Biznews

ราชกิจจาฯ เผยฐานะการเงินไทยล่าสุด ขาดทุนสะสม1 ล้านล้านบาท!

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานฐานะการเงินประจำสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสำรองเงินตรา และกิจการธนบัตร ระบุว่า เพื่ออนุวัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ประกาศรายงานฐานะการเงินประจำสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสำรองเงินตรา และกิจการธนบัตร งวดประจำสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2563 และงวดประจำสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563 นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ แนบท้ายประกาศแจ้งผลการขาดทุนสะสม พบว่ายอดขาดทุนสะสม 1,069,366,246,596 บาท

 

ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: