Real Estate

สถาปนิก’60 พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์

จัดเป็นประจำทุกปีสำหรับสมาคมสถาปนิกสยามฯ ที่ปีนี้ร่วมกับ ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล ประกาศจัด “งานสถาปนิก’60” ภายใต้แนวคิด “บ้าน บ้าน: BAAN BAAN “Reconsidering Dwelling” บนพื้นที่กว่า 75,000 ตารางเมตร ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยเนรมิตความยิ่งใหญ่ของการจัดแสดงผลงานความก้าวหน้าแห่งสถาปัตยกรรมระดับประเทศ และทัดเทียมระดับนานาชาติ ตั้งเป้ายอดผู้ร่วมงานปีนี้แตะ 400,000 คน

อัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า สมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้มีการจัดงานเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาชีสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีวัสดุก่อสร้าง นวัตกรรมทางด้านสถาปัตยกรรม รวมถึงกิจกรรมของสมาคมฯ มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2529 โดยจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน ซึ่งการจัดงานแต่ละปีได้มีการกำหนดแนวคิดในการจัดงานที่แตกต่างกัน สำหรับในปีนี้งานสถาปนิก’60 จัดเป็นครั้งที่ 31 ภายใต้แนวคิด “บ้าน บ้าน : BAAN BAAN “Reconsidering Dwelling มีขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 7 พฤษภาคม 2560 ณ อาคาร ชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่า การจัดงาน “สถาปนิก’60” ในครั้งนี้จะสร้างประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มเติมความรู้ให้แก่ผู้เข้าชมงาน ทั้งบุคคลากรในวิชาชีพสถาปนิก และวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สมาชิกสมาคม ตลอดจนประชาชนทั่วไป

งานสถาปนิก’60 ภายใต้หัวข้อ “บ้าน บ้าน : BAAN BAAN” Reconsidering Dwelling ต้องการที่จะเผยแพร่แนวคิด นวัตกรรมในวงการสถาปัตยกรรม ที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และเปิดเป็นพื้นที่ให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และความคิดเห็นต่างๆซึ่งกันและกัน ทั้งในกลุ่มวิชาชีพสถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา นักธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป โดยสมาคมฯคาดหวังที่จะเผยแพร่แนวคิด แนวทางการออกแบบที่อยู่อาศัยที่ดีในมิติต่างๆ ของสถาปนิกชั้นนำทุกรุ่น สู่ประชาชนทั่วไป และแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของแนวคิด นวัตกรรม ในการออกแบบของวงการวิชาชีพสถาปัตยกรรมในระดับประเทศและความเป็นผู้นำในระดับนานาชาติ

สำหรับพื้นที่นิทรรศการจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักคือ 1.นิทรรศการบ้าน (Dwelling), 2.นิทรรศการในส่วนขององค์ประกอบบ้าน (Dwelling’s Elements ) และ3.นิทรรศการในส่วนของพื้นที่นอกบ้าน (Dwelling’s Surroundings) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมและสันทนาการ เป็นอีกส่วนหนึ่งของภาพรวมนิทรรศการที่สำคัญของพื้นที่สาธารณะ เป็นพื้นที่ที่ทำให้คนสามารถพบปะพูดคุยกันได้และสามารถนั่งพักผ่อนตามอัธยาศัยเสมือนเป็นพื้นที่สาธารณะในเมือง และยังมีส่วนของงานสัมมนาวิชาการ ได้แก่ ASA Forum 2017 งานสัมมนาวิชาการโดยนักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้คาดว่า งานสถาปนิก’60 จะมีผู้เข้าชมงานแตะ 400,000 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 15 %

อย่างไรก็ดี ในปีนี้แนวโน้มของอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างได้รับอานิสงค์จากการลงทุนของภาครัฐและการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงการขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ในต่างจังหวัด ทำให้แนวโน้มการลงทุนของผู้ประกอบการและการซื้อขายที่อยู่อาศัยน่าจะกลับมาฟื้นตัวได้ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์น่าจะมีความเชื่อมั่น ทำให้การเปิดขายโครงการที่อยู่อาศัยใหม่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศเล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจทั้งในและนอกประเทศจึงตอบรับเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก

ในงานสถาปนิก’60 ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Green Building Materials การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ก่อสร้างสีเขียว เพื่อกระตุ้นให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคให้ความสนใจและคำนึงถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, การจัดประกวดบูธแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนให้ผู้แสดงสินค้าได้สร้างสรรค์พื้นที่แสดงสินค้าและนำเสนอนวัตกรรมที่มีความโดดเด่นน่าสนใจ รวมถึงการเป็นสื่อกลางในการสมัครและจ้างงานระหว่างผู้แสดงสินค้าและผู้ชมงานในพื้นที่โซน Builder Jobs อีกด้วย

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: