดือนขึ้นไป หรือเป็นเจ้าของกิจการ ดำเนินธุรกิจ 1 ปีขึ้นไป อายุ 20 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี มีประวัติการชำระหนี้ดีย้อนหลัง 12 เดือน และไม่มีประวัติการผ่อนชำระล่าช้ามากกว่า 30 วัน รายได้ขั้นต่ำเดือนละ 15,000 บาท

โดยธนาคารฯ คิดอัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-4 = 8.5% ต่อปี สำหรับกลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานลูกจ้างองค์กรของรัฐและผู้มีรายได้ประจำ ส่วนกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ และผู้ประกอบการ SMEs คิดอัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-4 = 10.5% ต่อปี โดยทั้ง 2 กลุ่มนี้ ธนาคารฯ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินเป็นเวลา 4 ปี หลังจากนั้นสามารถขอใช้บัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดได้ตามเงื่อนไขปกติของธนาคารต่อไป

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: