Auto

พลิกวิกฤตเป็นโอกาส! “กุนเชียงโฮมเมด” ทาทา สตีล ช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชน

ปัจจุบัน หากพูดถึงกระแสการท่องเที่ยว และการซื้อสินค้าที่มาจากภูมิปั ญญาชาวบ้าน หรือที่เรียกอีกอย่างว่าเทรนด์ “Localism” นั้น กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก เห็นได้จากทุกครั้งที่ไปเที่ ยวต่างจังหวัด ก็จะพบเห็นแหล่งท่องเที่ยวหรื อสินค้าท้องถิ่นที่แปลกใหม่ ผุดขึ้นมาเต็มไปหมด ชุมชนหลายๆ แห่ง ต่างตื่นตัวที่จะดึงจุดเด่ นและเอกลักษณ์ของตนเอง เพื่อเป็นจุดขายสร้างรายได้ให้ ชุมชน ซึ่งนับว่าเป็นการสร้างงานสร้ างอาชีพจากทุนทางสังคม อาทิ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่ างครบวงจรที่มีโฮมสเตย์ให้นักท่ องเที่ยวได้อยู่ร่วมกับชาวบ้าน เรียนรู้วิถีชีวิตพร้อมกับขายสิ นค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของชุ มชนไม่ว่าจะเป็นอาหารและผลไม้ขึ้ นชื่อ หรือสินค้าหัตถกรรมต่างๆ เป็นต้น

อย่างไรก็ดี กว่าแต่ละชุมชนจะสามารถหาจุดเด่ นของตนเองได้ สิ่งสำคัญที่สุดนั้น ต้องมาจากการระดมความคิดร่วมกั นของคนในชุมชน และต้องมีหน่วยงานสนับสนุนด้ านความรู้การตลาด บัญชีการเงิน รวมถึงเทคโนโลยีกระบวนการการผลิ ตสินค้า วิเคราะห์หาจุดเด่นร่วมกันว่ าควรจะพัฒนาต่อยอดสิ่งใดให้เป็ นแหล่งรายได้หลัก ตัวอย่างชุมชนที่มีการรวมกลุ่ มกันอย่างเข้มแข็ง และดึงจุดเด่นของตัวเองออกมาได้ อย่างประสบความสำเร็จที่กำลั งจะพาไปรู้จัก คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้ านเกษตรกรเนินกระบก ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยสินค้าที่ชุมชนตัดสินใจเลื อกนำมาพัฒนาต่อยอด ได้แก่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสั ตว์เป็น “กุนเชียงโฮมเมด” ภายใต้การสนับสนุนหลั กของโรงงานเอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในเครือของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงกับบริ เวณชุมชน และเล็งเห็นความสำคัญของการสนั บสนุนชุมชนให้เข้มแข็งเติบโตอย่ างยั่งยืน ตามแนวคิดการเป็นบริษัทพลเมื องที่ของประเทศชาติ

นางสัมฤทธิ์ ทองวิเชียร ประธานชุมชนแม่บ้านเกษตรกรเนิ นกระบก ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า แต่เดิมชุมชนที่ตนอยู่นั้น ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชี พเกษตรกรรม แต่ในภายหลังได้มีการรวมตัวเพื่ อสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุ มชน โดยสิ่งที่ได้จากการระดมความคิ ดกันภายในกลุ่ม ประกอบกับที่คนในชุมชนได้เข้าร่ วมอบรมการทำ “กุนเชียง” จากการส่งเสริมของทาทา สตีล เนื่องจากเห็นว่าเป็นการแปรรู ปอาหารที่สามารถเก็บได้นาน เป็นอาหารสำเร็จรูปที่ทานง่าย มีรสชาติอร่อย และสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้ตั ดสินใจเลือกทำกุนเชียงนั้น มาจากการที่ทาทา สตีล เล็งเห็นว่าชุมชนมีแหล่งวัตถุดิ บหลักที่มีคุณภาพ นั่นคือ ฟาร์มเลี้ยงหมูที่อำเภอบ้านบึง ซึ่งเป็นหมูที่ผ่านการเลี้ ยงตามมาตรฐาน มีราคาต้นทุนที่ไม่สูง จึงเหมาะที่จะนำมาริเริ่มเป็นสิ นค้าแปรรูปในขั้นต่อไป และเมื่อชุมชนมีการพัฒนาการผลิ ตทั้งในเรื่องคุณภาพที่ได้การรั บรองมาตรฐานสินค้า (อย.) บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ทนทาน เก็บได้นาน รวมถึงสามารถหาฐานตลาดในการส่ งผลิตภัณฑ์ไปขายเป็นประจำ จึงแปรเปลี่ยนจากการประกอบเป็ นอาชีพเสริม กลายเป็นอาชีพหลักซึ่งสร้ างรายได้ที่มั่นคงให้กับชุมชน

นางสัมฤทธิ์ อธิบายถึงจุดเด่นกุนเชียงโฮมเมด ของกลุ่มชุมชนแม่บ้านเกษตรกรเนิ นกระบก เพิ่มว่า วัตถุดิบที่เลือกนำมาแปรรูป เป็นวัตถุดิบคุณภาพดี โดยจะเลือกใช้เนื้อหมูส่วนสะโพก มันแข็งของหมู และไส้เทียม จาการที่ชุมชนเลือกใช้วัตถุดิ บที่มีคุณภาพ ประกอบกับกรรมวิธีการผลิตที่ได้ รับการอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง ทำให้กุนเชียงของชุมชนแม่บ้ านเกษตรกรเนินกระบกได้คุ ณภาพและมีรสชาติที่อร่อย จนเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าบริ เวณชุมชน และนักท่องเที่ยว โดยกลุ่มลูกค้าหลักของชุมชน ได้แก่ พนักงานโรงงานเนื่องจากชุมชนตั้ งอยู่บริเวณนิคมอุ ตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ตำบลบ่อวิน จังหวัดชลบุรี โดยในหนึ่งสัปดาห์มียอดจำหน่ ายกุนเชียงสูงถึง 120 กิโลกรัมโดยประมาณ จึงจำเป็นต้องเร่งเพิ่ มจำนวนการผลิตและต่อยอดผลิตภั ณฑ์ โดยเพิ่มประเภทของกุนเชียงขึ้ นเป็น 3 ชนิด ได้แก่ กุนเชียงหมู กุนเชียงปลา กุนเชียงไก่ และล่าสุดได้มีการพัฒนากุนเชี ยงสูตรใหม่ “หมูพริกไทยดำ” เพื่อตอบโจทย์ความชอบของลูกค้ าที่หลากหลายได้อย่างครบถ้วน

นอกจากกุนเชียงที่สร้างรายได้ หลักให้กับชุมชนแล้ว ชุมชนก็ยังไม่หยุดแสวงหาความรู้ เพื่อผลิตสินค้าใหม่ๆ สร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน และด้วยข้อได้เปรียบของชุมชนที่ ตั้งอยู่บริเวณนิคมอุตสาหกรรม ทำให้มีกลุ่มลูกค้าเป็นพนั กงานโรงงานจำนวนมาก นอกจากนี้ ชุมชนยังรับเอานวั ตกรรมและความรู้จากโรงงานมาปรั บใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า โดย “ทาทา สตีล” เป็นหนี่งในผู้ริเริ่มความร่ วมมือระหว่างโรงงานกับชุมชน เข้ามาสำรวจความต้องการของชุมชน ว่ามีความต้องการให้โรงงานสนั บสนุนกลุ่มอาชีพของชุมชนอย่ างไรบ้าง ตลอดจนได้เข้ามาให้ความรู้เพิ่ มเติม ในกระบวนการทำกุนเชียงดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้แนะนำการผลิตสิ นค้าอื่นๆ ที่เหมาะกับความสามารถของชาวบ้ าน และใช้วัตถุดิบที่หาได้ไม่ยาก อาทิ การทำบะหมี่หมูแดง ข้าวขาหมู และขนมปังเบเกอรี่ เป็นต้น ซึ่งสินค้าเหล่านี้สามารถสร้ างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนอี กทางหนึ่งนอกเหนือจากการทำกุ นเชียงด้วย

ในช่วงแรกที่มีโรงงานอุ ตสาหกรรมเข้ามาตั้งในบริเวณชุ มชนนั้น สร้างความกังวลให้กับชาวบ้านถึ งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็ นอย่างมาก ชาวบ้านส่วนใหญ่ต่างก็มีทัศนคติ ทางลบต่อโรงงานเพราะคิดว่าเจ้ าของโรงงานเหล่านี้ จะไม่สนใจความเป็นอยู่ของคนในพื้ นที่เท่ากับผลผลิตของกิ จการตนเอง แต่เมื่อเวลาผ่านไป โรงงานได้พิสูจน์ให้ชาวบ้านเห็ นว่ามีการควบคุมมาตรฐานการผลิ ตที่ไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชน จนเกิดเป็นความเชื่อมั่ นและทำให้ทั้งสองฝ่ายเริ่มปรั บตัวเข้าหากัน เหมือนสุภาษิตที่ว่า “น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า” โรงงานเอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในเครือของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในบริเวณนิคมอุ ตสาหกรรมเหมราชชลบรี บ่อวิน จึงกลายเป็นแหล่งรายได้ที่สร้ างงานให้กับคนในพื้นที่ การค้าขายในชุมชนขยายตัวขึ้น อีกทั้งชุมชนและโรงงานยังได้สร้ างสัมพันธ์อันดีต่อกัน ทำให้ชาวบ้านมีความรู้สึกว่าไม่ ได้ถูกโรงงานทอดทิ้ง และมีทัศนคติที่ดีต่ อโรงงานมากขึ้น นางสัมฤทธิ์ กล่าวทิ้งท้าย

“สิ่งสำคัญที่สุดของการสร้ างอาชีพ คือ การรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง มีความสามัคคีภายใน นอกจากนี้ ชุมชนยังต้องรู้จักพลิกวิกฤตให้ เป็นโอกาส ไม่หยุดที่จะแสวงหาการพัฒนาใหม่ ๆ ดึงจุดเด่นที่ชุมชนมีอยู่แล้ วออกมาใช้ให้ได้ อีกทั้งการประสานงานกับทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องก็เป็นสิ่งสำคั ญที่จะทำให้กลุ่มอาชีพของชุ มชนพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน”

ด้าน นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่- ทรัพยากรบุคคลและบริหาร บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เป้าหมายที่ ทาทา สตีล ตั้งไว้ คือการเป็นโรงงานอันเป็นที่รั กและเป็นเพื่อนแท้ของชุมชน จากการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่ อชุมชน ร่วมมือแก้ไขปัญหาบริ เวณรอบโรงงาน รวมทั้งพัฒนาพื้นที่อยู่อาศั ยโดยรอบให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นเป้าหมายที่กลุ่มบริษั ททาทา สตีล และโรงงานเอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป ตั้งใจปฏิบัติควบคู่กับการดำเนิ นกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยื น สำหรับกลุ่มชุมชนแม่บ้ านเกษตรกรเนินกระบกนั้น ทาทา สตีล ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการส่ งเสริมอาชีพของชุมชน ทั้งอาชีพหลัก และอาชีพเสริม รวมถึงความรู้ในเรื่องที่เกี่ ยวเนื่อง เช่น การทำบัญชี การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ตลอดจนยังได้เปิดโอกาสให้ชุ มชนได้นำสินค้าเข้ ามาขายในโรงงานทุกสิ้นเดือน จนทำให้ ทาทา สตีล สามารถบรรลุเป้าหมายการเป็ นโรงงานที่รักและเป็นเพื่อนแท้ ของชุมชนได้ในที่สุด

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: