Biznews

มาถึงจุดนี้แล้ว!’ไบเทค’ จัดแพ็กเกจงานประชุมแบบอุ่นใจพ่วงประกันโควิด-19

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) ต่อยอดแนวทางการให้บริการที่ดีเลิศตามมาตรฐานสากล พร้อมเพิ่มความอุ่นใจยิ่งขึ้นด้วยแพ็กเกจจัดงานประชุมพร้อมข้อเสนอประกันภัยโควิด-19 จากเอเชียประกันภัยให้กับผู้ที่สนใจมาใช้บริการสถานที่สำหรับจัดงานประชุมสัมมนาที่ไบเทค ด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุดกว่า 500,000 บาท กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ 2019 ในระยะการคุ้มครองนาน 30 วัน นับจากวันที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ไบเทค โดยผู้จัดงานสามารถจองแพ็กเกจการประชุมพร้อมประกันโควิด-19 ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2564

จักริน อังประทีป ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กล่าวว่า “ไบเทค ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าตามปณิธานในการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์ของประเทศ และในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่จะผลักดันให้ธุรกิจการจัดงานในประเทศไทยสามารถดำเนินต่อไปได้ในช่วงที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์โรคระบาด เราจึงได้ร่วมมือกับเอเชียประกันภัย ในการจัดแพ็กเกจประกันภัยโควิด-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้จัดงานตลอดจน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้สามารถประกอบกิจกรรมด้านการประชุม สัมมนา อบรม หรือกิจกรรมต่าง ๆ ได้ในสถานที่จัดงานที่มีมาตรฐานทั้งด้านบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มาพร้อมกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ไบเทคได้ดูแลมาอย่างเคร่งครัดมาตลอดนับแต่การอุบัติของโรคในปีที่ผ่านมา”

สำหรับแพ็กเกจการจัดงานประชุมสัมมนาพร้อมข้อเสนอประกันภัยโควิด-19 ที่จัดทำร่วมกันระหว่าง ไบเทค และ เอเชียประกันภัย ในครั้งนี้มาพร้อมความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั้งผู้จัดงานและทุกคนที่มาร่วมงาน โดยผู้จัดงานสามารถซื้อประกันภัยไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานได้ในราคาเพียง 40 บาทต่อหนึ่งท่าน โดยจะได้รับการคุ้มครองเป็นระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ไบเทค

ทั้งนี้ในกรณีที่มีการเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19 จะได้รับค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาท และสูงสุด 500,000 บาทกรณีอาการโคม่า รวมทั้งค่าชดเชยรายวัน 500 บาทต่อวัน รวมระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน ซึ่งแพ็กเกจการจัดงานประชุมสัมมนา พร้อมข้อเสนอประกันภัยโควิด-19 นี้สำหรับผู้จัดงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่วางแผนการจัดงานประชุม สัมมนา หรืออบรม ที่มีผู้เข้าร่วมตั้งแต่ 50 คน ขึ้นไป และผู้รับประกันต้องผ่านเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด

เงื่อนไขการทำประกันภัยโควิด-19 เสริมแพ็กเกจการจัดประชุมสัมมนาของ ไบเทค มีดังต่อไปนี้

ผู้จัดงานต้องยื่นรายนามพร้อมเลขที่บัตรประชาชนของผู้ร่วมงานที่จะทำประกัน โดยต้องมีอายุไม่เกิน 75 ปี และมีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ผู้ร่วมงานต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และไม่ติดเชื้อหรือถูกต้องสงสัยว่าติดเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ 2019 มาก่อนการทำประกัน

ต้องผ่านด่านการคัดกรองบุคคลตามมาตรฐานที่กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข และมีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ทุกครั้งก่อนเข้าร่วมกิจกรรมทุกราย

ระยะเวลารอคอย (Waiting period) นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับเป็นครั้งแรก

ผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง/ แจ้งเอาประกันภัยได้รายละไม่เกิน 1 ฉบับ ต่อกิจกรรม

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: