Biznews

สุดยื้อ!’บินไทย’เปิดเออรี่รอบ 2 จ่ายชดเชยสูงสุด 400 วัน เงินพิเศษ 4 ด. ตั๋วฟรีสูงสุด 20 ใบ!

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เตรียมประกาศโครงสร้างสิทธิประโยชน์และสวัสดิการใหม่ โดยจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 พ.ค. 2564 โดยเตรียมเปิดโครงการให้พนักงานสมัครเข้าโครงการร่วมใจจากองค์กร (Mutual Separation หรือ MSP) เป็นรอบที่ 2  โดยมีแพ็คเกจให้เลือก 2 รูปแบบดังนี้ 

1. Plan B (MSP B) ผู้ที่สามารถสมัครได้จะต้องเป็นพนักงานที่อยู่ในโครงการ ลาระยะยาวโดยยินยอมรับเงินเดือน 20% หรือ LW20 เท่านั้น และ

2. Plan C (MSP C) คือ พนักงานที่สมัครใจลาออก หรือพนักงานที่ไม่ผ่านการคัดเลือกตามโครงสร้างใหม่

ทั้งนี้ บริษัท การบินไทย แบ่งระยะเวลาให้สมัครเข้าร่วมโครงการลาออก โดยเป็น 4 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 วันที่ 19 ก.พ. – 2 มี.ค.2564 ประกาศผล 5 มี.ค.2564, ช่วงที่ 2 วันที่ 3 มี.ค. – 16 มี.ค.2564 ประกาศผล 19 มี.ค. 2564, ช่วงที่ 3 วันที่ 17 มี.ค.-1 เม.ย.2564 ประกาศผล 5 เม.ย.2564, ช่วงที่ 4 วันที่ 2 เม.ย.-19 เม.ย.2564 ประกาศผล 23 เม.ย.2564 โดยการลาออกทั้งหมดจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2564 เป็นต้นไป

โดยพนักงานที่เข้าร่วม จะได้รับเงินตอบแทนในอัตราเทียบเท่ากับค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน แบ่งออกเป็น พนักงานที่มีอายุงานน้อยกว่า 120 วัน จะไม่ได้รับเงินตอบแทน, อายุงานครบ 120 วัน แต่น้อยกว่า 1 ปี ได้รับตอบแทน 30 วัน, ครบ 1 ปี แต่น้อยกว่า 3 ปี ได้รับเงิน 90 วัน, ครบ 3 ปี แต่น้อยกว่า 6 ปี ได้รับเงิน 180 วัน, ครบ 6 ปี แต่น้อยกว่า 10 ปี ได้รับเงิน 240 วัน, ครบ 10 ปี แต่น้อยกว่า 20 ปี ได้รับเงิน 300วัน และครบครบ 20 ปีขึ้นไป ได้รับเงิน 400 วัน

สำหรับการแบ่งจ่าย จะแบ่งเป็น 12 งวด โดยพนักงานที่เข้าร่วม Plan B จะได้รับการจ่ายเงินงวดแรกเดือน มิ.ย.2564 และ Plan C จะเริ่มจ่ายงวดแรก ก.ย.2564

 

 

นอกจากนี้ การบินไทย ยังกำหนดจ่ายเงินตอบแทนพิเศษ โดย Plan B ซึ่งเป็นพนักงานเก่าในโครงการ LW20 จะได้รับสิทธิพิเศษได้เงินตอบแทนพิเศษ ในอัตรา 4 เดือน เริ่มจ่ายงวดแรก มิ.ย.2564 ส่วน Plan C จะได้รับเงินพิเศษเฉพาะพนักงานที่อายุครบ 50 ปีในอัตรา 1 เดือน และพนักงานที่อายุน้อยกว่า 50 ปีบริบูรณ์ จะได้รับครึ่งเดือน เริ่มจ่ายงวดแรก ก.ย.2564

รวมทั้งยังมีสิทธิที่จะได้รับเงินสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ไม่ได้ใช้ และกองทุนบำเหน็จ โดย Plan B จะได้รับเงินงวดแรกในเดือน มิ.ย. 2564 และ Plan C จะได้รับงวดแรกในเดือน ก.ย.2564 ส่วนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะจ่ายตามข้อบังคับของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นอกจากนี้  พนักงานที่เข้าร่วมโครงการยังจะได้รับสิทธิประโยชน์บัตรโดยสาร ประเภท R2 หรือ ตั๋วรอที่นั่งว่าง รวมสูงสุด 20 ใบ (ไป-กลับ) สำหรับทั้งเส้นทางบินภายในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยจำกัดจำนวนบัตรโดยสารสำหรับเส้นทางบินต่างประเทศไม่เกิน 15 ใบ (ไป-กลับ) จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสารเพื่อชดเชยต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการโดยสาร และจ่ายภาษี ที่เกิดขึ้นจากการออกบัตรโดยสารด้วยตนเอง และบริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก เรียกคืน หรือระงับการใช้บัตรโดยสารสำรองที่นั่งไม่ได้

 

อย่างไรก็ตาม พนักงานที่ได้ยื่นสมัครใจเพื่อเข้าร่วมโครงการครั้งนี้แล้ว ไม่มีสิทธิเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงแบบแสดงความจำนงอีก ไม่ว่าในกรณีใด รวมทั้งพนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ลาออกตามโครงการตกลงสละสิทธิในการฟ้องร้อง และจะไม่ดำเนินการตามกฎหมายใดๆ ต่อบริษัท รวมถึงกรรมการบริษัท บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้แทนที่มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทอีกต่อไป

สำหรับพนักงานที่สนใจสามารถสมัครเข้าได้ผ่านช่องทางออนไลน์ที่บริษัทฯ กำหนด ทุกวันตั้งแต่ 19 ก.พ. -19 เม.ย. ไม่มีวันหยุด หรือสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานใหญ่ หรืออาคารศูนย์ปฏิบัติการการบินไทย สุวรรณภูมิ (OPC) – HR Service Center เฉพาะในวันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ตั้งแต่ 19 ก.พ.- 19 เม.ย. 2564

 

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: