Financial

สนใจป่ะ!’ธอส.’ ผุดไอเดียช่วยคนรายได้น้อย ‘ผ่อนบ้านยาว 70 ปี’

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เตรียมมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น ภายใต้ชื่อ  “ทูเจน” (Two Gen’s) วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท โดยจะปล่อยกู้ในอายุสัญญานานถึง 70 ปี  คาดว่าจะเริ่มเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อได้ภายในไตรมาส 4 ของปีนี้

โครงการสินเชื่อผ่อนชำระ 70 ปี ต้องเป็นการกู้ร่วม โดยพิจารณารายได้จากผู้กู้หลักก่อน เช่น บิดา มารดา จากนั้นผู้กู้ร่วมที่บรรลุนิติภาวะ เช่น บุตรที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องเป็นผู้รับหน้าที่ผ่อนชำระหลังผู้กู้หลักเกษียณ โดยแนวทางนี้จะทำให้ผู้มีรายได้น้อยมีบ้านง่ายขึ้น

 

“มาตรการนี้เป็นทางเลือกให้มีบ้านเร็วขึ้น แต้ต้องเข้าใจว่า ยิ่งผ่อนนาน ภาระดอกเบี้ยจ่ายเมื่อเทียบเงินต้นก็จะสูงตามไปด้วย แต่ถ้าลูกหนี้มีศักยภาพก็สามารถปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระดอกเบี้นปรับลดงวดผ่อนชำระลงได้ในอนาคต” กรรมการผู้จัดการ ธอส. กล่าว

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: