Biznews

‘สมาคมผู้ค้าปลีกไทย’ เตรียมความพร้อมเปิดเมือง 1 กันยายน เดินหน้าเศรษฐกิจไทย

ตามที่ สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการกลุ่มการค้าปลีกและบริการ หอการค้าไทย หารือเรื่องการเตรียมเปิดธุรกิจอย่างปลอดภัยเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของสาธารณสุข โดยการประชุมในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ

อาทิ กลุ่มธุรกิจค้าปลีก ศูนย์การค้า ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายเครื่องอุปโภคและบริโภค ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง Platform Online และ Logistics นอกจากนี้ ยังได้รับความคิดเห็นโดยตรงจากกรมอนามัย และ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อหาข้อสรุปเป็นแนวทางในการเตรียมเปิดเมืองเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยร่วมกัน และในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 สมาคมฯ ยังได้เข้าร่วมหารือเพิ่มเติมกับคณะกรรมการสภาความมั่นคงแห่งชาติในเรื่องการเตรียมเปิดเมืองอย่างปลอดภัย และได้สรุปเป็นมาตรการเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาของศบค. ต่อไป

นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย กล่าวว่า “การประชุมดังกล่าว เป็นการร่วมมือ
ร่วมใจของภาครัฐและภาคธุรกิจในการระดมความคิดเห็น และหารือในรายละเอียดของการเตรียมเปิดเมืองอย่างปลอดภัย โดยได้กำหนดมาตรการและข้อปฏิบัติร่วมกัน พร้อมยกมาตรการขั้นสูงสุดเพื่อทำให้การเปิดธุรกิจเกิดขึ้นได้จริง”

สมาคมฯ จึงขอนำเสนอมาตรการผ่อนผันเร่งด่วนให้ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ และร้านค้าต่างๆ สามารถเปิดบริการแก่ประชาชนเป็นปกติได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 โดยมีเงื่อนไขและเกณฑ์ในการปฏิบัติเข้มข้น ในการเปิดเมืองอย่างปลอดภัย ดังนี้

  1. คัดกรองพนักงานโดย Platform Thai Safe Thai (TST) ทุกวัน หากพบว่ามีอุณหภูมิเกินกว่าที่กำหนดและมีความเสี่ยงในการได้รับเชื้อให้ตรวจด้วย Antigen Test Kit (ATK) ทันที
  2. ให้ร้านค้าประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ของ Thai Stop Covid+ (TSC+) ทุกเดือน และติดใบรับรอง Certificate ในบริเวณที่เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการสามารถแสกน QR Code เพื่อตรวจสอบได้

  1. ผู้เข้ามาใช้บริการปฏิบัติตาม D-M-H-T-T พร้อมคัดกรองตัวเองผ่าน TST และแสดงให้ผู้รับบริการก่อนเข้าสถานประกอบการ
  2. ควบคุมจำนวนพนักงานและลูกค้า 1 คน ต่อ 5 ตารางเมตร ในสถานประกอบการ (กรมอนามัยใช้หลักเกณฑ์ 1 ต่อ 4 ตารางเมตร)
  3. กำหนดให้มีการจองการเข้ารับบริการผ่านทาง Application หรือ โทรศัพท์ หรือรับบัตรคิวล่วงหน้า
    ในทุกธุรกิจของการบริการ
  4. เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสสูง High Touch Area อย่างน้อยทุกๆ 1 ชั่วโมง (กรมอนามัยใช้หลักเกณฑ์ทุกๆ 2 ชั่วโมง)
  5. ตรวจวัดค่าปริมาณคลอรีนในน้ำคงเหลือไม่ต่ำกว่า 5 ppm ในช่วงก่อนเปิดห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ และร้านค้าต่างๆ

              สมาคมผู้ค้าปลีกไทย และภาคีเครือข่าย ยินดีที่จะสนับสนุนรัฐบาลและขานรับมาตรการต่างๆ ของทางศบค. และพร้อมที่จะยกระดับการปฏิบัติการเข้มข้นขั้นสูงสุด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมฝ่าฟันวิกฤตโควิดในครั้งนี้ เพื่อร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยให้กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: