Auto

‘ราชกิจจาฯ’ ประกาศระเบียบขนส่ง ต่อใบขับขี่2563 โดยไม่ต้องสอบ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563

ตามที่ได้มีระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2554 ไว้แล้ว นั้นโดยที่กรมการขนส่งทางบกได้ประกาศงดการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำ รถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก งดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกและงดการให้บริการหน่วยเคลื่อนที่ ในช่วงเวลาที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวทำให้ประชาชน  ไม่สามารถมาดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการเยียวยาผลกระทบ ที่เกิดจากการงดการดำเนินการดังกล่าว อธิบดีกรมการขนส่งทางบกจึงออกระเบียบไว้

ซึ่งระเบียบดังกล่าวได้เพิ่ม บทเฉพาะกาล โดยยกเว้นเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถและผู้ขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2554 ดังนี้

1. ใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุเกิน 1 ปี ระหว่างวันที่ 31 มี.ค.2563 ถึงวันที่ 30 ก.ย.2563 ให้ได้รับยกเว้นการทดสอบข้อเขียน

2. ใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุเกิน 3 ปี ระหว่างวันที่ 31 มี.ค.2563 ถึงวันที่ 30 ก.ย.2563 ให้ได้รับยกเว้นการทดสอบขับรถ” ทั้งนี้ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย.2563 เป็นต้นไป

 

 

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: