Biznews

“สำรวจอนาคตทองคำ” ในอีก 30 ปีข้างหน้า

สภาทองคำโลก (World Gold Council) เผยแพร่ชุดบทความที่จัดทำขึ้ นเป็นพิเศษ ซึ่งมีชื่อว่า “Gold 2048” โดยได้ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในอุ ตสาหกรรมจากทั่วโลกมาร่วมกันวิ เคราะห์เกี่ยวกับทิ ศทางของตลาดทองคำว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในอีก 30 ปีข้างหน้า

โดยข้อสรุปสำคัญๆที่ได้จากผู้ เขียนบทความ อย่าง George Magnus นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส, Rick Lacaille ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุ นสากล จากบริษัท State Street Global Advisors และ Michelle Ash ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านนวั ตกรรมของบริษัท Barrick Gold ได้แก่

– การขยายตัวของชนชั้นกลางในจีนและอินเดีย รวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจในวงกว้างมากขึ้น จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความต้องการทองคำ

– การใช้ทองคำในภาคพลังงาน เฮลท์แคร์ และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่สถานะของทองคำจะยังคงเป็นวัตถุทางเลือกต่อไป และจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงในอีกหลายทศวรรษข้างหน้า

– แอปพลิเคชันมือถือสำหรับการลงทุนในทองคำ ซึ่งจะช่วยให้บุคคลทั่วไปสามารถซื้อ,ขาย ลงทุนและมอบทองคำเป็นของขวัญจะได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วในอินเดียและจีน

– ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการเมืองการปกครองจะเข้ ามามีบทบาทมากขึ้นในการปรับเปลี่ ยนรูปแบบวิธีการผลิตของอุ ตสาหกรรมเหมืองแร่

– อุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองคำจะต้ องรับมือกับความท้าทายในการผลิ ตทองคำให้ได้ในระดับใกล้เคียงกั บระดับเดิมในอีก 30 ปีข้างหน้า เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณที่ เคยส่งมอบในอดีต

Aram Shishmanian ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) ของสภาทองคำโลก แสดงความคิดเห็นว่า “นับตั้งแต่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1987 สภาทองคำโลกได้ทำงานร่วมกับผู้ กำหนดนโยบาย ผู้กำกับดูแลและผู้มีส่วนร่ วมในอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความต้ องการทองคำในท้ายที่สุด”

“ในอีก 30 ปีข้างหน้า จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญอย่างไม่ต้องสงสัย บ้างก็เป็นสิ่งที่เราคาดการณ์ แต่บ้างก็เป็นสิ่งที่อยู่ นอกเหนือความคาดหมาย ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บทความ ‘Gold 2048’ ซึ่งเราได้รวบรวมกลุ่มผู้เขี ยนชั้นแนวหน้า ทั้งนักเศรษฐศาสตร์ ผู้จัดการด้านการลงทุนและผู้ นำในอุตสาหกรรมทองคำ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญของเราเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อร่วมพิจารณาถึงแนวโน้ มและพลวัตของโลกที่จะผลักดั นตลาดอันน่าจับตานี้ให้ก้าวไปข้างหน้า”

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: