Biznews

ส่องเงินเดือน ‘ผู้ว่าฯ กทม.’ กับโจทย์ใหญ่ที่ต้องเผชิญ

เป็นเวลากว่า 9 ปีที่คนกรุงเทพฯ ไม่ได้เข้าคูหากาบัตรเลือกผู้ว่าฯ กทม. นับตั้งแต่ที่ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จากพรรคประชาธิปัตย์ ยุติบทบาทและพ้นตำแหน่ง เมื่อช่วงเดือน ต.ค. 2559 ตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และแต่งตั้งให้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง เข้ามาทำหน้าที่ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่แทน มาจนถึงปัจจุบัน

 
ข้อมูลจากราชกิจจานุเบกษา ระบุ พ.ร.ฎ.กำหนดเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการการเมืองอื่นของกรุงเทพมหานคร และกรรมการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 ได้ระบุบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินเพิ่มแต่ละตำแหน่งดังนี้
 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 
ได้รับเงินเดือน 72,060 บาท
เงินเพิ่มเดือนละ 41,500 บาท
 
รวมเดือนละ 113,560 บาท
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 
ได้รับเงินเดือน 69,570 บาท
เงินเพิ่มเดือนละ 20,750 บาท
 
รวมเดือนละ 90,320 บาท
 
เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 
ได้รับเงินเดือน 39,710 บาท
เงินเพิ่มเดือนละ 4,400 บาท
 
รวมเดือนละ 44,110 บาท
 
ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 
ได้รับเงินเดือน 35,750 บาท
เงินเพิ่มเดือนละ 2,200 บาท
 
รวมเดือนละ 37,950 บาท
 
ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 
ได้รับเงินเดือน 43,490 บาท
เงินเพิ่มเดือนละ 8,800 บาท
 
รวมเดือนละ 52,290 บาท
 
ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 
ได้รับเงินเดือน 39,710 บาท
เงินเพิ่มเดือนละ 4,400 บาท
 
รวมเดือนละ 44,110 บาท
 
เลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานคร
 
ได้รับเงินเดือน 39,710 บาท
เงินเพิ่มเดือนละ 4,400 บาท
 
รวมเดือนละ 44,110 บาท
 
เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร
 
ได้รับเงินเดือน 35,750 บาท
เงินเพิ่มเดือนละ 2,200 บาท
 
รวมเดือนละ 37,950 บาท
 
หากคำนวณ ผู้ว่าฯ กทม. ได้รับเงินเดือนรวม 113,560 บาท ถ้าอยู่ครบวาระ 4 ปี จะได้รับค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 5,450,880 บาท
Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: