Biznews

ผุดไอเดียจ้าง ‘หมอเกษียณ’ รักษาคนไข้ หนุน 30 บ.รักษาทุกที่

 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินหน้ายกระดับระบบหลักประสุขภาพแห่งชาติ บนหลักความเท่าเทียม มีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วม เสนอไอเดียจ้าง “หมอเกษียณ” ช่วยรักษาประชาชน สนับสนุน 30 บาทรักษาทุกที่ ลดปัญหาขาดแคลนแพทย์ เน้นคุณภาพโรงพยาบาลทุกระดับ สร้างความมั่นใจให้กับคนไข้

 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 ว่า ประเทศไทยมีระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง หรือ 30 บาทรักษาทุกโรคมากว่า 18 ปี ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการ ลดความยากจน เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ โดยขับเคลื่อนอยู่บนหลัก 3 เรื่อง คือ ความเท่าเทียม มีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วม

หลักความเท่าเทียม คือ การที่คนไทยเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งยุคเริ่มแรกอาจยังไม่ครอบคลุมทุกโรค แต่ปัจจุบันได้พัฒนาให้ครอบคลุมเรียกได้ว่า 30 บาทรักษาทุกโรคจริงๆ สำหรับหลักความมีประสิทธิภาพ ได้จัดสรรงบประมาณสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค สร้างความรู้ให้แก่ประชาชนให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรง ไม่เจ็บป่วย ถือเป็นการช่วยประเทศ เพราะจะลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษา เมื่อคนไทยแข็งแรง สังคม เศรษฐกิจของประเทศก็จะแข็งแรงด้วย

หลักการมีส่วนร่วม กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะทำงานร่วมกันเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการอย่างมีคุณภาพทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่ต้องมีระบบที่เอื้อให้ลูกหลานทำงานและดูแลผู้สูงอายุพร้อมกันไปด้วยได้ ซึ่งนโยบายคนไทยมีหมอประจำตัว 3 คน คือ อสม. หมอประจำบ้าน หมอสาธารณสุข และหมอประจำครอบครัว เข้ามาช่วยดูแลถือเป็นคำตอบในการช่วยเหลือเรื่องนี้

สำหรับปัญหาแพทย์ขาดแคลน ได้มอบนโยบายให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศึกษาการจ้างแพทย์เกษียณอายุราชการมาให้บริการประชาชนที่ รพ.สต.หรือโรงพยาบาลชุมชน สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนวางใจมารับบริการ เนื่องจากเป็นแพทย์ที่มีทักษะและประสบการณ์ นอกจากจะช่วยลดปัญหาขาดแคลนแล้วยังช่วยให้ความรู้ประสบการณ์แก่แพทย์รุ่นใหม่ๆ ที่ผลิตออกมาอีกด้วย

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: