Biznews

วัคซีนเต็มแขน!เปิดแผนจัดสรรวัคซีน 3 เดือนสุดท้าย

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกฯ ศบค. เปิดเผยถึง9 ในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี 2564 ว่า จะมีวัคซีนเข้ามาอีก 71 ล้านโดส แบ่งเป็น

 
1. เดือนตุลาคม 24 ล้านโดส : แอสตร้าฯ 10 ล้านโดส / ซิโนแวค 6 ล้านโดส / ไฟเซอร์ 8 ล้านโดส
 
2. เดือนพฤศจิกายน 23 ล้านโดส : แอสตร้าฯ 13 ล้านโดส / ไฟเซอร์ 10 ล้านโดส
 
3. เดือนธันวาคม 24 ล้านโดส : แอสตร้าฯ 14 ล้านโดส / ไฟเซอร์ 10 ล้านโดส
 
ทั้งนี้ วัคซีน 24 ล้านโดสจะฉีดให้กับ 5 กลุ่ม ดังนี้
 
1. ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 16.8 ล้านโดส ใช้สูตรวัคซีน ซิโนแวค-แอสตร้าฯ / แอสตร้าฯ-แอสตร้าฯ / แอสตร้าฯ-ไฟเซอร์
 
2. กลุ่มนักเรียน ที่มีอายุ 12-17 ปี จำนวน 4.8 ล้านโดส ฉีดไฟเซอร์เข็ม 1 และ 2
 
3. กลุ่มแรงงานในระบบประกันสังคม จำนวน 0.8 ล้านโดส ใช้สูตรซิโนแวค-แอสตร้าฯ
 
4. หน่วยงานอื่นๆ เช่น องค์กรภาครัฐ ราชทัณฑ์ จำนวน 1.1 ล้านโดส ใช้สูตร ซิโนแวค-แอสตร้าฯ
 
5. ผู้ได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม และต้องการเข็มกระตุ้นเข็ม 3 จำนวน 0.5 ล้านโดส ใช้สูตรซิโนแวค-ซิโนแวค-แอสตร้าฯ
 
สำหรับแนวทางการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในกลุ่มอายุ 12 ปีขึ้นไป กลุ่มเป้าหมายเน้นนักเรียนระดับ ม.1-6 หรือระดับปวช. ปวส. หรือเที่ยบเท่า โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ
 
– ระยะแรกจะฉีดสำหรับนักเรียน ม.4-6 / ปวช. ปวส.
 
– ระยะถัดไป จัดสรรสำหรับระดับชั้นอื่น ๆ ที่เหลือ
 
รูปแบบการให้บริการ ผ่านสถาบันการศึกษา อาทิ
 
– โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
 
– โรงเรียนอาชีวศึกษา
 
– โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
 
– โรงเรียนสอนศาสนา
 
– สถาบันอื่น ๆ ที่มีผู้อายุ 12 ปีขึ้นไปกำลังศึกษาอยู่ เช่นโรงเรียนทหาร
 
ทั้งนี้ หากนักเรียนมีอายุเกิน 18 ปี ให้รับวัคซีนไฟเซอร์ได้โดยอนุโลม ซึ่งการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับกลุ่มเด็ก 12-18 ปีนั้น จะต้องไม่ปิดบังผลของการฉีดวัคซีน ต้องรายงานผลที่เกิดขึ้น เช่น กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ที่สำคัญต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองและขอให้เป็นไปตามความสมัครใจ 
Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: